sk

Správny poplatok za schválenie klinického skúšania

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie

SPRÁVNY POPLATOK ZA SCHVÁLENIE KLINICKÉHO SKÚŠANIA

a OSTANÉ POPLATKY PODĽA SADZOBNÍKA ŠÚKL

Oznam

 

  1. A.     Správny poplatok

Správny poplatok je splatný pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu, t.j. spolu s podaním žiadosti. Nezaplatenie poplatku do 15 dní od doručenia písomnej výzvy vedie k zastaveniu konania.

Správny poplatok za schválenie klinického skúšania (položka 152n zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení zákona č. 465/2008 Z.z.) je od 1.1.2009:

 

Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku

331,50 €

 

Platí sa presná suma, pričom je potrebné dávať pozor na rôzne poplatky, ktoré si určujú banky alebo pošta. Správny poplatok treba zaplatiť na uvedený účet v Eurách:

Pre krajiny SEPA:

Číslo účtu IBAN:

 SK34 8180 0000 0070 0013 3673

v Euro

 SWIFT (BIC):

SPSRSKBAXXX

 

Banka:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05  BRATISLAVA

 

 

 

Pre krajiny mimo SEPA:

Číslo účtu IBAN:

 SK34 8180 0000 0070 0013 3673

a pre platby v menách

SWIFT (BIC):

 SUBASKBX

iných ako Euro

Banka:

Všeobecná úverová banka, a.s.,

 

 

Mlynské Nivy 1,

 

 

829 90 BRATISLAVA

Pozri tiež: http://www.sukl.sk/sk/kontakt-/bankove-spojenie?page_id=661

Ako konštantný symbol sa uvádza 1118.
Ako variabilný symbol sa uvádza číslo z Európskej databanky klinického skúšania (EudraCT Number). Nakoľko variabilný symbol môže mať iba 10 miest bez pomlčiek a lomiek, treba uviesť prvých 10 číslic.
Ako špecifický symbol treba uviesť posledné dve číslice (za druhou pomlčkou) čísla Európskej databanky klinického skúšania (EudraCT Number).
Ostatné požiadavky a podmienky platenia správnych poplatkov sú uvedené v zákone o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. (prechodné ustanovenia, oslobodenie od poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov, následky nezaplatenia poplatku, vrátenie poplatku, lehoty, atď.).

 

B. Ostatné poplatky podľa Sadzobníka ŠÚKL od 1.7.2014

Podľa Sadzobníka ŠÚKL sa od 1.7.2014 fakturujú sponzorovi tieto poplatky:

 

Poradové

číslo

Výkon alebo služba

Cena

43.

Vydanie nového rozhodnutia o povolení klinického skúšania na základe zmeny žiadosti

35,00 €

44.

Schválenie pracoviska na klinické skúšanie na žiadosť pracoviska a vydanie dokladu o schválení (bez nákladov na inšpekciu)

100,00 €

45.

Výpis z databanky nežiaducich účinkov na žiadosť držiteľa alebo zadávateľa

35,00 €

46.3

Vedecké odporúčania: Klinické skúšanie

1 500,00 €

46.4

Vedecké odporúčania: Štúdie bezpečnosti

1 500,00 €

49.

Poskytnutie ústnej odbornej konzultácie súvisiacej s náplňou činností štátneho ústavu na žiadosť mimo správneho konania, v rozsahu jednej hodiny

66,00 €

 

Príjmový účet pre tieto platby je:

 

Pre krajiny SEPA:

Číslo účtu IBAN:

SK31 8180 0000 0070 0013 3630

v Euro

 SWIFT (BIC):

SPSRSKBAXXX

 

Banka:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05  BRATISLAVA

 

 

 

Pre krajiny mimo SEPA:

Číslo účtu IBAN:

 SK31 8180 0000 0070 0013 3630

a pre platby v menách

SWIFT (BIC):

 SUBASKBX

iných ako Euro

Banka:

Všeobecná úverová banka, a.s.,

 

 

Mlynské Nivy 1,

 

 

829 90 BRATISLAVA

Sadzobník je dostupný na stránke: http://www.sukl.sk/buxus/docs/O_nas/Sadzobnik_SUKL_01072014.pdf

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png