sk

Liekové riziko 14/1998

LIEKOVÉ RIZIKO

č. 14                           JÚL 1998

VYDÁVA: Komisia pre bezpečnosť liečiv a Národné centrum pre nežiaduce účinky liečiv ŠÚKL Bratislava, ako neperiodickú publikáciu. KONTAKTNÁ ADRESA: Národné centrum pre NÚL, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, MUDr. P. Gibala, CSc., Kvetná ul. 11, 825 08 Bratislava, tel.: 07-52931735, 55421860, fax: 07-55564127. UŽŠÍ REDAKČNÝ KRUH: Prof. MUDr. M. Kriška, DrSc., doc. MUDr. J. Holomáň, CSc., MUDr. V. Kořínková, CSc., MUDr. L. Božeková, CSc., MUDr. P. Gibala, CSc.

Kontraverzie blokátorov kalciových kanálov v liečbe arteriálnej hypertenzie.

Murín, J., Kriška, M., Z. Mikeš.

Blokátory kalciových kanálov pre dobrú účinnosť, metabolickú neutralitu, nízky výskyt vážnych nežiaducich účinkov a organovú protekciu patria k látkam s najvyššou preskripciou. Retrospektívne analýzy poukázali nedávno na to, že môžu vyvolať i nepriaznivé kardiovaskulárne príhody, hlavne zvýšenie mortality a výskytu myokardiálneho infarktu. Najviac ohrození boli pacienti s vážnejšou formou ischemickej choroby srdca, hlavne po prekonanej koronárnej príhode. Hlbšia analýza týchto štúdií a prešetrenie tohoto nežiaduceho účinku v nových randomizovaných klinických štúdiách poukázalo na to, že tento nepriaznivý účinok majú blokátory kalciových kanálov dihydro-pyridínového typu s krátkym trvaním účinku (nifedipín a nikardipín). Indukujú rekurentnú neurohumorálnu aktiváciu sympatiku a táto je pravdepodobne spúšťačom vzniku koronárnej príhody u pacientov s ischemickou chorobou srdca. U nás sa tieto preparáty naďalej široko používajú zrejme v dôsledku nedostatku relevantných informácií, ale i v dôsledku pretrvávania preskripčného stereotypu. V liečbe arteriálnej hypertenzie neodporúčame prípravky, ktoré nie sú retardované. Takéto účinky nemajú dihydropyridínové blokátory kalciových kanálov s pomalým nástupom účinku a dlhším biologickým polčasom, a to aj z aspektu dlhodobých terapeutických cieľov, o čom svedčia niektoré klinické štúdie, plne spĺňajúce kritériá medicíny založenej na vedeckých poznatkoch (Evidence Based Medicine). Otázka dynamického prehodnocovania tejto skupiny látok zostáva stále vysoko aktuálnou záležitosťou.

Poznámka redakcie: medzi blokátory kalciových kanálov dihydropyridínového typu s krátkym trvaním účinku zaraďujeme neretardované liekové formy nifedipínu, nikardipínu a nimodipínu.


Stanoviská a oznamy Komisie pre bezpečnosť liečiv.

FENOLFTALEÍN.

Fenolftaleín (3,3 -bis(p-hydroxyfenyl)ftalid) sa používa ako kontaktné laxatívum v prípravkoch, ktoré nie sú viazané na predpis lekára. Odporúčané dávky sú 50-200 mg, pričom denné dávky môžu dosahovať až 4 mg/kg. U nás sa používa v prípravku LAFINOL (3 mg fenolftaleínu, 400 mg parafínu a 10 mg metylcelulózy v 1 ml roztoku). Pri jeho odporúčanom dávkovaní sa užije 45-90 mg fenolftaleínu jednorazovo, alebo 135-270 mg fenolftaleínu denne. Prípravok je určený na krátkodobé používanie (najdlhšie 1 týždeň) a používanie u detí je možné len na odporúčanie lekára. O užívaní v tehotenstve nie sú uvedené žiadne pokyny.

V poslednom období sa objavili správy z Amerického Národného Toxikologického Programu (NTP) o možnom karcinogénnom a mutagennom účinku fenolftaleínu. Na základe týchto údajov boli v niektorých krajinách vyzvaní výrobcovia, aby zrušili výrobu alebo preformulovali svoje prípravky (USA, Nemecká spolková republika). V USA došlo k reklasifikácii prípravkov s obsahom fenolftaleínu do skupiny laxatív, ktoré sa nepovažujú za bezpečné a účinné. Vo Francúzsku a Taliansku došlo k pozastaveniu registrácie, v Japonsku výrobcovia ich stiahli z trhu. Pri týchto rozhodnutiach sa bral do úvahy tiež dostatok účinných a bezpečných laxatív, ktoré sú dostupné na trhu.

V stanovisku liekovej komisie Európskej únie (CPMP) sa uvádza, že skríningové štúdie na myšiach poukazujú na riziko karcinogenity a mutagenity pri opakovanom podávaní v dávkach, vysoko prevyšujúcich dávky používané u ľudí. V súčasnej dobe nie sú údaje o tom, či existuje pre tieto účinky prahová dávka. Bez tohoto údaju sa nedá stanoviť, či riziko zistené u experimentálnych zvierat platí aj pre ľudí, a tiež veľkosť tohoto rizika.

Na základe týchto experimentálnych údajov Komisia pre bezpečnosť liečiv považuje akceptovateľné riziko u tohoto prípravku oproti iným laxatívom za veľké a preto na-vrhuje zrušiť registráciu tohoto prípravku. Ostatné opatrenia, ako napr. viazanie prípravku na predpis lekára, uvedenie upozor-není v príbalovej informácii a Súhrnnej informácii pre lekára, obmedzenie podávania, toto riziko môžu znížiť iba veľmi málo.

  1. Laxatives containing phenolphtalein: risk of carcinogenity USA, France. Alert No. 65. WHO Geneva, 7 October 1997.
  2. Position paper on the genotoxic and carcinogenic potential of phenolphtalein, CPMP, 17 December 1997.
  3. WHO Pharmaceuticals Newsletter No. 11-12 1997.
  4. Martindale: The Extra Pharmacopoeia. 31th edition. The Pharmaceutical Press. London, 1996.
  5. WHO Drug Information, Vol. 12, No. 1, 1998.

ASTEMIZOL

Americký úrad pre lieky a potraviny - FDA vydal oznam o nových informáciách ovplyvňujúcich bezpečnosť užívania prípravkov s astemizolom (Hismanal). Uvádza sa v ňom, že používanie prípravkov s obsahom astemizolu je spojené s rizikom úmrtia v dôsledku nepravidelnej srdcovej činnosti, ak sa použije s niektorými inými liekmi, alebo v dávkach vyšších, než sú odporúčané. Nové príbalové informácie obsahujú výstrahu proti súčasnému používaniu viacerých liekov, pričom sú uvedené:

  • antihypertenzívum Posicor (mibefradil dihydrochlorid),
  • antibiotiká Biaxin (klaritromycín) a TAO (troleandromycín).
  • inhibítory HIV proteáz Crivixan (indinavir), Norvir (ritonavir) a Viracept (elfinavir),
  • inhibítory serotonínovéh reuptaku Prosax (fluoxetin), Luvox (fluvoxamin), Zoloft (sertralin), Serzone (nefazodon) a Paxil (paroxetin),
  • antiastmatikum Zyflo (zilueton).

Okrem toho sa neodporúča piť grapefruitový džús a podávať liek pri ochoreniach pečene.

1. Important new safety information about HISMANAL, T98-5, FDA, 9.2.1998.

Vigabatrin (SABRIL)

Na základe údajov o výskyte nežiaducich účinkov tohoto liečiva na oko, doplnil výrobca Hoechst Marion Roussel text príbalovej informácie. Terajšie znenie príslušných častí je:

Časť nežiaduce účinky:
U pacientov užívajúcich vigabatrín sa pozorovali poruchy zorného poľa. Asymptomatické poruchy zorného poľa rozličného stupňa sa vyskytujú často, kým symptomatické zúženie zorného poľa rozličného stupňa je zriedkavé. Taktiež sa zaznamenali zriedkavé prípady sietnicových porúch ako napr. periférna atrofia sietnice) a veľmi zriedkavé prípady optickej neuritídy alebo atrofie.

Časť upozornenia:
U pacientov užívajúcich vigabatrin sa pozorovali poruchy zorného poľa. Asymptomatické poruchy zorného poľa sa vyskytujú častejšie, kým symptomatické zúženie zorného poľa rozličného stupňa je zriedkavé.

Vo väčšine prípadov pacienti užívali aj iné antiepileptiká a vo všeobecnosti sa nevykonali vstupné vyšetrenia. Známe symptomatické poruchy sa diagnostikovali po 1 mesiaci až po 6 rokoch liečby, avšak najčastejšie v prvom roku. Vo väčšine zaznamenaných prípadoch pretrvávali poruchy zorného poľa aj po prerušení liečby.

Na začiatku a počas priebežnej liečby pacienta je nutné primerané vyšetrenie zorného poľa (spočiatku v približne 6 mesačných intervaloch). Pacientov treba oboznámiť s tým, že musia ohlásiť akýkoľvek nový zrakový problém, Ak vzniknú zrakové príznaky, pacienta treba odoslať na ďalšie vyšetrenie oftalmológovi.

Ak sa dokážu poruchy zorného poľa, rozhodnutie a pokračovaní alebo prerušení liečby závisí od individuálneho posúdenia pomeru rizika a úžitku. U pacientov, kde sa nedá uskutočniť primerané vyšetrenie (napr. obvykle u malých detí), závisí rozhodnutie o začatí liečby vigabatrínom tak tiež od individuálneho posúdenia pomeru rizika a úžitku.

1. Oznam výrobcu 11.5.1998


Urtikária a angioneurotický edém v hláseniach Národného centra.

Gibala P., Krištofová A., Ďurišová V.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava

Zo súboru 7620 hlásení nežiaducich reakcií, ktoré prišli do Národného centra pre sledovanie nežiaducich účinkov za roky 1989-1997 bolo urtikárií 612 (8,03%), akútnych urtikárií 112 (1,47%) a angioneurotických edémov 244 (3,2%). Percento vážnych reakcií sa pohybovalo medzi 21,08 %-36,88 %. Najčastejšie liečivá boli kotrimoxazol (115), penicilínové antibiotiká (ampicilín - 92, fenoxymetylpenicilín - 73, amoxicilín - 58, penamecilín - 14, prokaín penicilín G - 12, benzatín penicilín G - 10), tetracyklínové antibiotiká (tetracyklín - 23, oxytetracyklín - 9, doxycyklín - 8), analgetiká-antiflogistiká (kys. acetylosalicylová - 92 , diklofenak - 21, paracetamol - 19, kebuzón - 14) a myorelaxans tolperizón (27). Medzi 21 najčastejšími liečivami boli aj polykomponentné analgetiká (6-16), kontrastná látka ioxitalaman megluminu (12) a olejový roztok trypsinu pre i.m. aplikáciu (6). Ostatné liečivá zahrňovali celé spektrum humánnych liečiv vrátane antibiotík (cefalospiríny, makrolidy, aminoglykozidy), rtg kontrastných látok, lokálnych anestetík, ACE inhibítorov, morfínových derivátov, ale aj vitamínov a minerálov.


Reakcie, ktoré si zasluhujú zvýšenú pozornosť.

Krvný systém: hemolytické anémie, koagulopátie, poruchy kostnej drene

Kardiovaskulárny systém: dysrytmie, zastavenie srdca, srdcové zlýhanie, kardiomyopatie, hypertenzia, hypotenzia, ischemická choroba srdca/infarkt myokardu Centrálny nervový systém : insomnia, anorexia, cerebrovaskulárna príhoda, kóma, kvalitatívne poruchy vedomia (zmätenosť, delírium), tardívne dyskinézy, desinhibičné prejavy (hostilita, agresivita, autoagresivita, irritabilita), lieková závislosť alebo abúsus, depresivný syndróm, epilepsia alebo jej zhoršenie, extrapyramídové syndrómy, hyperpyrexia, intrakraniálna hypertenzia, neuroleptický malíny sy., neuropatie, syndróm vynechania lieku.

Gastrointestinálny systém: kolitída, krvácania do GIT, cirhóza pečene, dysfunkcia pečene, fibróza pečene, ileus, pankreatitída, perforácie, peritonitídy, pseudo-obštrukcie Imunitný systém: anafylaxia, arteritída, lieková horúčka, LE syndróm, polyartritis nodóza, vaskulitída.

Malignity : Všetky.

Poruchy metabolizmu: acidóza, dysfunkcia nadobličiek, hyperkalcinémia, hyperkalémia, hypokaliémia, hyponatriémia, dysfunkcia hypofýzy, porfýria, poruchy štítnej žlazy.

Kostný systém: artropátie, aseptické kostné nekrózy, osteomalácie, patologické fraktúry.

Uropoetický systém: dysfunkcie obličiek, retencia moča.

Pohlavné orgány: potrat, krvácanie počas tehotnosti, poruchy menštruačného cyklu, infertilita, gestózy, vrodené malformácie.

Respiračný sytém: alveolitída (alergická, fibrotizujúca), bronchospazmus vrátane zhoršenia, astmatický záchvat, pneumonitída, zlýhanie respirácie, tromboembólie.

Kožné choroby: angioneurotický edém, bulózne erupcie, generalizované exfoliacie, epidermálna nekrolýza.

Zmyslové orgány: katarakta, korneálne inklúzie, glaukóm, zhoršenie sluchu, vestibulárne poruchy, zhoršenie zraku.


INTENZÍVNE SLEDOVANIE NOVÝCH LIEKOV

V tomto zozname uverejňujeme lieky, u ktorých nie sú dostatočné údaje o výskyte nežiaducich účinkov. Pre účely monitorovania liekov je preto vhodné zasielanie všetkých pozorovaných nežiaducich reakcií na tieto lieky.

ACCOLATE / zafirlikastum
ALPROSTAN / alprostadil
ASACOL / mesalazin
ATEROMIXOL / policosanol
DAVERIUM / dihydroergocryptinum
ENABLEX / tenidapum
EPIVIR / lamividum
FREEDOX / trilazad
HYCAMTIN / topotecanum
KETOTIFEN TROM / ketotifen
LORABID / loracerbefum
MAXIPIME / cefepimum
NORVIR / ritonavirum
PENTASA/mesalazin
PIPRAKS / piperacilín
POSICOR / mibefradil
PRO-DAFALGAN / propacetamol
QUAMATEL / famotidin
SEDALIPID FROTE / magnesium pyridoxalfosfat glutamat
SOVENTOL / bamipin
TALOXA / felbamatum

Centrum pre sledovanie NÚL
ŠÚKL
Kvetná 11
825 08 BRATISLAVA

Za hlásenie sa pripočítavajú body podľa položky 71 Zoznamu zdravotných výkonov.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png