sk

Správna klinická prax – Protokol klinického skúšania

kapitola 6 zo Správnej klinickej praxe vydanej 1.5.1996 Medzinárodnou konferenciou pre harmonizáciu (Smernica ICH E6), CPMP/ICH/135/95 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf

Poznámka: Text tejto smernice stanovujúcej medzinárodne akceptovateľné požiadavky pre Správnu klinickú prax nenahrádza ale dopĺňa požiadavky zákonov Slovenskej republiky.

 

6. Protokol klinickej štúdie a dodatky protokolu

Obsah protokolu (plánu) klinickej štúdie má štandardne zahŕňať nasledujúce témy. Napriek tomu môžu byť informácie špecifické pre konkrétne miesto klinickej štúdie zaznamenané na samostatnej strane(-ách) protokolu alebo zmienené v samostatnej dohode a niektoré z informácií vymenovaných nižšie môžu byť obsiahnuté v iných, k protokolu sa vzťahujúcich dokumentoch ako napr. v Brožúre pre skúšajúceho.

 

6.1. Všeobecné informácie

6.1.1. Názov protokolu, identifikačné číslo protokolu a dátum. Všetky dodatky majú tiež mať číslo(-a) a dátum(-y).

6.1.2. Meno a adresa zadávateľa a monitora (ak nie je tento identický so zadávateľom).

6.1.3. Meno a titul osoby(-ôb) splnomocnených podpísať protokol a dodatok(-ky) protokolu v mene zadávateľa.

6.1.4. Meno, titul, adresu a telefónne číslo(-a) medicínskeho experta zadávateľa pre klinickú štúdiu.

6.1.5. Meno a titul skúšajúceho(-ich) zodpovedného(-ých) za vedenie klinickej štúdie a adresu a telefónne číslo(-a) miesta klinickej štúdie.

6.1.6. Meno, titul, adresa a telefónne číslo(-a) kvalifikovaného lekára, ktorý je zodpovedný za všetky medicínske rozhodnutia v mieste klinickej štúdie (ak nie je tento identický so skúšajúcim).

6.1.7. Názov(-y) a adresa(-y) klinických laboratórií a ďalších medicínskych alebo technických oddelení a/alebo inštitúcií zúčastnených na klinickej štúdii.

 

6.2. Základné informácie

6.2.1. Názov a opis skúšaného lieku(-ov).

6.2.2. Súhrn nálezov z neklinických štúdií (t .j. farmakologicko-toxikologických štúdií), ktoré majú potenciálny klinický význam a z klinických štúdií relevantných pre danú klinickú štúdiu.

6.2.3. Súhrn známych a možných rizík a prínosu pre ľudské subjekty (ak sú k dispozícii).

6.2.4. Opis a zdôvodnenie spôsobu podávania, dávok, dávkovacieho režimu a trvania liečby.

6.2.5. Vyhlásenie, že klinická štúdia bude vedená podľa protokolu, zásad Správnej klinickej praxe a platných nariadení.

6.2.6. Opis populácie, ktorá bude predmetom klinickej štúdie.

6.2.7. Citácie literatúry a údajov, ktoré sú pre klinickú štúdiu podstatné a z ktorých čerpá.

 

6.3. Ciele a účel klinickej štúdie

Podrobný opis cieľov a účelu klinickej štúdie.

 

6.4. Návrh klinickej štúdie

Opis návrhu (dizajnu) klinickej štúdie má obsahovať:

6.4.1. Presné označenie primárnych a sekundárnych (ak sú plánované) ukazovateľov, ktoré sa budú sledovať počas klinickej štúdie.

6.4.2. Opis typu klinickej štúdie (napr. dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, paralelná) a schematický nákres návrhu, postupov a štádií klinickej štúdie.

6.4.3. Opis opatrení na minimalizovanie/eliminovanie systémových chyb (biasu), ktoré zahrňujú:

a/ Randomizáciu.

b/ Zaslepenie.

6.4.4. Opis terapie v klinickej štúdii, dávok a dávkovacieho režimu skúšaného lieku (-ov). Opis liekovej formy, balenia a označenia skúmaného produktu.

6.4.5. Predpokladanú dĺžku trvania účasti subjektu a opis poradia a dĺžky etáp klinickej štúdie, vrátane obdobia po dokončení klinickej štúdie (follow up) ak je plánované.

6.4.6. Opis „pravidiel zastavenia“ alebo „kritérií prerušenia“ pre individuálne subjekty, časti klinickej štúdie a celú štúdiu.

6.4.7. Postupy evidencie skúšaného(-ých) lieku(-ov), vrátane placeba a porovnávaných liekov (ak nejaké sú).

6.4.8. Uchovávanie kódov randomizácie terapie klinickej štúdie a postupy pre otváranie kódov.

6.4.9. Určenie údajov, ktoré sa majú zaznamenať priamo do Záznamového formulára účastníka (CRF) a majú byť považované za zdrojové údaje (t.j. bez predošlého písomného alebo elektronického záznamu).

 

6.5. Výber a odstúpenie subjektov

6.5.1. Kritéria zaradenia subjektov.

6.5.2. Kritéria vyradenia subjektov.

6.5.3. Kritéria vyradenia subjektu (t.j. ukončenia terapie skúmaným produktom/terapie v klinickej štúdii) a postupy špecifikujúce:

a/ Kedy a ako vyradiť subjekt z klinickej štúdie/terapie skúmaným produktom.

b/ Druh údajov, ktoré sa majú zozbierať od odstúpených subjektov a určenie času pre ich zber.

c/ Či a ako majú byť subjekty nahradené.

d/ Obdobie po ukončení terapie v klinickej štúdii/skúmaným produktom (follow-up) pre odstúpené subjekty.

 

6.6. Terapia subjektov

6.6.1. Terapia, ktorá má byť podaná, vrátane názvu všetkých liekov, dávky, dávkovacieho rozpisu, spôsobu podania a etapy terapie, vrátane obdobia po dokončení klinickej štúdie subjektmi, pre terapiu každým skúšaným liekom/terapeutickú skupinu/podskupinu klinickej štúdie.

6.6.2. Medikácia/terapia povolená a nepovolená pred a/alebo počas klinickej štúdie.

6.6.3. Postupy pre sledovanie compliance subjektu.

 

6.7. Hodnotenie účinnosti

6.7.1. Špecifikácia parametrov účinnosti.

6.7.2. Metódy a určenie času pre zber, záznam a analýzu parametrov účinnosti.

 

6.8. Hodnotenie bezpečnosti

6.8.1. Špecifikácia parametrov bezpečnosti.

6.8.2. Metódy a určenie času pre zber, záznam a analýzu parametrov bezpečnosti.

6.8.3. Postupy pre získavanie hlásení o nežiaducich udalostiach a pridružených ochorení a ich zaznamenávanie.

6.8.4. Typ a dĺžka trvania obdobia sledovania po ukončení klinickej štúdie pre subjekty po nežiaducej udalosti.

 

6.9. Štatistické spracovanie

6.9.1. Opis štatistických metód, ktoré sa majú použiť, vrátane určenia času všetkých plánovaných priebežných analýz.

6.9.2. Počet subjektov, ktoré majú byť zaradené do klinickej štúdie. V multicentrických klinických štúdiách má byť špecifikovaný počet zaradených subjektov navrhnutý pre každé centrum klinického skúšania. Dôvod pre výber veľkosti súboru, vrátane úvahy o (alebo výpočtu) sile(-y) klinickej štúdie a klinické opodstatnenie.

6.9.3. Stupeň signifikancie, ktorý sa má použiť.

6.9.4. Kritéria pre ukončenie klinickej štúdie.

6.9.5. Postupy pre narábanie s chýbajúcimi, nepoužitými a nepôvodnými údajmi.

6.9.6. Postupy pre hlásenie každej odchylky od pôvodného štatistického plánu (každú odchylku od pôvodného štatistického plánu má byť opísaný a zdôvodnený v protokole a/alebo v záverečnej správe).

6.9.7. Výber subjektov, ktoré majú byť zahrnuté v analýze (napr. všetky randomizované subjekty, všetky subjekty, ktorým bola podaná medikácia, všetky vhodné subjekty, hodnotiteľné subjekty).

 

6.10. Priamy prístup k zdrojovým údajom/dokumentom

Zadávateľ má zaistiť, aby bolo v protokole alebo inej písomnej dohode špecifikované, že skúšajúci/inštitúcia umožní monitorovanie, audity, dohľad nezávislej etickej komisie a inšpekcie kontrolných úradov súvisiace s klinickou štúdiou, pričom im zabezpečí priamy prístup k zdrojovým údajom/dokumentom.

 

6.11. Kontrola kvality a zaistenie kvality

 

6.12. Etické otázky

Opis etických hľadísk súvisiacich s klinickou štúdiou.

 

6.13. Zaobchádzanie s údajmi a vedenie záznamov

6.14. Financovanie a poistenie

Financovanie a poistenie, ak nie je uvedené v samostatnej dohode.

 

6.15. Publikačná činnosť

Publikačná činnosť, ak nie je uvedené v samostatnej dohode.

 

6.16. Dodatky

Poznámka: Nakoľko protokol klinickej štúdie a záverečná správa z klinickej štúdie spolu úzko súvisia, ďalšie dôležité informácie sú v ICH E3 Guideline for structure and content of clinical study reports. http://www.ich.org/products/guidelines/efficacy/article/efficacy-guidelines.html

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png