sk

Žiadosť - vzdanie sa odvolania a vyznačenie právoplatnosti

Žiadosť, vzdanie sa odvolania a vyznačenie právoplatnosti sa podáva v súlade s § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov.

Odvolacie konanie § 54
Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.
  1. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
  2. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.
  3. Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.
  4. Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.
Odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
Formulár - Vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu 
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png