sk

Nové internetové logo zaručí bezpečnosť nákupu liekov cez internet

Bratislava, 9.10.2015

Ako súčasť svojej politiky v boji proti falšovaným liekom zavádza Európska komisia používanie tzv. spoločného loga, ktoré umožní pacientom v EÚ identifikovať verejné lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok prevádzkujúce internetový výdaj. Spoločným logom budú označené stránky všetkých subjektov, ktoré sú oprávnené vykonávať internetový výdaj v členských štátoch EÚ. Na Slovensku sa toto opatrenie dotkne viac ako 50 lekární.

Falšované lieky predstavujú v súčasnej dobe veľkú hrozbu pre verejné zdravie a bezpečnosť pacientov. Najčastejšie sa k nim pacienti dostávajú prostredníctvom rôznych anonymných internetových stránok.Pri nákupe liekov z takýchto zdrojov však hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov, ktoré neobsahujú to, čo deklarujú, naopak, môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky a ich užitie môže viezť k výraznému poškodeniu zdravia pacienta.

Na to, aby sa zabránilo nákupu ilegálnych alebo falšovaných liekov, resp. nekvalitných a životu nebezpečných prípravkov, zavádza Európska komisia používanie tzv. spoločného loga. Týmto logom budú označené stránky legálnych internetových lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok vo všetkých členských štátoch EÚ.

Pacient, ktorý si bude chcieť zakúpiť lieky prostredníctvom internetovej lekárne, bude mať možnosť overiť si jej legitimitu. Kliknutím na logo bude automaticky presmerovaný na webovú stránku liekovej agentúry daného členského štátu, na ktorej sa nachádza zoznam všetkých subjektov oprávnených ponúkať predaj liekov na diaľku. V zozname si pacient vyhľadá daný subjekt, aby sa ubezpečil, že uvedená lekáreň realizuje internetový výdaj v zmysle platných právnych predpisov, resp. povolenia. V prípade, že pacient danú lekáreň v zozname nenájde, neodporúča sa pacientom pokračovať ďalej v nákupe.

Spoločné logo pre internetový výdaj liekov má vo všetkých členských krajinách rovnaký dizajn a technické podrobnosti. Skladá sa z grafického obrazca s vlajkou štátu, v ktorom má daný subjekt povolenie na činnosť. Pod logom je uvedený text Kliknutím overte legálnosť týchto webových stránok v domácom jazyku.

Povinnosť zaviesť a používať spoločné logo vyplýva z VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 699/2014 o dizajne spoločného loga na identifikáciu osôb ponúkajúcich verejnosti predaj liekov na diaľku, ako aj o technických, elektronických a kryptografických požiadavkách umožňujúcich overenie jeho pravosti. Logo je chránené ochrannou známkou a je duševným vlastníctvom Európskej komisie.

Používanie spoločného loga v členských štátoch EÚ je podmienené podpisom licenčnej zmluvy s Európskou komisiou. Na Slovensku poverilo Ministerstvo zdravotníctva SR podpisom licenčnej zmluvy Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Zmluva bola uzatvorená 17. júla 2015. V súčasnosti prebiehajú ďalšie právne akty medzi ŠÚKL a lekárňami/výdajňami zdravotníckych pomôcok, ktoré na Slovensku realizujú internetový výdaj.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv už v minulosti vydal viacero oznamov, v ktorých vyzýval občanov na obozretnosť pri nákupe liekov cez internet. Pacientom odporúčal, aby si pred nákupom liekov cez internet overili na stránkach ŠÚKL, či sa daná lekáreň nachádza v zozname subjektov vykonávajúcich internetový výdaj. Štátny ústav týmto opätovne vyzýva verejnosť, aby v záujme vlastnej bezpečnosti postupovali pri nákupe liekov cez internet podľa vyššie spomínaných odporúčaní. Pripomíname, že prostredníctvom internetového výdaja možno na Slovensku ponúkať len lieky, ktoré sú v SR registrované a ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

 

Viac informácií o účele a používaní spoločného loga  si môžete prečítať tu:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000630.jsp&mid=WC0b01ac05808fd210 

http://www.sukl.sk/sk/inspekcia/lekarenstvo/internetovy-vydaj-liekov-a-zdravotnickych-pomocok/pokyny-pre-lekarnikov-v-suvislosti-s-pouzivanim-spolocneho-loga-pri-internetovom-vydaji-liekov-alebo-zdravotnickych-pomocok?page_id=4057

http://www.sukl.sk/sk/inspekcia/lekarenstvo/internetovy-vydaj-liekov-a-zdravotnickych-pomocok?page_id=3425

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png