sk

Kontrolné laboratórium Bratislava oslavuje 60 rokov svojej existencie

Bratislava, 15.7.2012

15. júla 1952 bolo na rohu Vazovovej a Radlinského ulice v Bratislave zriadené Laboratórium kontroly liečiv, patriace v tej dobe pod Krajský ústav národného zdravia. Pracovníci laboratória analyzovali vzorky pre rôzne farmaceutické inštitúcie, lekárne Západoslovenského kraja a množstvo iných zdravotníckych zariadení. Dnes je toto laboratórium súčasťou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

V malých priestoroch starej lekárne pracovali spočiatku len 4 pracovníci: vedúca pracovníčka RNDr. PhMr. Magda Šaršúnová (neskôr prof. RNDr. Magda Šaršúnová, DrSc.), analytik PhMr. Ladislav Pollák, laborantka Valéria Preisová a upratovačka Alžbeta Eskuličová.

Postupom času sa počet pracovníkov zvyšoval a v polovici šesťdesiatych rokov bolo už nevyhnuté priestory laboratória rozšíriť. Hlavná činnosť pracovníkov laboratória spočívala v tej dobe v analýze liečiv, kontrole surovín používaných na výrobu liekov a overení kvality liekov, ktoré sa pripravovali v lekárňach. Úlohou pracovníkov bolo možné nedostatky v liečivách nielen odhaliť, ale aj hľadať správne východiská, ako im v budúcnosti predísť. „Preto sa, predovšetkým, sledovala stabilita liečiv, aby boli dlho plne účinné a zabránilo sa tým ich znehodnoteniu,“ píše sa v kronike Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Laboratórium spolupracovalo s Prírodovedeckou, Farmaceutickou a Chemicko-technologickou fakultou, s ktorými riešilo viacero závažných výskumných úloh. Spoluprácu nadviazalo aj s pražským Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a Výskumným ústavom biochémie. Nemalá pozornosť sa v tom čase venovala vypracovávaniu nových analytických metód. Ako nóvum toho času bolo vypracovanie metodík tenkovrstvovej chromatografie pre lieky pripravované v lekárňach.

Magda Šaršúnová ostala svojej práci verná celých 38 rokov. Stála pri všetkých dôležitých udalostiach, vyškolila mnohých farmaceutov, doškoĺovala pracovníkov lekární a popri tom sa venovala aj vedeckej činnosti, za ktorú získala mnohé ocenenia. Z Laboratória kontroly liečiv odišla až v roku 1990 v dôchodkovom veku. Na jej miesto nastúpila PharmDr. Katarína Kišoňová, ktorá, podobne ako jej predchodkyňa, zotrvala vo svojej funkcii až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2011.

Významným medzníkom v histórii laboratória bol rok 1991. Prvého januára bolo Laboratórium pre kontrolu liečiv pripojené k Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý dovtedy pôsobil ako samostatná inštitúcia. Jeho nový názov znel Kontrolné laboratórium 1.

Kompetencie štátneho ústavu sa týmto zlúčením rozšírili, laboratóriu pribudla inšpekčná činnosť. V tej dobe vychádzajúci Večerník uverejnil rozhovor s Ing. Rudolfom Košalkom, CSc., riaditeľom ústavu, ktorý okrem iného popísal úlohy štátneho ústavu takto: „Každé liečivo, ktoré sa dostane do distribučnej siete u nás, musí prejsť štátnym ústavom a musí získať certifikát o tom, že spĺňa požiadavky liekopisu a noriem tak, aby bol chránený pacient, ktorý ho používa.“

Kontrolné laboratórium 1 sa niekoľkokrát sťahovalo. V roku 1993 musela doktorka Kišoňová odovzdať priestory na Vazovovej späť farskému úradu, ktorý bol ich vlastníkom a pracovníci laboratória sa presunuli do priestorov na Beňadickej ulici v Petržalke. Dnes pôsobí spolu s ďalšími oddeleniami štátneho ústavu na Kvetnej ulici v Bratislave - Ružinove. Spolu s kontrolnými laboratóriami v Topoľčanoch, Zvolene, Žiline a Košiciach je súčasťou Oddelenia správnej lekárenskej praxe štátneho ústavu.

Kontrolné laboratórium 1 má v súčasnosti 5 zamestnancov. Dnes sa jeho pracovníci zameriavajú prevažne na inšpekčnú činnosť, ročne zanalyzujú približne 350 vzoriek a zinšpektujú približne 200 lekárenských a iných zdravotníckych zariadení.

Doktorka Magda Šaršúnová zaškoľuje v roku 1967 vietnamské magistry v chromatografii.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png