sk

Oznam o znižovaní administratívnej záťaže - výpis z registra trestov

3.6.2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje, že v rámci znižovania administratívnej záťaže môže žiadateľ vo všetkých konaniach, v ktorých ŠÚKL vyžaduje výpis z registra trestov, nahradiť tento výpis údajmi potrebnými na jeho vydanie v zmysle ustanovenia §  10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade fyzickej osoby ide o údaje:

  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

  3. štátne občianstvo,

  4. pohlavie,

  5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, 

  6. číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.

V prípade právnickej osoby ide o údaje:

  1. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,

  2. identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,

  3. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,

  4. označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png