sk

Správny poplatok za schválenie klinického skúšania

aktualizované dňa 10.1.2020

Správny poplatok je splatný pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu, t.j. spolu s podaním žiadosti. Nezaplatenie poplatku do 15 dní od doručenia písomnej výzvy vedie k zastaveniu konania.

Správny poplatok za schválenie klinického skúšania (položka 152n zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení zákona č. 465/2008 Z.z.) je od 1.1.2009:

 

Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku

331,50 €

 

Platí sa presná suma, pričom je potrebné dávať pozor na rôzne poplatky, ktoré si určujú banky alebo pošta. Správny poplatok treba zaplatiť na uvedený účet v Eurách:

Pre krajiny SEPA:

Číslo účtu IBAN:

 SK34 8180 0000 0070 0013 3673

v Euro

 

 SWIFT (BIC):

SPSRSKBAXXX

Banka:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05  BRATISLAVA

 

 

 

Pre krajiny mimo SEPA:

Číslo účtu IBAN:

 SK34 8180 0000 0070 0013 3673

a pre platby v menách

iných ako Euro

 

 

SWIFT (BIC):

 SUBASKBX

Banka:


 

 

Všeobecná úverová banka, a.s.,

Mlynské Nivy 1,

829 90 BRATISLAVA

Pozri tiež: http://www.sukl.sk/sk/kontakt-/bankove-spojenie?page_id=661

Ako konštantný symbol sa uvádza 1118.
Ako variabilný symbol sa uvádza číslo z Európskej databanky klinického skúšania (EudraCT Number). Nakoľko variabilný symbol môže mať iba 10 miest bez pomlčiek a lomiek, treba uviesť prvých 10 číslic.
Ako špecifický symbol treba uviesť posledné dve číslice (za druhou pomlčkou) čísla Európskej databanky klinického skúšania (EudraCT Number).


Ostatné požiadavky a podmienky platenia správnych poplatkov sú uvedené v zákone o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. (prechodné ustanovenia, oslobodenie od poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov, následky nezaplatenia poplatku, vrátenie poplatku, lehoty, atď.).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png