sk

Spotreba liekov na Slovensku – základné trendy a vývoj

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) predkladá po prvýkrát odbornej verejnosti prehľad základných charakteristík spotreby liekov na Slovensku. Analýza spotreby liekov je podľa nás základným predpokladom pre regulačné a rozhodovacie opatrenia, preto popri iných úlohách, ktoré ŠÚKL má v v kompetencii v zmysle zákona, pokúsili sme sa pripraviť prvý ucelený prehľad údajov o spotrebe liekov. Údaje vyplývajú z hlásení od distribútorov liekov o dodávkach do zdravotníckych zariadení. Materiál má za cieľ  poskytnúť odbornej verejnosti základný prehľad o vývoji spotreby liekov na Slovensku. 

 

Dokument v rámci spracovania primárnych údajov pre ŠÚKL pripravila firma MCR, s.r.o., Modra v zmysle požiadaviek ŠÚKL. Publikované údaje vychádzajú z pôvodných štvrťročných hlásení distributérov liekov zasielaných na ŠÚKL a cien monitorovaných a zisťovaných firmou MCR. Komentár pre jednotlivé kapitoly spracoval prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., Farmaceutická fakulta UK, Bratislava.

Údaje zahŕňajú všetky na Slovensku registrované lieky vrátane homeopatík a voľnopredajných liekov (OTC).

Údaj o množstve predstavuje počet originálnych balení liekov dodávaných do verejných a nemocničných lekárni na Slovensku.

 

Súhrn niektorých zistení:

  1. Hodnotenie vývoja spotreby liekov v časovom horizonte posledného desaťročia sa výrazne neodlišuje od nastúpeného trendu. V objemovom reťazci (počet balení) je pomerne vyrovnaný trend s výnimkou roku 2004, keď došlo v rámci reformných krokov k prudkému poklesu. V ostatných rokoch je spotreba ustálená v rozmedzí 150 – 159 mil. balení.
  2. Objem používaných liekov a ich hodnotové vyjadrenie v ročných intervaloch zachovávajú ustálené tempo. Jediným výrazným prvkom je stagnácia množstva používaných liekov pri raste finančných nákladov. Pravda rast nákladov odpovedá charakteru používaných liekov a tendencii, keď do terapie v SR sa dostávajú pomerne liberálnym spôsobom všetky nové molekuly v krátkom časovom úseku od ich zavedenia do praxe v materskej zemi výrobcu.
  3. Z pohľadu chorobnosti sú na prvom mieste ochorenia KVS a tomu aj odpovedá frekvencia používania liekov ATC skupiny C. Otázka psychického zdravia a bolesti charakterizovaná ATC skupinou N je rovnako významná v zastúpení ochorení nervovej sústavy, ktoré sú z hľadiska frekvencie používania na druhom mieste. Ochorenia tráviaceho traktu a ich reflexia v liekoch sa prejavuje tretím miestom ATC skupiny A.
  4. Z hľadiska vynakladaných prostriedkov sú na prvom mieste lieky skupiny L, ktoré z pohľadu frekvencie predstavujú malú časť objemu ATC skupiny C, ale svojou vysokou finančnou náročnosťou a najvyššou priemernou cenou za balenie jednoznačne vedú Nasleduje ich ATC skupina C, ktorá je však s priemernou cenou za balenie v spodnej hranici, ale zas veľkosťou objemu sa nachádza v popredí. Pri ostatných skupinách tak objem ako aj hodnota odpovedá ich významu v terapii.

 

Kompletný dokument „Spotreba liekov na Slovensku – prehľad do roku 2011 (tretí štvrťrok) je dostupný v prílohe.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png