sk

Stretnutie s novinármi bolo venované téme reexportu

Bratislava, 11.10.2013 
 

Dňa 11. októbra 2013 sa v priestoroch Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv konala tlačová konferencia na tému Vývoz liekov. Aká bola situácia v I. polroku 2013? Cieľom tlačovej konferencie bolo informovať zástupcov novinárskej obce o situácii s (ne)dostupnosťou liekov na slovenskom trhu a činnostiach, ktoré v tejto agende vykonáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv. 
 

Na konferencii vystúpil riaditeľ štátneho ústavu PharmDr. Ján Mazag, ktorý zástupcov médií informoval o nasledovných skutočnostiach: 

 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv od januára 2013 vykonáva zber, monitoring a analýzu údajov z oznámení o zámere vyviesť liek, ktorým sú distribútori povinní informovať štátny ústav o zámere vykonať vývoz humánneho lieku. 
 • ŠÚKL na základe údajov z oznámení o zámere vyviesť lieky zo Slovenska prešetroval viac ako 30 liekov s podozrením na nedostupnosť. 
 • ŠÚKL vydal na základe vlastných analýz a vyjadrení hlavných odborníkov 38 rozhodnutí o nepovolení vývozu pre 9 distribučných spoločností a pre celkovo 54 340 balení liekov. 
 • ŠÚKL I. polroku 2013 nepovolil vývoz pre lieky Lyrica 56x75 mg, Lyrica 56x150 mg, Lyrica 56 x 300 mg, CLEXANE 2000 anti-Xa IU/0,2 ml, Inspra 25 mg, Azilect 1 mg. V septembri 2013 vydal ďalšie rozhodnutia o nepovolení vývozu pre lieky Clexane 6000 anti-Xa IU/0,6 ml, Clexane 8000 anti-Xa IU/0,8 ml a opätovne zastavil vývoz lieku Lyrica vo všetkých silách. 
 • ŠÚKL vydal rozhodnutia o nepovolení vývozu pre distribučné spoločnosti Roncor, Retia, Pharex, Ing. Dušan Sichrovský ADUS, Medicarim, CS Pharma, Pharmagen a Evopharm. 
 • Z oznámení distribútorov o zámere vyviesť liek vyplýva, že najviac liekov sa plánuje vyviesť do ČR (44%), Nemecka (23%), Litvy (9%), Dánska (7%) a Veľkej Británie (5%). 
 • ŠÚKL analyzoval aj údaje o počte balení liekov reálne vyvezených za I. polrok 2013. Tieto údaje porovnával s počtom balení liekov uvedených v oznámeniach o zámere (plánovanom vývoze) vyviesť lieky s nasledovným zistením: Počet balení liekov vyvezených zo Slovenska je v porovnaní s počtom balení liekov uvedených v oznámeniach o zámere vyviesť tieto lieky oveľa nižší ako realizovaný vývoz a predstavuje štvrtinu z celkového počtu balení uvedených v oznámeniach  o zámere vyviesť lieky zo Slovenska. 
 • Počet spotrebovaných balení liekov (hradených alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia) v SR predstavuje ročne asi 100 mil. ks balení liekov. Počet vyvezených liekov sa pohybuje v rozsahu do 1% z počtu balení ročne spotrebovaných liekov. Druh a počet reálne vyvezených liekov je kontinuálne monitorovaný a analyzovaný a bude súčasťou ďalších opatrení smerujúcich k zabráneniu prípadnej nedostatkovosti liekov, ako aj zabráneniu možného ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v ďalšom období. 
 • Na zistenie, či distribútori dodržiavajú rozhodnutia ŠÚKL o nepovolení vývozu, vykonávajú inšpektori ŠÚKL náhodné kontroly v distribučných spoločnostiach. 
 • ŠÚKL prešetroval možnú nedostupnosť liekov na základe podnetov od pacientov, lekárov a lekárnikov. Na základe šetrení zistil, že príčinou nedostupnosti liekov nie  je len vývoz liekov zo SR, ale za nedostupnosťou sa skrývajú aj iné faktory (logistické vzťahy lekáreň-distribútor, distribútor-výrobca, problémy vo výrobe a dodávkach od výrobcov a pod.). 
 • ŠÚKL víta spoluprácu so Slovenskou lekárnickou komorou pri riešení problému možného vývozu liekov na úkor poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov v Slovenskej republike.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png