sk

Liekové riziko 18/2001

LIEKOVÉ   RIZIKO

ČÍSLO   18                                                                                         December  2001

VYDÁVA: Komisia pre bezpečnosť liečiv a Národné centrum pre nežiaduce účinky liečiv ŠÚKL Bratislava, ako neperiodickú publikáciu.
KONTAKTNÁ ADRESA: Národné centrum pre NÚL, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, MUDr. P. Gibala CSc., Kvetná ul. 11, 825 08  Bratislava 26, tel.: 07/5293 17 32, 5293 17 35, fax: 07/5293 17 34. e-mail: sukl@inmail.sk, www.sukl.sk.
UŽŠÍ REDAKČNÝ KRUH: Prof. MUDr. M. Kriška, DrSc., prof. MUDr. J. Holomáň, CSc., doc. MUDr. V. Kořínková, CSc., MUDr. L. Božeková, CSc., MUDr. P. Gibala, CSc.

Kombinované orálne kontraceptíva obsahujúce desogestrel alebo gestoden.

Výbor pre lieky (The Committee for Proprietary Medicinal Products - CPMP), vedecký výbor pre humánne lieky pri Európskej agentúre na hodnotenie liekov (The European Agency for the evaluation of Medicinal products - EMEA) dnes publikoval správu o venóznej tromboembólii  spojenej s užívaním kombinovaných orálnych kontraceptív tzv. tretej generácie, ktoré obsahujú progestíny desogestrel alebo gestodén (jedno, dvoj alebo trojfázové prípravky).

Správa CPMP je výsledkom priebežného posudzovania, ktoré sa začalo v roku 1995, a ktorého základom boli tri nezávislé epidemiologické štúdie, ktoré poukazovali na zvýšené riziko venóznej tromboembólie spojené s užívaním kombinovaných orálnych kontraceptív obsahujúcich desogestrel alebo gestodén, v porovnaní s kombinovanými orálnymi kontraceptívami obsahujúcimi progestín levonorgestrel.

EMEA v minulosti vydala úradné správy CPMP v roku 1995 a zoberúc do úvahy novozistené údaje v rokoch 1996 a 1997. Ďalej k iniciálnym štúdiám CPMP zhodnotila ďalšie epidemiologické štúdie a štúdie zaoberajúce sa mechanizmami hemostázy. Pri príprave tejto hodnotiacej správy CPMP brala do úvahy všetky dostupné nové informácie až do polovice septembra 2001.

Na základe všetkých dostupných informácií CPMP uzatvára vo svojej verejnej hodnotiacej správe, že:

Venózna tromboembólia je zriedkavý, ale závažný vedľajší účinok spojený s ktorýmkoľvek typom kombinovaných orálnych kontraceptív.

Miera rizika venóznej tromboembólie je nízka a celková rovnováha prospechu a rizika zostáva priaznivá u všetkých dostupných kombinovaných orálnych kontraceptív.

Toto riziko je najvyššie počas prvého roku užívania bez ohľadu na to, ktorý typ kombinovaných orálnych kontraceptív ženy užívajú.

Dôkazy naznačujú, že je mierne vyššie riziko venóznej tromboembólie pri užívaní kombinovaných orálnych kontraceptív obsahujúcich najmenej 30μg etinylestradilu v kombinácii s desogestrolom  alebo gestodénom v porovnaní s tými kombinovanými orálnymi kontraceptívami, ktoré obsahujú levonorgestrel s rovnakým množstvom etinylestradiolu. Medzi jednotlivými epidemiologickými štúdiami značne kolíše stanovené relatívne riziko venóznej tromboembólie pre tieto kombinované orálne kontraceptíva v porovnaní s kombinovanými orálnymi kontraceptívami, ktoré obsahujú levonorgestrel. Na základe dôkladného vyhodnotenia všetkých dostupných údajov najlepšie stanovené relatívne riziko je v rozpätí 1,5 až 2,0.

Pre kombinované orálne kontraceptíva obsahujúce desogestrel s 20μg etinylestradiolu, dostupné epidemiologické údaje nenaznačujú nižšie riziko venóznej tromboembólie, ako u prípravkov, ktoré obsahujú 30μg etinylestradilu.

V súčasnosti nie sú žiadne epidemiologické štúdie, ktoré by porovnávali kombinované orálne kontraceptíva obsahujúce gestodén a 20μg etinylestradiolu s kombinovanými orálnymi kontraceptívami, ktoré obsahujú levonorgestrel. Keďže neboli pozorované žiadne rozdiely v riziku venóznej tromboembólie v štúdiách sledujúcich prípravky s 30μg etinylestradiolu, analogicky sa očakáva, že nebudú žiadne rozdiely v riziku venóznej tromboembólie medzi kombinovanými orálnymi kontraceptívami, ktoré obsahujú gestodén buď s 20 alebo 30μg etinylestradiolu.

V súčasnosti nie sú údaje o riziku venóznej tromboembólie u kombinovaných orálnych kontraceptívach obsahujúcich menej ako 20μg etinylestradiolu.

V súčasnosti nie je dostatok údajov o riziku venóznej tromboembólie pre kombinované orálne kontraceptíva obsahujúce iné progestíny než sú levonorgestrel, desogestrel alebo gestodén.

Riziko venóznej tromboembólie je možné vyjadriť nasledovne:

Zdravé ženy vo veku 15 - 44 rokov, ktoré neužívajú kombinované orálne kontraceptíva: 5 až 10 prípadov na 100 000 žien/ rok

Ženy užívajúce kombinované orálne kontraceptíva, ktoré obsahujú menej ako 50μg etinylestradiolu s levonorgestrelom: 20 prípadov na 100 000 užívajúcich žien/rok

Ženy užívajúce kombinované orálne kontraceptíva, ktoré obsahujú aspoň 20μg etinylestradiolu v kombinácii s desogestrelom alebo gestodenom (mono-, bi- alebo trojfázového zloženia): 30 - 40 prípadov na 100 000 užívajúcich žien/rok.

Avšak je potrebné poznamenať, že riziko spojené s užívaním kombinovaných orálnych kontraceptív je nižšie ako v tehotenstve, kde je okolo 60 na 100 000 tehotenstiev.

Nie sú jednoznačné dôkazy poukazujúce na rozdiely v tolerancii medzi  rôznymi typmi kombinovaných orálnych kontraceptív.

Nie sú žiadne dôkazy o existencii rozdielov v riziku infarktu myokardu (ženy mladšie ako 35 rokov) alebo mozgovej príhody medzi kombinovanými orálnymi kontraceptívami obsahujúcimi desogestrel alebo gestodén v porovnaní s kombinovanými orálnymi kontraceptívami, ktoré obsahujú menej ako 50μg etinylestradiolu s levonorgestrelom.

CPMP preto odporúča:

Na základe týchto výsledkov nie je žiadny dôvod, aby ženy užívajúce v súčasnosti ktorýkoľvek typ kombinovaného orálneho kontraceptíva ukončili jeho užívanie.

Keď sa kombinované orálne kontraceptívum predpisuje po prvýkrát je potrebné vziať do úvahy: Dopad relatívneho rizika venóznej tromboembólie po kombinovaných orálnych kontraceptívach obsahujúcich aspoň 20μg etinylestradiolu v kombinácii s desogestrelom alebo gestodénom (jedno-, dvoj- alebo trojfázové prípravky) v porovnaní s kombinovanými orálnymi kontraceptívami, ktoré obsahujú menej ako 50μg etinylestradiolu a levonorgestrel, na počet nežiaducich účinkov, ktorý by mal byť najvyšší v prvom roku užívania kombinovanej orálnej antikoncepcie.

Dovoľte nám pripomenúť, že:

               Pokiaľ ide o riziko venóznej tromboembólie, kontraindikácie pre užívanie kombinovaných orálnych kontraceptív zahŕňajú tromboembolickú chorobu v minulosti alebo v súčasnosti existujúce tromboembolické ochorenie. Kombinované orálne kontraceptíva sú tiež kontraindikované v prípade výskytu infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody v minulosti alebo v súčasnosti.

               Známe rizikové faktory, ktoré treba zobrať do úvahy pri predpisovaní kombinovaných orálnych kontraceptív sú obezita, obdobie po pôrode, nedávny chirurgický zákrok a rodinná anamnéza venóznej trombózy. Ďalej je potrebné uvážiť prerušenie užívania kombinovaných orálnych kontraceptív v prípade akejkoľvek operácie alebo imobilizácie.

Po zvážení všetkých možností týkajúcich sa bezpečnosti, CPMP navrhuje národným autoritám urobiť príslušné zmeny v zodpovedajúcich častiach SPC.

ZÁVAŽNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY LEFLUNOMIDU NA FUNKCIU PEČENE

Leflunomid (ARAVA) patrí k novým bazálnym antireumatikom zo skupiny DMARD.

Držiteľ registračného rozhodnutia Aventis Pharma v súlade s odporúčaním Európskej agentúry pre hodnotenie liečiv upravil znenie Súhrnu charakteristických vlastností a Písomnej informácie pre používateľa. O týchto zmenách informoval listom všetkých reumatológov.

Zmeny sa týkajú kontraindikácií, pravidelných kontrol pečeňových funkcií, postupu pri súčasnom používaní hepatotoxických liekov, postupu pri zvýšení hodnôt transamináz, postupu pri vymývaní liečiva a metabolitov z organizmu.

PREHĽAD MNOŽSTVA VYRADENÝCH LIEKOV ZBIERANÝCH OD OBYVATEĽOV V LEKÁRŇACH SR

M. Lazarová, P. Gibala
ŠÚKL, Bratislava

Zákon 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotných pomôckach trochu prekvapivo určil Štátny ústav pre kontrolu liečiv za pôvodcu odpadov nespotrebovaných liekov, ktoré sa predajú vo verejných lekárňach. Pre ŠÚKL vznikla úloha zriadiť takúto službu, vybaviť si povolenie v každom okrese a metodicky viesť približne 1100 lekární.

V tabuľke sú uvedené skúsenosti za dva roky (1999 a 2000), pričom nie sú zahrnuté narkotiká a psychotropné látky, ktoré podliehajú odlišnému režimu. Za dva roky sa zozbieralo z lekární vyše 45 ton nepoužiteľných liekov. Náklady každý rok predstavovali viac než 1,5 mil. Sk. V roku 2000 došlo k zvýšeniu množstva odpadu v priemere o 60 kg na okres. Zjavný je však značný rozdiel medzi jednotlivými okresmi, kde sa pozorovalo zvýšenie o 533 kg, ale aj zníženie o 153 kg. Nakoľko zber odpadových liekov v lekárňach je pomerne nová činnosť a nie všetci ľudia o tejto možnosti vedia a využívajú ju, toto uvedené množstvo môže byť iba zlomkom liekov, ktoré končia v kontajneri.

r.1999

/kg/

r. 2000

/kg/

Súčet

/kg/

Rozdiel

/kg/

Rozdiel

%

Množstvo odpadu:

20230

25000

45230

4770

23,58%

Priemer

256

316

573

60

35,66%

Max

743

1105

1816

533

305,48%

Min

26

47

73

-153

-60,14%

Prečítajte si návod na druhej strane.                                                      
Dôverné                                                                                                                                                             


 SPRÁVA O NEŽIADUCOM ÚČINKU LIEKU

Meno pacienta: ............................................Dátum nar.:............................................Sex: muž  žena

Etnická skupina:              Dátum nežiaducej reakcie:..................................................

Nežiaduce reakcie: 1.....................................…........................................

2................................................................................

3........................................................................................................................

4........................................................................................................................

5........................................................................................................................

6........................................................................................................................

Vznikla reakcia u hospitalizovaného pacienta?    áno-nie

o hospitalizácia pre NÚL?                                                  o predĺženie hospitalizácie?

o bol  ohrozený život pac.?                                                   o trvalé poškodenie pac.?

o umrel pacient?  Dátum úmrtia:............................................

Príčina smrti:....................................................................................

Podozrivý liek:                            |   Podanie     |   Dávka        |     od       do        |   Diagnóza

1.................................................|.....................|.................. ...|...........................|...................... 

Ostatné lieky:                             |                     |                      |                           |

2.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

3.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

4.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

5.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

6.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

7.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

8.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

9.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

Prestal sa liek podávať?                                                               áno-nie

Upravila sa reakcia po vynechaní lieku ?                      áno- nie- neviem

Objavila sa reakcia po novom podaní ?                     áno- nie- neviem- nepodal sa

Používal pacient liek v minulosti?                                          áno - nie - neviem

Anamnéza:  o  NÚL na lieky?                        Aké?......................................................................................

                                        o alergia?                      o fajčenie?   o tehotenstvo?                     o alkohol,drogy

Je správa z klinickej skúšky?  áno-nie                      z epidemiol. štúdie?                            áno nie

Odbornosť lekára:                                                nemocničný lekár?                          áno nie

Meno lekára:                                   Adresa zariadenia:

Reakcie, ktoré si zasluhujú zvýšenú pozornosť.

Krvný systém: hemolytické anémie,    koagulopátie, poruchy kostnej drene

Kardiovaskulárny systém: dysrytmie, zastavenie srdca, srdcové zlýhanie, kardiomyopatie, hypertenzia, hypotenzia, ischemická choroba srdca/infarkt myokardu Centrálny nervový systém : insomnia, anorexia, cerebrovaskulárna príhoda, kóma, kvalitatívne poruchy vedomia (zmätenosť, delírium),tardívne dyskinézy, desinhibičné prejavy (hostilita, agresivita, autoagresivita, irritabilita), lieková závislosť alebo abúsus, depresivný syndróm, epilepsia alebo jej zhoršenie, extrapyramídové syndrómy, hyperpyrexia, intrakraniálna hypertenzia, neuroleptický malíny sy., neuropatie, syndróm vynechania lieku

Gastrointestinálny systém: kolitída, krvácania do GIT, cirhóza pečene, dysfunkcia pečene, fibróza pečene, ileus, pankreatitída, perforácie, peritonitídy, pseudo-obštrukcie  Imunitný systém: anafylaxia, arteritída, lieková horúčka, LE syndróm, polyartritis nodóza, vaskulitída.

Malignity : všetky

Porychy metabolizmu: acidóza, dysfunkcia nadobličiek, hyperkalcinémia, hyperkalémia, hypokaliémia, hyponatriémia, dysfunkcia hypofýzy, porfýria, poruchy štítnej žlazy.

Kostný systém: artropátie, aseptické kostné nekrózy, osteomalácie, patologické fraktúry

Uropoetický systém: dysfunkcie obličiek, retencia moča

Pohlavné orgány: potrat, krvácanie počas tehotnosti, poruchy menštruačného cyklu, infertilita, gestózy, vrodené malformácie

Respiračný sytém: alveolitída (alergická, fibrotizujúca), bronchospazmus vrátane zhoršenia, astmatický záchvat, pneumonitída, zlýhanie respirácie, tromboembólie,

Kožné choroby: angioneurotický edém, bulózne erupcie, generalizované exfoliacie, epidermálna nekrolýza

Zmyslové orgány: katarakta, korneálne inklúzie, glaukóm, zhoršenie sluchu, vestibulárne poruchy, zhoršenie zraku


              Odosielateľ:                                                                                                   POŠTOVNÉ  ÚVEROVAN0

 

                                                                              CENTRUM  PRE  SLEDOVANIE
                                                                              NEŽIADUCICH  ÚČINKOV
                                                                              LIEČIV
                                                                              Štátny ústav pre kontrolu liečiv
                                                                              Kvetná 11
                                                                              B R A T I S L A V A
                                                                              8 2 5   0 8

     Pokyny:

  1. Hláste každú nežiaducu a neočakávanú reakciu u Vášho pacienta, ktorá vznikla pri bežnom dávkovaní hromadne vyrábaného lieku, vakcíny, v lekárni pripraveného lieku, vitamínového prípravku, rastlinnej drogy alebo homeopatika. Môže to byť reakcia všeobecne známa, banálna, ale aj závažná alebo neobvyklá, u ktorej iba predpokladáte súvislosť s použitím lieku. Väčšiu pozornosť treba venovať novozavádzaným liekom
  2. Vypíšte hlásenie aj pri podozrení, že reakcia bola vyvolaná zlou kvalitou lieku. Vo Vašej lekárni zariaďte odoslanie dostatočného množstva originálneho balenia lieku (asi 60 tabliet, 3-4 infúzne fľaše, 10-15 ampulí) na ŠÚKL. Ak máte podozrenie na zlú kvalitu lieku ešte pred podaním pacientovi, hlásenie nevypisujte. Liek reklamujte vo Vašej lekárni.
  3. Vyplňujte strojom a jednoznačne všetky údaje. Jednotlivé možnosti podčiarknite, štvorčeky o prečiarknite.
  4. V komentári uveďte ďalšie doplňujúce údaje a výsledky laboratórnych vyšetrení vrátane referenčných hodnôt. V prípade úmrtia zašlite lekársku správu a pitevný nález.
  5. Hlásenku poskladajte, zalepte a odošlite na uvedenú adresu.
  6. Možnosť hlásenia NÚL nie je obmedzené iba na lekára. Hlásiť môže aj farmaceut, stredný zdravotnícky pracovník alebo pacient

ŠEVT 14 084 0

INTENZÍVNE SLEDOVANIE NOVÝCH LIEKOV

V tomto zozname uverejňujeme lieky, u ktorých nie sú dostatočné údaje o výskyte nežiaducich účinkov. Pre účely monitorovania liekov je preto vhodné zasielanie všetkých pozorovaných nežiaducich reakcií na tieto lieky.

APROVEL – irbesartan

ARAVA - leflunomid

ATACAND – candesartan cilexetil

DORMICUM – midazolam

PLAVIX - clopidogrel

RELENZA - zanamivir

REMICADE – infliximab

VIOXX - rofecoxib

ZYPREXA – olanzapin

Adresa: Centrum pre sledovanie NÚL

ŠÚKL

Kvetná 11

825 08  BRATISLAVA 26

Za hlásenie sa pripočítavajú body podľa položky 71 Zoznamu zdravotných výkonov.

Tlačivá je možné získať aj na adrese:

IGAZ

Horný Šianec 223

911 01 Trenčín 1

tel.: 0831 6580 768

Fax: 0831 6527 580

E mail- tlaciva@igaz.sk

Číslo tlačiva je 378, cena 0,40 Sk

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png