sk

Zoznam požadovanej dokumentácie pri výkone priebežnej inšpekcie

 • Rozhodnutie VÚC na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • Rozhodnutie MZ SR na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami
 • Rozhodnutie ŠÚKL na zaobchádzanie s určenými látkami
 • Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu, diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania
 • Pracovná zmluva (ak nie je odborný zástupca štatutárnym orgánom držiteľa povolenia, alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia) a pracovná náplň odborného zástupcu
 • Pracovné zmluvy s náplňou práce ostatných zamestnancov a ich doklady o vzdelaní
 • Dispozičné riešenie lekárne s legendou v m2 s pomenovaním jednotlivých miestností potvrdené autorizovaným architektom
 • Nájomná zmluva/list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
 • Prevádzkový poriadok s požadovanými náležitosťami (OPL, UL, FMD, pracovné náplne zamestnancov)
 • Hygienicko-sanitačný režim rozpracovaný na jednotlivé miestnosti lekárne a záznamy o sanitácii priestorov
 • Certifikáty o kalibrácii/overení meradiel, záznamy o teplote a vlhkosti
 • Kniha omamných látok
 • Inventúra OPL
 • Hlásenie o spotrebe OPL na VÚC za predchádzajúci rok
 • Hlásenie o spotrebe UL na MH SR za predchádzajúci rok
 • Zoznam exspirovaných liekov vo vybranom období vygenerovaný zo softvéru lekárne (s uvedením ŠÚKL kódu, názvu lieku, čísla šarže, počtu kusov a dátumu exspirácie)
 • Zmluva na likvidáciu vlastných liekov, záznamy o likvidácii liekov
 • Doklad o poslednom zbere liekov vyzbieraných od obyvateľstva
 • Evidencia a spotreba určených látok
 • Správy o kvalite liekov, sťahovanie liekov
 • Odborná literatúra (SFK, zákony, vyhlášky, odborné usmernenia - môžu byť aj v elektronickej podobe)
 • Elaboračná kniha, záznamy o vykonaní vstupnej kontroly liečiva, analytické certifikáty
 • Zoznam dodávateľov a odberateľov
 • Pohyby vybraných liekov, dokumenty súvisiace s pohybom liekov (faktúry, príjemky, výdajky)
 • Aktuálny stav skladových zásob
 • Internetový výdaj (ak lekáreň vykonáva)
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png