sk

Činnosť štátneho ústavu v roku 2014

Činnosť ŠÚKL v roku 2014

Štátny ústav pre kontrolu liečiv predkladá verejnosti výročnú správu za rok 2014. V nasledujúcej časti prinášame stručný prehľad činností, ktoré vykonával štátny ústav v uplynulom období. Viac informácií si môžete prečítať vo Výročnej správe za rok 2014.

Registrácia humánnych liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zabezpečuje činnosti spojené s registráciou a dostupnosťou účinných a bezpečných liekov na slovenskom trhu.

V roku 2014 prijal štátny ústav 7 820 žiadostí súvisiacich s registráciou nových liekov, ako aj so zmenami, predĺžením a prevodmi v registráciách liekov, ktoré sú už v SR registrované. Na základe žiadostí o registrácie nových liekov vydal štátny ústav v minulom roku 457 rozhodnutí. Z tohto počtu tvorili prevažnú časť najmä generické lieky, s novým liečivom bolo zaregistrovaných 35 liekov. Najviac nových liekov bolo zaregistrovaných v oblasti liečby ochorení centrálneho nervového systému, onkologických ochorení a kardiovaskulárneho systému.

Dohľad nad bezpečnosťou liekov - farmakovigilancia

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonáva zber, analýzu a vyhodnocovanie nežiaducich účinkov zaznamenaných z hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky od zdravotníckych pracovníkov a pacientov v SR a EÚ. V roku 2014 bolo štátnemu ústavu zaslaných 1 059 hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov. Farmaceutické spoločnosti poslali 432 hlásení, zdravotnícki pracovníci 553 hlásení a pacienti 74 hlásení. Najviac hlásení prišlo zo zdravotníckych zariadení v Bratislave (262), z pohľadu špecializácie lekárov bol najvyšší počet hlásení zaslaný lekármi v špecializácii interná medicína (156).

Zaslanie hlásení ešte neznamená, že nežiaduca reakcia bola vyvolaná liekom. Hlásenia sa dostávajú do európskej databanky EudraVigilance a následne sú posudzované spolu s ostatnými dostupnými informáciami o lieku. Ak sa preukáže, že liek môže vyvolať nežiaduci účinok, štátny ústav prijme potrebné opatrenia (od doplnenia informácií o lieku do súhrnu charakteristických vlastností lieku a príbalovej informácie pre používateľa, vydania upozornení pre zdravotníckych pracovníkov a pre pacientov, obmedzenia používania lieku až po pozastavenie distribúcie lieku alebo stiahnutie lieku z používania).

Klinické skúšanie liekov

V pôsobnosti ŠÚKL je aj posudzovanie žiadostí o povolenie klinického skúšania liekov, vydávanie povolení na klinické skúšanie liekov a štátny dohľad nad vykonávaním klinického skúšania. V minulom roku bolo štátnemu ústavu doručených 139 žiadostí o povolenie klinického skúšania, 7 žiadostí bolo z dôvodu nedostatkov zamietnutých. Klinické skúšania boli zamerané najmä na liečbu Diabetes II. typu, na liečbu kardiologických ochorení, neurologických ochorení, astmy,  chronickej obštrukčnej choroby pľúc, depresívnej poruchy a reumatoidnej artritídy. 

Registrácia a evidencia zdravotníckych pomôcok

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonáva registrácie výrobcov a zdravotníckych pomôcok (týka sa výrobcov a splnomocnencov so sídlom v SR) a evidencie výrobcov a zdravotníckych pomôcok (týka sa výrobcov a splnomocnencov so sídlom v inom štáte EÚ), ako aj dohľad nad používaním zdravotníckych pomôcok na trhu v SR. V roku 2014 prijal štátny ústav 1 492 žiadostí o registráciu/evidenciu zdravotníckych pomôcok,  celkovo pridelil a aktualizoval 4 214 kódov. 

V rámci systému vigilancie (dohľadu nad bezpečnosťou zdravotníckych pomôcok) bolo zaznamenaných 1 208 medzinárodných hlásení  o nehodách, poruchách a zlyhaniach zdravotníckych pomôcok. Z tohto počtu sa 405 hlásení týkalo aj zdravotníckych pomôcok používaných v SR, pre ktoré prijal štátny ústav príslušné opatrenia.

V roku 2014 bola pozastavená distribúcia jednej zdravotníckej pomôcky z dôvodu podozrenia na mikrobiálnu kontamináciu, ktorá po prešetrení bola opätovne uvoľnená na trh.

Inšpekčná činnosť u výrobcov, distribútorov a poskytovateľov lekárenskej starostlivosti

Inšpekčná činnosť ŠÚKL je zameraná na dodržiavanie požadovaných zásad v oblasti výroby, distribúcie a výdaja liekov. V roku 2014 bolo kontrolnou činnosťou štátneho ústavu vykonaných 24 inšpekcií u výrobcov liekov, 23 v transfuziologických zariadeniach a 51 u distribútorov liekov. Zároveň bolo inšpektovaných 1 134 lekární, počas ktorých bolo odobraných a zanalyzovaných 1 600 vzoriek liekov.

Kontrola kvality liekov na trhu

Táto činnosť štátneho ústavu je zameraná na kontrolu a dodržiavanie kvality liekov na trhu tak, aby boli na slovenskom trhu dostupné kvalitné, bezpečné a účinné lieky. V roku 2014 dostal štátny ústav 121 hlásení o nedostatkoch v kvalite liekov z medzinárodných liekových agentúr (cez tzv. Rapid Alert systém). Z tohto počtu sa slovenského trhu týkalo 28 liekov, ktoré boli z trhu stiahnuté. V roku 2014 bolo vykonaných 1 273 laboratórnych analýz na 332 vzorkách liekov. Prepustených bolo 418 šarží očkovacích látok a liekov vyrobených z krvi a ľudskej plazmy na základe kontroly EÚ certifikátov alebo výrobných a kontrolných protokolov.

Vývoz liekov

Do pôsobnosti štátneho ústavu patrí aj zber, monitoring a analýza údajov z oznámení distribútorov o zámere vyviesť liek zo SR. V roku 2014 zaslali distribútori 18 229 oznámení o plánovanom vývoze pre 1 096 liekov a celkovo 4 025 714 balení. Na základe údajov o dovoze, spotrebe a plánovanom vývoze identifikoval štátny ústav 27 liekov s možným ohrozením dostupnosti pre slovenských pacientov. Celkovo vydal 182 rozhodnutí o nepovolení vývozu pre 57 446 balení liekov.

Súbežný dovoz

V roku 2014 zaznamenal štátny ústav zvýšený počet žiadostí od veľkodistribučných spoločností  o povolenie na súbežný dovoz lieku. Prijatých bolo 27 žiadostí, z toho v 11 prípadoch išlo o predĺženie už platných povolení.

Drogové prekurzory

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov. V roku 2014 spolupracoval ŠÚKL na vydávaní rozhodnutí na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v súlade s nariadeniami EÚ vo veci drogových prekurzorov. Zároveň pokračovalo monitorovanie dodávok voľnopredajných liekov s obsahom pseudoefedrínu, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis od výrobcov liekov a distribučných spoločností.

Reklama humánnych liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonáva dozor nad reklamou liekov všetkých foriem šírenia okrem vysielania a retransmisie – v printových médiách, ostatných tlačovinách a webových stránkach. V roku 2014 bolo na štátny ústav doručených 1 613 hlásení o pripravovanej reklame liekov. Zároveň riešil štátny ústav 19 podnetov v súvislosti s porušením zákona o reklame. V 4 prípadoch boli vydané rozhodnutia o zákaze šírenia reklamy a uložení pokuty. 

Ekonomické a personálne ukazovatele

V roku 2014 hospodáril štátny ústav s prideleným rozpočtom bežných výdavkov v objeme 4 511 878 EUR, ktorý bol vyčerpaný na 100 %. Príjmy štátneho ústavu zo správnych poplatkov a z poskytovaných služieb predstavovali sumu 11 555 430 EUR, ktorá bola odvedená do štátneho rozpočtu. Na chode štátneho ústavu sa podieľalo celkovo 174 zamestnancov.

 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png