sk

Stiahnutie z trhu MEDIPYRIN 500 tbl 10x500mg

Evidenčné číslo: 09/4681
Bratislava, 9.11. 2009

 

ROZHODNUTIE

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán príslušný podľa § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov

 

n a r i a ď u j e

s t i a h n u t i e  z  t r h u

 

 

liek: MEDIPYRIN 500 tbl 10x500mg

kód ŠUKL: 15569

držiteľ rozhodnutia o registrácii/výrobca: Glenmark Pharmaceuticals, ČR

číslo šarže: 010109, 020109, 030109;

použ.do: 01/2013

klasifikácia: III. trieda urgentnosti

 

Odôvodnenie

Na základe oznámenia splnomocneného zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, spoločnosti Glenmark Pharmaceuticals, SK, s.r.o., Pri Bielom Kríži 6, Bratislava je potrebné stiahnuť uvedené šarže lieku z trhu. Tieto šarže, ktoré boli určené na registračné účely sa omylom dostali aj do distribučnej siete. Tento nedostatok nepredstavuje ohrozenie zdravia pacienta.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, § 53 a § 54 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

 

PharmDr. Ján M a z a g
vedúci služobného úradu a riaditeľ

 

Rozdeľovník :

1. skupina : samosprávne kraje, MZ SR, zástupca držiteľa: GlenmarkPharmaceuticals SK, distribútor: Pharmos Nitra, Med-Art Nitra, Unipharma Prievidza;

2. Skupina: SLeK, KL 1-5, SUKL Praha

 

Vysvetlivky:

Klasifikácia nedostatkov je definovaná zhodne s pokynom: EMEA/INS/GMP/313510/2006:

I. trieda urgentnosti:
Nedostatky, ktoré potenciálne ohrozujú život alebo môžu spôsobiť vážne ohrozenie zdravia. Opatrenie vykonať ihneď!

II. trieda urgentnosti:
Nedostatky, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo môže viesť k nesprávnej liečbe, ale nespadajú do triedy I. Opatrenie vykonať do 48 hodín.

III. trieda urgentnosti:
Nedostatok, ktorý nepredstavuje ohrozenie zdravia, ale k stiahnutiu sa pristúpilo z iných dôvodov. Opatrenie vykonať do 5 dní.

 

Vybavuje:
RNDr. Laura Michalová
tel.: 02/50701120
fax: 02/55560022

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png