sk

Lessons learnt – skúsenosti získané po detekcii nitrózoamínov v liekoch

24.06.2020

Sieť liekových agentúr Európskej únie, do ktorej patrí aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv, vydala dokument Lessons learnt odporúčania pre elimináciu nečistôt v liekoch. Odporúčania sú založené na skúsenostiach získaných z prítomnosti nitrózoamínov v liekoch s obsahom účinných látok patriacich do skupiny sartanov.

Cieľom vydaných odporúčaní je spresniť povinnosti výrobcov liekov a aj liekových regulátorov, ktorí dopĺňajú usmernenia o kontrole nečistôt a správnej výrobnej praxi. Dokument tiež obsahuje odporúčania týkajúce sa postupu po detekcii nečistoty, komunikácie s pacientami a zdravotníckymi pracovníkmi a zahraničnej spolupráce. Celý text je dostupný tu: Lessons learnt from presence of N-nitrosamine impurities in sartan medicines.

Nitrózoamíny a ich detekcia

Nitrózoamíny sú na základe štúdií na zvieratách klasifikované ako pravdepodobné ľudské karcinogény (látky, ktoré môžu spôsobiť rakovinu). Ich prítomnosť bola zistená vo viacerých liekoch s obsahom sartanov, ktoré sa používajú na liečbu hypertenzie a na liečbu pacientov so srdcovými poruchami alebo poruchami obličiek. Liekoví regulátori  v Európskej únii prvýkrát zistili prítomnosť nitrózoamínov v júni 2018. Zistenia viedli k okamžitému zavedeniu potrebných opatrení, vrátane stiahnutia viacerých liekov z trhu a zastavenia používania účinných látok od určitých výrobcov. Nitrózoamíny neboli pred júnom 2018 identifikované ako potenciálne nečistoty v liekoch s obsahom sartanov, a preto ich stanovenie nebolo súčasťou pravidelných testov.

Preskúmanie liekov s obsahom sartanov

V reakcii na detekciu nečistôt sa v júli 2018 začalo preskúmanie liekov s obsahom sartanov na úrovni Európskej únie, ktoré bolo dokončené v apríli 2019. Preskúmanie určilo zdroje nitrózoamínov a nastavilo nové výrobné požiadavky pre lieky s obsahom sartanov. Riziko, ktoré nečistoty predstavujú, bolo vyhodnotené ako nízke. V prevažnej väčšine skúmaných liekov nitrózoamíny neboli prítomné vôbec alebo len vo veľmi malých množstvách. Preskúmanie ukázalo, že nečistoty vznikajú počas výrobného procesu účinnej látky. Keďže požiadavky na kvalitu a bezpečnosť liekov sú veľmi prísne, stanovili sa nové požiadavky pre držiteľov registrácií liekov s obsahom sartanov, vrátane testovania na prítomnosť nitrózoamínov a zmenu výrobného procesu. Takisto sa určili dočasné limity na prítomnosť nečistôt počas tzv. prechodného obdobia.

Lessons learnt exercise

Tento prípad vyvolal nielen v Európe viacero otázok týkajúcich sa bezpečnosti a rizík liekov a takisto v niektorých krajinách naštrbil dôveru pacientov v liečbu. V máji 2019 preto sieť liekových agentúr EÚ spustila projekt Lessons Learnt Exercise, cieľom ktorého bolo zanalyzovať získané skúsenosti a vydať odporúčania na predchádzanie podobným prípadom v budúcnosti. Projekt bol zameraný na nitrózoamíny v liekoch s obsahom sartanov, vydané odporúčania však pomôžu znížiť riziko nečistôt aj v iných liekoch.

V súčasnosti tiež prebieha celoeurópske preskúmavanie všetkých liekov s obsahom chemicky syntetizovaných liečiv, ktorého záver bude slúžiť ako kľúčové vedecké stanovisko k prítomnosti nitrózoamínových nečistôt v liekoch na humánne použitie.

Prehodnocovanie zaužívaných postupov na základe praktických skúseností je jeden zo spôsobov, ako liekové autority zabezpečujú maximálnu kvalitu liekov na trhu v EÚ. Liekové autority EÚ budú naďalej spolupracovať s Európskym riadiacim úradom pre kvalitu liekov a ďalšími medzinárodnými partnermi a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png