sk

ŠÚKL vyzýva na zapojenie sa do verejného vypočutia ohľadom antibiotík

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dáva do pozornosti širokej laickej aj odbornej verejnosti možnosť zúčastniť sa na verejnom vypočutí  na tému chinolónové a fluorochinolónové antibiotiká

Chinolónové a fluorochinolónové antibiotiká patria k často predpisovaným antibiotikám v Európskej únii vrátane Slovenska. Na Slovensku to sú napr. lieky Ciphin, Nolicin, Abaktal a mnohé ďalšie.

Európska lieková agentúra (EMA) iniciovala na podnet z nemeckej liekovej autority prehodnotenie týchto liekov ako dôsledok hlásení o závažných pretrvávajúcich vedľajších účinkoch, ktoré postihujú najmä svaly, kĺby a nervový systém. Dané antibiotiká sú dôležité pri liečbe vážnych, život ohrozujúcich bakteriálnych  infekcií, ale vedľajšie účinky sa objavujú aj pri liečbe menej závažných ochorení.

V rámci verejného vypočutia poskytuje EMA verejnosti možnosť vyjadriť sa k danej situácii a prezentovať osobné skúsenosti s predmetnými antibiotikami. Registrovať sa možno do 30.4.2018 a vypočutie sa uskutoční 13.6.2018. EMA vyberie rečníkov tak, aby boli čo najviac zastúpené všetky zainteresované skupiny z celej EÚ. Záujemcovia sa môžu zúčastniť vypočutia priamym vstupom, čiže prezentovaním osobnej skúsenosti, alebo pasívne ako počúvajúci. Rečníci by sa mali vyjadriť k týmto otázkam:

  • Aký je Váš názor na rolu chinolónov a fluorochinolónov pri liečbe infekcií?
  • Aký je váš názor na riziká spojené s používaním chinolónu a fluórochinolónu?
  • Aké ďalšie opatrenia by sa podľa Vášho názoru mohli prijať s cieľom optimalizácie bezpečného používania chinolónov a fluórchinolónov?

ŠÚKL podporuje túto iniciatívu Európskej liekovej agentúry a vyzýva najmä pacientov a lekárov, ktorí majú s danými antibiotikami skúsenosti, aby zvážili svoju účasť. Záujemcom o verejné vypočutie ponúkame pomoc a súčinnosť. Podrobnejšie informácie ohľadom verejného vypočutia nájdete na stránke EMA http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/04/news_detail_002936.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1, alebo sa obráťte na Štátny ústav pre kontrolu liečiv na sukl@sukl.sk.  

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png