sk

Schválenie nových opatrení v súvislosti s valproátom

Zástupcovia členských štátov EÚ sa dohodli na nových obmedzeniach a na programe prevencie otehotnenia

Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy (CMDh) schválila nové opatrenia, ktoré majú predísť vystaveniu nenarodených detí (plodov) valproátu, pretože takýmto deťom hrozí vysoké riziko vrodených porúch a problémov s raným vývinom.

Lieky s obsahom valproátu boli národne schválené v EÚ na liečbu epilepsie a bipolárnych porúch a v niektorých štátoch na prevenciu migrény. Nové opatrenia zahŕňajú zákaz používania takýchto liekov na prevenciu migrény a liečbu bipolárnych porúch počas tehotenstva a zákaz liečby epilepsie počas tehotenstva okrem prípadov, kedy neexistuje žiadna iná účinná liečba. Liek takisto nesmú užívať dievčatá a ženy v plodnom veku, pokiaľ nie sú splnené podmienky nového programu prevencie otehotnenia. Cieľom programu je zabezpečiť, aby boli pacientky plne informované o rizikách a o potrebe zabránenia otehotneniu. Program prevencie otehotnenia zahŕňa posúdenie možnosti otehotnieť u každej pacientky, vykonanie tehotenských testov pred začatím liečby a podľa potreby v priebehu liečby, konzultácie o rizikách spojených s liečbou a o potrebe užívania účinnej antikoncepcie počas liečby, prehodnotenie prebiehajúcej liečby odborníkom aspoň raz ročne a zavedenie nového formulára o pochopení rizika pre pacientov.

Na obal liekov sa majú umiestniť vizuálne upozornenia na riziká otehotnenia a varovanie má byť aj súčasťou karty pre pacienta v každom vydanom balení lieku.

CMDh súhlasila s Výborom pre hodnotenie rizík liekov (PRAC), ktorý vykonal hodnotenie a odporučil nové opatrenia, keďže napriek predchádzajúcim odporúčaniam zameraným na lepšie informovanie pacientok o rizikách týchto liekov ženy stále neodstávali potrebné informácie včas. Nové opatrenia schválené CMDh preto posilňujú predchádzajúce obmedzenia používania liekov s obsahom valproátu a požiadavky na informovanie žien o riziku.

Držitelia registrácie liekov sú tiež povinní vykonať ďalšie štúdie o povahe a rozsahu rizík a monitorovať používanie liekov s obsahom valproátu a dlhodobé následky na dotknuté tehotenstvá.

Stanovisko CMDh bol odsúhlasené väčšinovým hlasovaním a následne bude zaslané Európskej komisii, ktorá prijme konečné právne záväzné rozhodnutie platné v celej EÚ.

 

Na Slovensku sú lieky s obsahom valproátu schválené na liečbu epilepsie a bipolárnych porúch. Lieky s obsahom valproátu registrované v Slovenskej republike sú nasledovné:

Názov lieku

Reg. číslo

Convulex

21/0037/82-S

Convulex 150 mg kapsuly

21/0032/77-S

Convulex 300 mg kapsuly

21/0481/13-S

Convulex 300 mg/ml kvapky

21/0033/77-S

Convulex 500 mg kapsuly

21/0482/13-S

Convulex CR 500 mg

21/0418/10-S

Depakine

21/0322/94-S

Depakine 400 mg/4 ml

21/0674/96-S

Depakine Chrono 500 mg

21/0056/91-S

Orfiril 150, Orfiril 300, Orfiril 600

21/0142/92-S

Orfiril Injektionslösung

21/0153/00-S

Orfiril long 1000 mg

21/0077/01-S

Orfiril long 150 mg

21/0298/00-S

Orfiril long 300 mg

21/0299/00-S

Orfiril long 500 mg

21/0076/01-S

Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg

21/0429/06-S

Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety predľženým uvoľňovaním

21/0268/06-S

Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predľženým uvoľňovaním

21/0267/06-S

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png