sk

Povinnosti držiteľov zabezpečujúcich internetový výdaj

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok zabezpečujúci internetový výdaj je v zmysle § 22 ods. 4 písm. e) Zákona č. 362/2011 Z.z. v.z.p povinný bezodkladne oznámiť štátnemu ústavu:

  1. názov a adresu verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, 
  2. adresu verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, 
  3. názov alebo obchodné meno, adresu sídla, právnu formu a identifikačné číslo, ak je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok právnická osoba, alebo meno, priezvisko a adresu bydliska, ak je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok fyzická osoba, 
  4. dátum začatia internetového výdaja, 
  5. názov, adresu webového sídla, prostredníctvom ktorého sa internetový výdaj vykonáva a technické údaje potrebné na identifikáciu webového sídla.

Všetky tieto údaje je potrebné vyplniť v príslušnom formulári

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok zabezpečujúci internetový výdaj je ďalej v zmysle § 22 ods. 4 písm. f) Zákona č. 362/2011 Z.z. v.z.p povinný zverejniť na svojom webovom sídle, prostredníctvom ktorého sa internetový výdaj vykonáva, kontaktné údaje o štátnom ústave, hypertextový odkaz na webové sídlo podľa odseku 8 a spoločné logo, ktoré musí byť neprehliadnuteľne uvedené na každej strane webového sídla, prostredníctvom ktorého sa internetový výdaj vykonáva.

Upozornenie: Okrem vyplneného formulára, je potrebné zaslať aj podpísanú a vyplnenú Sublicenčnú zmluvu spolu s prílohami a Návrh na vyúčtovanie. Pre plnenie tejto povinnosti postupujte podľa inštrukcií.

Vyplnený formulár pre oznámenie ako aj vyplnenú podpísanú zmluvu spolu s prílohami je potrebné poslať elektronicky cez ÚPVS.

Po spracovaní zaslaných dokumentov bude subjekt zverejnený v zozname subjektov vykonávajúcich internetový výdaj na stránke štátneho ústavu.

Zaradenie do zoznamu subjektov, vykonávajúcich internetový výdaj je v zmysle Sadzobníka výkonov a služieb Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv spoplatnené podľa platného a aktuálneho sadzobníka ŠÚKL.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png