sk

Zoznam inšpektorov

Štátny ústav vymenúva a odvoláva inšpektorov správnej výrobnej praxe, správnej praxe prípravy transfúznych liekov, správnej praxe individuálnej prípravy liekov na inovatívnu liečbu, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a správnej lekárenskej praxe (§ 129 ods. 2, písm. r) Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Inšpektori sekcie inšpekcie ŠÚKL sú oprávnení vykonávať inšpekčnú činnosť u nasledovných subjektov:

  • inšpekčná činnosť u výrobcov liekov. Toto oprávnenie vychádza z ustanovenia 129 ods. 2 písm. r) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MZ SR č. 128/12012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax v znení neskorších predpisov
  • inšpekčná činnosť v transfúziologických zariadeniach. Toto oprávnenie vychádza z ustanovenia 129 ods. 2, písm. r) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MZ SR č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov v znení neskorších predpisov, Výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL a č. 25118/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení a Opatrenia MZ SR z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach
  • inšpekčná činnosť vo verejných lekárňach a pobočkách, nemocničných lekárňach, odd. nemocníc, výdajniach zdravotníckych pomôcok, distribútorov, očných optikách, v iných zdravotníckych a nezdravotníckych zariadeniach. Toto oprávnenie vychádza z ustanovenia 129 ods. 2, písm. r) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 34 písm. b) Zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona č. 331/2005 o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MZ SR č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax a Vyhlášky MZ SR č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax v znení neskorších predpisov.

Sekcia inšpekcie

Oddelenie kontroly výroby liekov a kontroly kvality liekov na trhu

PharmDr. Zuzana Porubská

125

Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Filip Pajan

142

Správna prax prípravy transfúznych liekov

Mgr. Roman Dorčík

134

Správna výrobná prax

Správna prax prípravy transfúznych liekov

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva

Ing. Renáta Baďurová, PhD.           

139

Správna prax prípravy transfúznych liekov

Správna veľkodistribučná prax

PharmDr. Juraj Valuška

147

Správna lekárenská prax

PharmDr. Diana Leitmanová

128

Správna lekárenská prax

MVDr. Ingrid Ivaničková

144

Správna veľkodistribučná prax

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Topoľčany

Mgr. Dana Mokošová

109

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

RNDr. Eva Kopecká

110

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Ing. Monika Tomanová

123

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Zvolen

Mgr. Eva Mária Pramuková

113

Správna lekárenská prax

Ing. Bronislava Majerová

112

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

PharmDr. Ľubica Bartová

151

Správna lekárenská prax

Mgr. Lucia Ležovičová

124

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Žilina

PharmDr. Vilma Šulavíková

116

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

PharmDr. Eva Valicová

117

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Tatiana Brázdilová

132

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

RNDr. Veronika Gardoňová, PhD.

131

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Terézia Borovičková

141

Správna lekárenská prax

Správna veľkodistribučná prax

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva - referát Košice

Mgr. Beáta Hlavatá

119

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

Mgr. Marcela Mihoková

120

Správna lekárenská prax
Správna veľkodistribučná prax

RNDr. Peter Tomčík

145

Správna lekárenská prax

PharmDr. Ulrika Rosičová

148

Správna lekárenská prax

PharmDr. Zita Sitková

150

Správna lekárenská prax

    Vytlačiť stránku
    eu-flag.png sk-flag.png