sk

Vedľajšie účinky liekov - rada pre pacientov

Každý liek, aj rastlinného pôvodu, má okrem priaznivého účinku aj vedľajšie účinky.

Tieto sa nemusia objaviť u každého. Spravidla sú ľahkého charakteru a zmiznú po prerušení užívania lieku. Niekedy však si môžu vyžiadať hospitalizáciu v nemocnici alebo ďalšiu liečbu. Hlásenie vedľajšieho účinku na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) pomáha poznaniu bezpečnosti lieku.

Ak sa vám váš zdravotný stav po podaní alebo užití lieku zhoršil, môže ale nemusí sa jednať o vedľajší účinok lieku. V tomto prípade:

  1. Pozrite si znovu príbalovú informáciu pre používateľov, ktorá je priložená k baleniu lieku. Uschovávajte si ju počas celej doby užívania lieku.
  2. Ak v tomto materiáli nenájdete príznaky, ktoré sa vyskytli u vás alebo ak sú silnejšie alebo závažné, kontaktujte svojho lekára, ktorý vám liek predpísal.
  3. Podrobne mu povedzte všetky príznaky, ktoré máte. Povedzte mu pravdivo aj o tom, ako ste liek brali a o všetkých liekoch, ktoré ste užívali. Nezabudnite na tie, ktoré môžete dostať v lekárni aj bez predpisu lekára.
  4. Lekár zváži, či sa jedná o vedľajší účinok lieku alebo o inú možnosť, napr. vznik príznaku vášho ochorenia, nové ochorenie a pod. Zváži, či daný liek máte ďalej používať, alebo či je potrebná iná liečba.
  5. Ak lekár považuje vaše ťažkostí za vedľajší účinok lieku, pošle hlásenie o nežiaducom účinku lieku na ŠÚKL. 
  6. Aby ste predišli vzniku nežiaduceho účinku, vždy informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate, vrátane tých, ktoré dostanete v lekárni bez receptu lekára. Informujte ho tiež o všetkých nežiaducich reakciách na akýkoľvek liek, ktoré ste v minulosti mali.
  7. V prípade podozrenia, že vám liek spôsobil  nežiaduci účinok,  môžete túto skutočnosť oznámiť aj vy osobne.

Formulár tlačiva je dostupný na stránke ŠÚKL-u:

http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch

Vyplnený formulár sa posiela na adresu:

ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie,  Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 .

Hlásenie môžete poslať  aj e-mailom na adresu : neziaduce.ucinky@sukl.sk

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke:

http://www.adrreports.eu/docs/ADR_reporting_FINAL_SK.pdf

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png