sk

Heads of Medicines Agencies (HMA)

Prehľad nominovaných zástupcov SR pôsobiacich vo výboroch, komisiách a pracovných skupinách v Sieti riaditeľov liekových agentúr (HMA)

pôsobnosť výboru, komisie, pracovnej skupiny, podskupiny riadny člen alternatívny člen frekvencia kto nominoval 
Heads of Medicines Agencies (HMA) Riaditelia kompetentných autorít členských štátov sa pravidelne stretávajú so zameraním na vedenie a koordináciu vo vnútri systému regulácie liekov. Ide o stretnutia, organizované vždy 2x ročne v predsedajúcej krajine EÚ. Mgr. R. Dorčík ad hoc 4x ročne ŠÚKL
Pracovné skupiny pôsobiace v rámci Heads of Medicines Agencies          
The Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human CMD (h) Zaoberá sa otázkami súvisiacimi s EÚ procedúrami – decentralizovanou a procedúrou vzájomného uznávania. V prípade nezhody medzi členskými štátmi sa snaží nájsť konsenzus v názore na registráciu lieku. Mgr. P. Gubová PharmDr. K. Ráczová mesačne ŠÚKL
European Medicines Agencies Group on the Cooperation on Legal and Legeslative Issues (EMACOLEX) Skupina právnych expertov liekových agentúr Európskej únie. Skupina sa zaoberá interpretáciou právnych záležitostí ohľadom farmaceutického práva v EÚ.  Predmetom rokovania na Emacolexe sú právne problémy na poli liekov, ktoré sa týkajú účastníkov a organizátorov. JUDr. Z. Žeňuchová 2x ročne ŠÚKL
Homeopathic Medicinal Products Working Group (HMPWG) Pracovná skupina pre oblasť homeopatických liekov pri Heads of Medicines Agencies, ktorá sa zaoberá harmonizáciou  legislatívnych postupov a definícií v oblasti homeopatie, autorizáciou homeopatík, harmonizáciou požiadaviek k stabilite homeopatických liekov. PharmDr. Sz. Czigle, PhD.  nevyžaduje sa 2x ročne ŠÚKL
Working Group of Communication professionals (WGCP) Zoskupenie pracovníkov z inštitútov/inštitúcií ako je ŠÚKL zaoberajúcich sa PR-tematikou, resp. PR-problematikou v rámci Európy. Na zasadaniach WG sú prezentované a diskutované aktuálne témy z oblasti komunikácie voči odbornej i laickej verejnosti, priestor je venovaný aj spôsobu uverejňovania informácií na internetových  stránkach inštitútov a taktiež sa priebežne pracuje na zdokonaľovaní  „komunikačného balíka“, ktorý je tzv. manuálom pre správnu a efektívnu komunikáciu PR-pracovníkov. Ing. D. Padychová ad hoc 2x ročne ŠÚKL
Working Group of Enforcement Officers (WGEO) Pracovná skupina, ktorá  prispieva k ochrane verejného zdravia zabezpečovaním dodržiavania pravidiel výrobcami a veľkodistribútormi liekov a liečiv, prerušovaním ich ilegálnych aktivít a vzájomným zdieľaním informácií.  PharmDr. Z. Porubská ad hoc  2x ročne ŠÚKL
Working Group of Quality Managers (WGQM) Účelom pracovnej skupiny je zosúladenie postupov v implementácii, udržiavanie systémov kvality a zlepšovanie aktivít  jednotlivých agentúr. PharmDr. G. Bezáková, CSc. ad hoc  2x ročne ŠÚKL
Clinical Trials Facilitation Group (CTFG) Pracovná skupina, ktorá  vznikla  v roku 2004 s cieľom implementovania smernice o klinickom skúšaní a harmonizovania procedúr a rozhodnutí v oblasti klinického skúšania liekov. PharmDr. N. Konopková 2x ročne ŠÚKL

Benchmarking of European Medicines Agencies Metting (BEMA)

Činnosť a zasadnutia sú riadené z Integrated Quality Management Advisor Directorate. Úlohou je harmonizácia v implementácii systémov kvality podľa ISO 9000 v liekových agentúrach členských štátov EÚ.

PharmDr. G. Bezáková, CSc.

nevyžaduje sa

ad hoc

ŠÚKL

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png