sk

Prioritou ŠÚKL v čase EÚ predsedníctva bude najmä optimalizácia regulačných procesov a riešenie témy nedostupnosti liekov

Bratislava, 1.7.2016 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) bude v čase EÚ predsedníctva koordinovať prácu viacerých výborov EMA a pracovných skupín siete liekových agentúr (HMA). Úlohou ŠÚKL bude stanoviť program stretnutí, usmerňovať priebeh týchto rokovaní a zabezpečiť harmonizáciu činností pri plnení úloh a riešení aktuálnych tém v praxi. Počas 6 mesiacov predsedníctva sa pod hlavičkou ŠÚKL bude konať 7 odborných pracovných stretnutí. Očakáva sa, že do Bratislavy pricestuje na tieto podujatia takmer 500 zahraničných delegátov. 

Prvého júla 2016 vstupuje SR do historicky prvého predsedníctva v Rade Európskej únie.  Počas 6 mesiacov bude Slovensko viesť zasadnutia Rady na všetkých úrovniach, od expertnej až po ministerskú, a zodpovedať tak za formovanie európskej legislatívy. Úlohy predsedníckej krajiny sa dotknú aj činností Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ako liekovej agentúry v SR. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv bude v čase predsedníctva zodpovedať za organizáciu a vedenie rokovaní výborov Európskej liekovej agentúry (EMA), rokovanie riaditeľov liekových agentúr EÚ a pracovných skupín pôsobiacich v rámci siete liekových agentúr (HMA). Od júla do decembra 2016 sa pod hlavičkou ŠÚKL bude konať v Bratislave 7 tzv. „prezidentských“ zasadnutí, ktorých sa zúčastní takmer 500 delegátov z liekových agentúr členských štátov EÚ. 

Pôjde o stretnutia riaditeľov liekových agentúr a odborných pracovných skupín pôsobiacich v oblasti registrácie a bezpečnosti liekov, zdravotníckych pomôcok, komunikačných expertov a pracovníkov riadenia kvality. Cieľom týchto stretnutí bude najmä výmena informácií medzi liekovými agentúrami, zdieľanie postupov a procesov pri riešení jednotlivých úloh, ako aj otvorenie aktuálnych otázok, ktorým je potrebné v oblasti liekovej regulácie venovať zvýšenú pozornosť. 

 „Každá odborná pracovná skupina bude riešiť úlohy v rámci svojich kompetencií. Ako nosnú tému stretnutia riaditeľov liekových agentúr sme navrhli telematics – optimalizáciu IT procesov a ich harmonizáciu, keďže v súčasnosti máme na európskej úrovni v procese viacero projektov, ktoré by po zavedení do praxe mali viesť k zjednodušeniu postupov pri registrácii liekov či klinického skúšania,“ uviedol PharmDr. Ján Mazag, riaditeľ ŠÚKL, ktorý bude v čase predsedníctva viesť rokovanie riaditeľov liekových agentúr. 

Témou ostáva aj nedostupnosť liekov, ktorá sa dotýka viacerých členských štátov a ktorej venovalo pozornosť už aj predchádzajúce holandské predsedníctvo. Na stretnutí riaditeľov liekových agentúr v Rotterdame ŠÚKL poukázal na závažnosť situácie s nedostupnosťou liekov a podieľal sa na analýzach príčin a návrhov opatrení. 

Pre organizáciu pracovných stretnutí zriadil ŠÚKL webovú stránku určenú primárne pre zahraničných delegátov: http://presidency2016.sukl.sk/. Okrem poskytnutia základných informácií bude slúžiť delegátom aj na registráciu na jednotlivé podujatia a ako úložisko dokumentov, ktoré budú podkladom pre rokovania. Stránka bola vytvorená v spolupráci s partnermi z predsedníckeho Tria, ktorí ju využívali, resp. plánujú využívať počas svojho predsedníckeho polroka. 

ŠÚKL začal s prípravou na predsedníctvo pred viac ako dvoma rokmi. Z pôvodne plánovaného počtu 15 stretnutí pracovných skupín, sa na Slovensku bude konať sedem. Organizáciu zvyšných stretnutí, ktoré štandardne trvajú tri rokovacie dni, preberajú za Slovensko ďalšie európske štáty. Štátny ústav je s týmito krajinami v intenzívnej komunikácii a spolupodieľa sa na príprave a organizácii zvyšných zasadnutí. 

Počas prípravy na predsedníctvo ŠÚKL úzko spolupracoval s kolegami z MZ SR, MZVaEZ, ako aj s partnermi z EMA, HMA a Európskej komisie. 

Viac informácií nájdete na:

 Zoznam pracovných stretnutí organizovaných ŠÚKL v čase predsedníctva

http://www.sukl.sk/sk/o-nas/medzinarodna-spolupraca?page_id=162

http://presidency2016.sukl.sk/

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png