sk

Výročná správa za rok 2019

9.4.2020

 

Výročná správa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv obsahuje prehľad najdôležitejších aktivít uplynulého roku, štatistické zhodnotenie odbornej práce i ekonomické a personálne ukazovatele.  

Prehľad najdôležitejších ukazovateľov:

Registrácia liekov

V roku 2019 ŠÚKL sekcia registrácie vydala 442 rozhodnutí o registrácii nových liekov a spracovala 7 862 žiadostí o zmenu, prevod či predĺženie registrácie.  Registrácia bola zrušená 332 liekom. Štatistky sú podobné roku 2018, kedy bolo vydaných 532 rozhodnutí o registrácii nových liekov, 443 liekom bola zrušená registrácia a sekcia spracovala 7 509 žiadostí o zmenu, prevod alebo predĺženie. Odborníci zo sekcie registrácie tiež pracovali na posudkoch k trom liekom registrovaným centralizovanou procedúrou.

Bezpečnosť liekov

V roku 2019 prijal štátny ústav 1 128 hlásení podozrení na nežiaduce účinky lieku od zdravotníckych pracovníkov a pacientov. Oproti roku 2018 to predstavuje nárast o takmer 20 percent. Pracovníci z oddelenia farmakovigilancie sú takisto zapojení do hodnotenia centralizovane registrovaných liekov, kde v roku 2019 hodnotili 5 procedúr PSUSA (jednotná hodnotiaca správa z periodického rozboru bezpečnosti liečiv).

Klinické skúšania

V roku 2019 oddelenie klinických skúšaní prijalo 115 žiadostí o klinické skúšania, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcim rokom – v roku 2018 bolo takýchto žiadostí 90. Klinické skúšania boli najčastejšie zamerané na liečbu onkologických, neurologických, kardiovaskulárnych a gastrointestinálnych ochorení.

Inšpekčná a kontrolná činnosť

V roku 2019 ŠÚKL vykonal nasledovné inšpekcie a kontroly:

  • správna lekárenská prax: 742
  • správna výrobná prax: 21
  • správna veľkodistribučná prax: 82
  • správna farmakovigilančná prax: 10
  • správna klinická prax: 8
  • iné zdravotnícke zariadenia a záchranné služby: 14
  • kontrola reklamy: 6
  • štátny dohľad nad trhom so zdravotníckymi pomôckami: 37.

Sťahovanie liekov z trhu

V roku 2019 bolo z trhu stiahnutých 17 liekov, čo predstavuje výrazný pokles oproti 43 liekom v roku 2018. Najčastejšie príčiny stiahnutia liekov z trhu boli (možná) prítomnosť nedeklarovanej nečistoty a výsledky mimo limitu špecifikácie.

Likvidácia nespotrebovaných liekov

Počas jarného a jesenného zberu bolo vyzbieraných 170,38 tony liekov nespotrebovaných obyvateľstvom z 2114 lekární, čo v priemere predstavuje 80,8 kg na jednu lekáreň. Množstvo vyzbieraného odpadu medziročne stúplo o 17,7 %.

Laboratórna kontrola

V roku 2019 bolo vykonaných 2179 laboratórnych analýz na 390 vzorkách. Z celkového počtu analyzovaných vzoriek bol u necelého 1,3 % potvrdený nedostatok v kvalite, t. j. výsledok nevyhovoval špecifikáciám stanoveným držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku.

Na základe administratívnej kontroly EÚ certifikátov bolo uvoľnených 460 šarží očkovacích látok a liekov vyrobených z ľudskej krvi a ľudskej plazmy. Na úrovni Európskej únie sa sekcia laboratórnej kontroly ako člen siete OMCL laboratórií aktívne zapájala aj do medzinárodných štúdií organizovaných EDQM a EMA.

Zdravotnícke pomôcky

Sekcia zdravotníckych pomôcok spracovala 1 386 žiadostí o registráciu/ oznámenie zdravotníckej pomôcky a pridelila 1 118 nových kódov. Aktualizovaných bolo 3 957 kódov.

Sekcia prijala  653 hlásení nehôd, porúch a zlyhaní zdravotníckych pomôcok sprístupnených na trhu v SR a skontrolovala 225 zdravotníckych pomôcok v rámci trhového dohľadu.

Ekonomické a personálne ukazovatele

Ku dňu 31.12.2019 v štátnom ústave pracovalo 188 zamestnancov.

Bežné výdavky boli v roku 2019 vyčerpané v celkovom objeme 6 261 778 €. Celkové nedaňové príjmy ústavu (rozpočto­vané a nerozpočtované) predstavovali 10 427 171 €.

Celý text: Výročná správa o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv za rok 2019

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png