sk

Správna klinická prax – Skúšajúci

kapitola 4 zo Správnej klinickej praxe vydanej 1.5.1996 Medzinárodnou konferenciou pre harmonizáciu (Smernica ICH E6 (R2), CPMP/ICH/135/95 http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001251.jsp&mid=WC0b01ac0580032ec4

Poznámka: Text tejto smernice stanovujúcej medzinárodne akceptovateľné požiadavky pre Správnu klinickú prax nenahrádza ale dopĺňa požiadavky právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.

 

4.1. Kvalifikácia a zodpovednosti skúšajúceho

4.1.1 Skúšajúci má byť svojím vzdelaním, praxou a skúsenosťami kvalifikovaný k prevzatiu zodpovednosti za správne vykonávanie klinického skúšania, má spĺňať všetky príslušné právne predpisy na kvalifikáciu a má doložiť túto kvalifikáciu formou aktuálneho životopisu a/alebo iných príslušných údajov požadovaných zadávateľom, nezávislou etickou komisiou a/alebo kontrolnými úradmi.

4.1.2 Skúšajúci má byť dokonale oboznámený so správnym používaním skúšaného lieku/liekov tak, ako je popísané v protokole, v súčasnom súbore informácií pre skúšajúceho, v informáciách o skúšanom lieku a v ďalších informačných zdrojoch poskytnutých zadávateľom.

4.1.3 Skúšajúci má poznať a dodržiavať zásady správnej klinickej praxe a príslušné právne predpisy.

4.1.4 Skúšajúci/zdravotnícke zariadenie má umožniť monitoring a audit zadávateľovi a inšpekciu príslušným kontrolným úradom.

4.1.5 Skúšajúci má viesť zoznam vhodne kvalifikovaných osôb, ktoré poveril vykonávaním významných úloh súvisiacich s klinickým skúšaním.

 

4.2 Primerané zdroje

4.2.1 Skúšajúci má byť schopný doložiť potenciál pre nábor požadovaného počtu vhodných účastníkov v stanovenom náborovom období (napr. na základe retrospektívnych údajov).

4.2.2 Skúšajúci má mať dostatok času na správne vedenie a dokončenie klinického skúšania v stanovenom období.

4.2.3 Skúšajúci má mať k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov a vhodné vybavenie počas predpokladanej doby trvania skúšania tak, aby mohlo byť klinické skúšanie vykonávané správne a bezpečne.

4.2.4 Skúšajúci má zabezpečiť, aby všetky osoby spolupracujúce na klinickom skúšaní boli primerane informované o protokole, o skúšanom lieku /liekoch a o svojich úlohách a funkciách súvisiacich s klinickým skúšaním.

Addendum

4.2.5 Skúšajúci je zodpovedný za dohľad nad osobou alebo stranou, na ktorú skúšajúci deleguje povinnosti a funkcie vykonané na skúšajúcom pracovisku.

Addendum

4.2.6 Ak Skúšajúci / zdravotnícke zariadenie používa služby akejkoľvek osoby alebo strany na vykonávanie úloh a funkcií týkajúcich sa skúšania, skúšajúci / zdravotnícke zariadenie má zabezpečiť, aby osoba alebo strana bola kvalifikovaná na vykonávanie týchto povinností a funkcií a má zaviesť postupy na zabezpečenie integrity povinností a vykonávaných funkcií týkajúcich sa skúšania a všetkých získavaných údajov.

 

4.3 Lekárska starostlivosť o účastníkov v klinickom skúšaní

4.3.1 Kvalifikovaný lekár (alebo stomatológ), ktorý je skúšajúcim alebo spoluskúšajúcim v klinickom skúšaní, má byť zodpovedný za všetky lekárske (alebo stomatologické) rozhodnutia súvisiace so skúšaním.

4.3.2 V priebehu klinického skúšania a v následnom období má skúšajúci/zdravotnícke zariadenie zabezpečiť, aby zúčastnenému účastníkovi bola poskytnutá primeraná lekárska starostlivosť pri akýchkoľvek nežiaducich udalostiach, vrátane klinicky významných laboratórnych hodnôt súvisiacich s klinickým skúšaním.

Skúšajúci/pracovisko má informovať účastníka skúšania, ak je potrebné liečiť sprievodné ochorenia, o ktorom sa skúšajúci dozvie.

4.3.3 Je vhodné, aby skúšajúci informoval ošetrujúceho lekára o zaradení účastníka do klinického skúšania, ak účastník skúšania má ošetrujúceho lekára a s jeho informovaním súhlasí.

Poznámka: podľa 44 ods. n) a o) zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach má skúšajúci povinnosť informovať ošetrujúceho lekára  a zdravotnú poisťovňu účastníka vždy.

4.3.4 Hoci účastník nie je povinný uvádzať dôvody pre predčasné odstúpenie z klinického skúšania, skúšajúci má vyvinúť primerané úsilie na zistenie týchto dôvodov, pri plnom rešpektovaní práv účastníka.

 

4.4 Komunikácia s nezávislou etickou komisiou

4.4.1 Pred začatím klinického skúšania má mať skúšajúci/písomné a dátumom opatrené kladné vyjadrenie nezávislej etickej komisie k protokolu, k formulárom písomného informovaného súhlasu, jeho aktualizáciám, k postupom získavania účastníkov (napr. inzeráty) a akýmkoľvek iným písomným informáciám poskytovaným účastníkom skúšania.

4.4.2 Ako súčasť písomnej žiadosti o súhlas s klinickým skúšaním má skúšajúci/zdravotnícke zaradenie poskytnúť nezávislej etickej komisii platnú kópiu príručky pre skúšajúceho. Ak je príručka pre skúšajúceho aktualizovaná v priebehu skúšania, skúšajúci/zdravotnícke zariadenie má jej kópiu poskytnúť nezávislej etickej komisii.

4.4.3 V priebehu klinického skúšania má skúšajúci poskytovať nezávislej etickej komisii všetky dokumenty, ktoré sú predmetom jej posudzovania.

 

4.5 Súlad s protokolom

4.5.1 Skúšajúci/zdravotnícke zariadenie má vykonávať klinické skúšanie v súlade s protokolom schváleným zadávateľom a, ak je to potrebné, kontrolným úradom, a dohodnutým nezávislou etickou komisiou. Skúšajúci/zdravotnícke zariadenie a zadávateľ majú podpísať protokol alebo inú dohodu potvrdzujúcu ich súhlas s protokolom.

4.5.2 Skúšajúci by nemal vykonávať žiadne odchýlky alebo zmeny protokolu bez súhlasu zadávateľa a predbežného posúdenia a doloženie kladného vyjadrenia nezávislej etickej komisie k príslušnému dodatku, s výnimkou nutnosti vylúčenie okamžitého rizika pre účastníkov skúšania alebo vtedy, ak zahŕňa zmena organizačné alebo administratívne aspekty klinického skúšania (tzn. napr. zmeny monitorov, zmeny telefónnych čísiel).

4.5.3 Skúšajúci alebo osoba ním určená má zdokumentovať a vysvetliť akúkoľvek odchýlku od schváleného protokolu.

4.5.4 Skúšajúci môže vykonať odchýlku alebo zmenu protokolu k vylúčeniu okamžitého rizika pre účastníkov skúšania bez predchádzajúceho povolenia/odsúhlasenia nezávislou etickou komisiou. Navrhované zmeny protokolu (ak prichádzajú to do úvahy), vykonané odchýlky či zmeny a dôvody pre ne majú byť ihneď, ako je to možné, predložené:

a) nezávislej etickej komisii na posúdenie a schválenie,

b) zadávateľovi k odsúhlaseniu a, ak je vyžadované,

c) príslušným kontrolným úradom.

 

4.6 Skúšaný liek /lieky

4.6.1 Zodpovednosť za skúšaný liek/a v mieste klinického skúšania má skúšajúci/zdravotnícke zariadenie.

4.6.2 Ak je povolené/vyžadované, skúšajúci/zdravotnícke zariadenie môže/mal by niektoré alebo všetky svoje povinnosti týkajúce sa zodpovednosti za hodnotené liečivo/a v mieste vykonávania klinického skúšanie previesť na vhodného farmaceuta alebo inú vhodnú osobu, ktorá je pod dohľadom skúšajúceho/zdravotníckeho zariadenia.

4.6.3 Skúšajúci/zdravotnícke zariadenia a/alebo farmaceut alebo iná vhodná osoba, ktorá je určená skúšajúcim/zdravotníckym zariadením, má viesť záznamy o dodávkach hodnoteného liečiva na miesto vykonávania klinického skúšania, o stave zásob v mieste skúšania, o užívaní každým z účastníkom a o vrátení nevyužitého skúšaného lieku zadávateľovi alebo o inom spôsobe jeho likvidácie. Tieto záznamy majú obsahovať dátumy, množstvo, šarže, dobu použiteľnosti (ak existuje) a kódové čísla priradené skúšanému lieku a účastníkovi skúšania. Skúšajúci majú viesť záznamy preukázateľne dokumentujúce, že účastníkom boli poskytnuté dávky lieku uvedené v protokole, a vykazujúce nakladanie so všetkými skúšanými liekmi prevzatými od zadávateľa.

4.6.4 Hodnotené liečivo/á majú byť uchovávané podľa spresnenia zadávateľa (pozri kapitoly 5.13.2 a 5.13.3) a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4.6.5 Skúšajúci má zabezpečiť, aby skúšané lieky boli používané len v súlade so schváleným protokolom.

4.6.6 Skúšajúci alebo osoba určená skúšajúcim/zdravotníckym zariadením má vysvetliť správny spôsob používania skúšaného lieku/liekov každému účastníkovi, a v intervaloch vhodných pre dané klinické skúšanie má kontrolovať, či každý účastník postupuje správne podľa pokynov.

 

4.7 Postupy pri randomizácii a odslepení

Skúšajúci má dodržiavať postupy randomizácie v klinickom skúšaní, ak existujú, a mal by zabezpečiť, že kód bude odhalený iba v súlade s protokolom. Ak je klinické skúšanie zaslepené, skúšajúci má bezodkladne zdokumentovať a vysvetliť zadávateľovi akékoľvek predčasné odslepenie skúšaného lieku (tzn. náhodné odslepenie, odslepenie pre závažnú nežiaducu udalosť).

 

4.8 Informovaný súhlas účastníkov klinického skúšania

4.8.1 Pri získavaní a dokladovaní informovaného súhlasu má skúšajúci postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a mal by dodržiavať zásady správnej klinickej praxe a etické zásady vychádzajúce z Helsinskej deklarácie. Pred začatím klinického skúšania má mať skúšajúci písomné kladné vyjadrenie nezávislej etickej komisie k formuláru písomného informovaného súhlasu a k akýmkoľvek iným písomným informáciám poskytovaným účastníkom skúšania.

4.8.2 Formulár písomného informovaného súhlasu a akékoľvek iné písomné informácie poskytované účastníkom skúšania má byť revidované, kedykoľvek sú k dispozícii nové informácie, ktoré môžu byť významné pre súhlas účastníka skúšania. Akýkoľvek revidovaný formulár písomného informovaného súhlasu a písomné informácie majú byť schválené nezávislou etickou komisiou skôr, než sú použité. Účastníci skúšania alebo ich poverení zákonní zástupcovia majú byť informovaní vhodným spôsobom, akonáhle je nová informácie k dispozícii a môže sa vzťahovať k ochote účastníka pokračovať v účasti v klinickom skúšaní. Oznámenie tejto informácie má byť zdokumentované.

4.8.3 Ani skúšajúci ani ostatní pracovníci vykonávajúci klinické skúšanie by nemali nútiť ani nepatrične ovplyvňovať účastníka k účasti alebo pokračovanie v klinickom skúšaní.

4.8.4 V žiadnej z ústnych ani písomných informácií súvisiacich so skúšaním vrátane formulára písomného informovaného súhlasu by nemal byť použitý taký jazyk, ktorý má za následok, že by účastník alebo jeho poverený zákonný zástupca bol alebo mohol byť obmedzovaný na svojich zákonných právach, alebo ktorý by zbavil či mohol zbaviť skúšajúceho, zdravotnícke zariadenia, zadávateľa alebo ich zástupca zodpovednosti za nedbanlivosť.

4.8.5 Skúšajúci alebo osoba ním poverená má plne informovať účastníka alebo, ak účastník nie je schopný poskytnúť informovaný súhlas, povereného zákonného zástupcu účastníka o všetkých aspektoch súvisiacich s klinickým hodnotením, vrátane písomných informácií povolených/odsúhlasených nezávislou etickou komisiou.

4.8.6 Jazyk použitý pre ústne a písomné informovanie o klinickom skúšaní, vrátane formulára písomného informovaného súhlasu, má byť pokiaľ možno bez odborných termínov a mal by byť zrozumiteľný účastníkovi alebo poverenému zákonnému zástupcovi účastníka a nestrannému svedkovi (ak sa vyžaduje).

4.8.7 Pred získaním informovaného súhlasu má skúšajúci alebo osoba ním poverená poskytnúť účastníkovi alebo poverenému zákonnému zástupcovi účastníka dostatok času a príležitosti na vznesenie otázok ohľadom podrobností klinického skúšania a rozhodnutie o jeho účasti v klinickom skúšaní. Všetky otázky ohľadom klinického skúšania majú byť zodpovedané k spokojnosti účastníka alebo jeho povereného zákonného zástupcu.

4.8.8 Pred začatím účasti účastníka v klinickom skúšaní má byť formulár písomného informovaného súhlasu podpísaný a osobne datovaný účastníkom alebo jeho povereným zákonným zástupcom a osobou, ktorá viedla rokovania ohľadom informovaného súhlasu.

4.8.9 Ak účastník alebo jeho splnomocnený zákonný zástupca nie je schopný čítať, mal by byť rokovania ohľadom získania informovaného súhlasu prítomný nestranný svedok. Po prečítaní a objasnení formulára písomného informovaného súhlasu a akýchkoľvek iných písomných informácií poskytovaných účastníkovi a po získaní jeho ústneho súhlasu, alebo ústneho súhlasu jeho povereného zákonného zástupcu, musí byť formulár podpísaný a osobne datovaný účastníkom, ak je toho schopný, alebo jeho povereným zákonným zástupcom. Nestranný svedok má podpísať a osobne datovať formulár informovaného súhlasu a dosvedčiť tak, že akékoľvek iné písomné informácie boli správne objasnené a zjavne pochopené účastníkom  alebo jeho povereným zákonným zástupcom a že informovaný súhlas bol daný dobrovoľne.

4.8.10 Rozhovor ohľadom informovaného súhlasu a formulár písomného informovaného súhlasu a akékoľvek iné písomné informácie poskytované účastníkovi majú obsahovať nasledovné vysvetlenia:

a) Skutočnosť, že klinické skúšanie zahŕňa výskum.

b) Ciele klinického skúšania.

c) Liečbu v priebehu skúšania a pravdepodobnosť randomizácie do určitej liečebnej skupiny.

d) Postupy v priebehu klinického skúšania vrátane všetkých invazívnych výkonov.

e) Zodpovednosti účastníka.

f) Aspekty klinického skúšania, ktoré sú výskumné.

g) Primerané predvídateľné riziká či nepríjemnosti pre účastníka, a ak je požadované, pre embryo, plod a dojčené dieťa.

h) Primerané očakávané prínosy. Pokiaľ nie je predpokladaný žiadny klinický prínos pre účastníka, má byť o tom účastník informovaný.

i) Alternatívny postup/y či priebeh/y liečby, ktoré by mohli byť dostupné pre účastníka, a ich významné potenciálne výhody a riziká.

j) Náhradu a/alebo liečbu dostupnú účastníkovi v prípade jeho poškodenia v súvislosti s hodnotením.

k) Predpokladanú vopred stanovenú úhradu, ak nejaká existuje, v prospech účastníka za jeho účasť v klinickom skúšaní.

l) Predpokladané náklady účastníka, ak sú nejaké, v súvislosti s jeho účasťou v klinickom skúšaní.

m) Vyhlásenie, že účasť účastníka v klinickom skúšaní je dobrovoľná a že účastník môže odmietnuť účasť alebo odstúpiť od účasti v klinickom skúšaní kedykoľvek bez potrestania či straty výhod, na ktoré má inak účastník nárok.

n) Vyhlásenie, že monitor (monitori), audítor (audítori), nezávislá etická komisia a kontrolné úrady budú mať umožnený priamy prístup k zdrojovej klinickej dokumentácii na účely overenia priebehu klinického skúšania a/alebo údajov bez porušenia dôvernosti informácií o účastníkoch, v miere povolené príslušnými zákonmi a predpismi, a že podpísaním formulára písomného informovaného súhlasu účastník alebo jeho splnomocnený zákonný zástupca súhlasí s týmto prístupom.

Poznámka: podľa  §  43 ods. r) zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach aj zdravotná poisťovňa účastníka.

o) Vyhlásenie, že dôvernosť záznamov identifikujúcich účastníkov zostane zachovaná a že v miere zaručené platnými zákonmi a/alebo predpismi nebude poskytnutá verejne k dispozícii. Pokiaľ budú publikované výsledky skúšania, bude zachovaná dôvernosť údajov účastníka.

p) Vyhlásenie, že účastník alebo jeho splnomocnený zákonný zástupca budú včas informovaní, ak sa vyskytne informácia, ktorá by sa mohla vzťahovať na ochote účastníka pokračovať v klinickom skúšaní.

q) Kontaktné osoby pre ďalšie informácie vzťahujúce sa ku klinickým skúškam a právam účastníkov skúšania a koho kontaktovať v prípade poškodenia zdravia v súvislosti s klinickým skúšaním.

r) Predvídateľné okolnosti a/alebo dôvody, za ktorých môže byť ukončená účasť účastníka v klinickom skúšaní.

s) Predpokladaná doba trvania účasti účastníka v klinickom skúšaní.

t) Približný počet účastníkov zaradených do klinického skúšania.

4.8.11 Pred začatím účasti v klinickom skúšaní má účastník alebo jeho splnomocnený zákonný zástupca dostať kópiu podpísaného a dátumom opatreného formulára písomného informovaného súhlasu a akékoľvek iné písomné informácie poskytované účastníkom skúšania. V priebehu klinického skúšania má dostať účastník alebo jeho splnomocnený zákonný zástupca kópiu podpísaných a dátumom opatrených aktualizovaných formulárov súhlasu a kópiu akýchkoľvek dodatkov písomných informácií poskytovaných účastníkom.

4.8.12 Pokiaľ klinické skúšanie (terapeutické alebo neterapeutické) zahŕňa účastníkov, ktorí môžu byť zaradení do skúšania iba prostredníctvom súhlasu svojho povereného zákonného zástupcu (tzn. neplnoleté osoby alebo pacienti s ťažkou demenciou), mali by byť títo účastníci informovaní o klinickom skúšaní v rozsahu schopnosti porozumieť a účastník, ak je toho schopný, má podpísať a osobne datovať písomný informovaný súhlas.

4.8.13 S výnimkou toho, čo je popísané v bode 4.8.14, do neterapeutického klinického skúšania (tzn. skúšanie, u ktorého sa nepredpokladá priamy klinický prínos pre účastníka), majú byť zaradení iba tí, ktorí osobne dali súhlas a podpísali a datovali formulár písomného informovaného súhlasu.

4.8.14 Neterapeutické klinické skúšanie môže byť vykonávané na účastníkov so súhlasom ich povereného zákonného zástupcu, ak sú dodržané nasledujúce podmienky:

a) Ciele klinického skúšania nemôžu byť dosiahnuté u pacienta, ktorý je schopný dať informovaný súhlas osobne.

b) Predpokladané riziká pre účastníka sú nízke.

c) Negatívne pôsobenie na zdravie účastníkov je minimalizované a nízke.

d) Skúšanie nie je zakázané zákonom.

e) Povolenie/súhlas nezávislej etickej komisie výslovne požaduje zaradenie týchto účastníkov a písomné povolenie/súhlasné stanovisko pokrýva tento aspekt.

Takéto skúšanie, okrem povolených výnimiek, má byť vykonávaná u pacientov, ktorí majú ochorenie alebo príznaky, pre ktoré je skúšaný liek určené. Účastníci v týchto skúšaniach by mali byť zvlášť prísne monitorovaní a mali by byť vyradení, ak by ich to príliš zaťažovalo.

4.8.15 V akútnych situáciách, kde nie je vopred možné získať súhlas účastníka, má byť požadovaný súhlas jeho povereného zákonného zástupcu, ak je prítomný. Ak nie je možné získať vopred súhlas účastníka a jeho poverený zákonný zástupca nie je dosiahnuteľný, zaradenie účastníka má byť popísané v protokole a/alebo iným spôsobom s preukázaným povolením/súhlasom nezávislé etické komisie na ochranu práv, bezpečnosti a zdravia účastníkov a na zabezpečenie súladu s príslušnými právnymi predpismi. Účastník klinického skúšania alebo jeho splnomocnený zákonný zástupca má byť informovaný o klinickom skúšaní, čo najskôr ako náhle je to možné a mal by byť vyžiadaný súhlas s pokračovaním a iný príslušný súhlas (pozri 4.8.10) 3.

 

4.9 Záznamy a správy

ADDENDUM

4.9.0 Skúšajúci / zdravotnícke zariadenie by mala udržiavať primerané a presné zdrojové dokumenty a skúšobné záznamy, ktoré obsahujú všetky relevantné pozorovania o každom účastníkovi na centre klinického skúšania. Zdrojové údaje by mali byť priraditeľné, čitateľné, súčasné, originálne, presné a úplné. Zmeny v zdrojových údajoch by mali dať vysledovať, nemali by zakrývať pôvodný záznam a v prípade potreby by sa mali vysvetliť (napr. prostredníctvom tzv. audit trail).

4.9.1 Skúšajúci má zabezpečiť presnosť, úplnosť a čitateľnosť a včasné zaznamenávanie údajov hlásených zadávateľovi v záznamoch účastníkov skúšanie (CRF) a vo všetkých požadovaných správach.

4.9.2 Údaje uvádzané v záznamoch jedincov (CRF), ktoré vychádzajú zo zdrojových údajov, by mali byť identické so zdrojovými dokumentmi, výnimky majú byť vysvetlené.

4.9.3 Akákoľvek zmena alebo oprava v záznamoch účastníkov skúšania má byť datovaná, podpísaná iniciálami a vysvetlená (ak je to potrebné) a nemala by znemožniť čitateľnosť pôvodného záznamu (mala by byť zachovaná možnosť auditu). To platí ako pre písomné, tak pre elektronicky vykonávané opravy (pozri kapitolu 5.18.4 n)). Zadávateľ má poskytnúť skúšajúcim a/alebo ich menovaným zástupcom návod na vykonávanie takýchto opráv. Zadávateľ má mať k dispozícii písomné postupy zaručujúce, že zmeny alebo opravy urobené v záznamoch účastníkov skúšania svojimi určenými zástupcami sú dokumentované, potrebné a schválené skúšajúcim. Skúšajúci má uchovávať záznamy o zmenách a opravách.

4.9.4 Skúšajúci/zdravotnícke zariadenie má uchovávať dokumentáciu ku klinickému skúšaniu tak, ako je špecifikované v základných dokumentoch pre vedenie klinického skúšania (pozri kapitolu 8 ICH E6(R2).) a ako je vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Skúšajúci/zdravotnícke zariadenia má prijať príslušné opatrenia na zabránenie náhodnej alebo predčasnej likvidácii týchto dokumentov.

4.9.5 Základné dokumenty majú byť uchované po dobu minimálne dvoch rokov od posledného schválenia žiadosti o registráciu v regióne pôsobnosti ICH a do doby, kedy nie sú v regióne ICH žiadne prebiehajúce alebo zvažované žiadosti o registráciu alebo minimálne po dobu dvoch rokov od formálneho prerušenia klinického vývoja skúmaného lieku. Tieto dokumenty by však mali byť uchovávané dlhšiu dobu podľa príslušných právnych predpisov alebo so súhlasom zadávateľa. Zadávateľ je zodpovedný za to, že informuje skúšajúceho/zdravotnícke zariadenie o tom, kedy nie je nutné tieto dokumenty uchovávať dlhšie (pozri kapitolu 5.5.12).

Poznámka: podľa  § 42 ods. 2 zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach sa dokumenty z klinického skúšania uchovávajú minimálne 15 rokov po skončení alebo prerušení klinického skúšania.

 

4.9.6 Finančná stránka klinického skúšania má byť dokumentovaná v dohode medzi zadávateľom a skúšajúcim/zdravotníckym zariadením.

4.9.7 Na základe vyžiadanie monitora, audítora, nezávislej etickej komisie alebo kontrolného úradu má skúšajúci/zdravotnícke zariadenia umožniť priamy prístup ku všetkým požadovaným záznamom súvisiacim s klinickým skúšaním.

 

4.10 Priebežné správy

4.10.1 Skúšajúci má predkladať nezávislej etickej komisii každoročne alebo častejšie, ak to komisia vyžaduje, písomné súhrny o stave klinického skúšania.

4.10.2 Skúšajúci má bezodkladne poskytnúť písomné správy zadávateľovi, nezávislej etickej komisii (pozri 3.3.8) a ak sa požaduje, aj zdravotníckemu zariadeniu, o akýchkoľvek zmenách významne ovplyvňujúcich vedenie klinického skúšania a/alebo zvyšujúcich riziko účastníkov skúšania.

 

4.11 Hlásenia o bezpečnosti

4.11.1 Všetky závažné nežiaduce udalosti (SAEs) majú byť hlásené skúšajúcim bezodkladne zadávateľovi, okrem tých závažných nežiaducich udalostí, ktoré protokol alebo iný dokument (napr. brožúra pre skúšajúceho) označuje ako také, ktoré nevyžadujú bezodkladné hlásenie. Okamžité hlásenie by mala byť okamžite nasledovaná podrobnými písomnými správami. Prvotné a následné hlásenia by mali identifikovať účastníkov skôr podľa jednotných kódov pridelených účastníkom ako podľa ich mien, osobných identifikačných čísiel a/alebo adries. Skúšajúci má dodržiavať príslušné právne predpisy súvisiace s hlásením neočakávaných závažných nežiaducich účinkov lieku kontrolným úradom a nezávislým etickým komisiám.

Poznámka: podľa § 44 ods. h) zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach sa závažná nežiaduca udalosť v klinickom skúšaní oznamuje aj zdravotnej poisťovni účastníka.

 

4.11.2 Nežiaduce udalosti a/alebo laboratórne odchýlky, ktoré sú uvedené v protokole ako kritické z hľadiska skúšania bezpečnosti, majú byť hlásené zadávateľovi v súlade s požiadavkami na hlásenie a v časových termínoch spresnených zadávateľom v protokole.

4.11.3 Pri hlásení úmrtí má skúšajúci poskytnúť zadávateľovi a nezávislej etickej komisii akékoľvek doplňujúce požadované informácie (tzn. pitevné protokoly a záverečné lekárskej správy).

 

4.12 Predčasné ukončenie alebo pozastavenie klinického skúšania

Ak je klinické skúšanie predčasne ukončené alebo pozastavené z akýchkoľvek dôvodov, má skúšajúci/zdravotnícke zariadenie bezodkladne informovať účastníkov skúšania, zabezpečiť vhodnú a následnú liečbu pre účastníkov a, ak je to požadované príslušnými právnymi predpismi, mal by informovať kontrolné úrady.

A ďalej:

4.12.1 Ak je klinické skúšanie predčasne ukončené alebo pozastavené skúšajúcim bez predchádzajúceho súhlasu zadávateľa, mal by skúšajúci informovať zdravotnícke zariadenie, ak sa to vyžaduje, a skúšajúci/zdravotnícke zariadenia má okamžite informovať zadávateľa a nezávislú etickú komisiu a poskytnúť obom podrobné písomné vysvetlenie ukončenia alebo pozastavenia.

4.12.2 Pokiaľ zadávateľ predčasne ukončí alebo pozastaví klinické skúšanie (pozri kapitolu 5.21), mal by skúšajúci bezodkladne informovať zdravotnícke zariadenie, ak je to požadované, a skúšajúci/zdravotnícke zariadenie má bezodkladne informovať nezávislú etickú komisiu a poskytnúť podrobné písomné vysvetlenie ukončenia alebo pozastavenia.

4.12.3 Pokiaľ nezávislá etická komisia ukončí alebo pozastaví svoje povolenie/odsúhlasenie klinického skúšania (pozri kapitolu 3.1.2 a 3.3.9), mal by o tom skúšajúci okamžite informovať zdravotnícke zariadenie, ak je požadované, skúšajúci/zdravotnícke zariadenie by to mal bezodkladne oznámiť zadávateľovi a podať mu podrobné písomné vysvetlenie ukončenia alebo pozastavenia.

 

4.13 Záverečná správa od skúšajúceho

O ukončení klinického skúšania má skúšajúci, ak sa to vyžaduje, informovať zdravotnícke zariadenie. Skúšajúci/zdravotnícke zariadenie má poskytnúť nezávislej etickej komisii súhrn výsledkov klinického skúšania a kontrolným úradom akékoľvek požadované správy.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png