sk

Liekové riziko 22/2003

LIEKOVÉ   RIZIKO

ČÍSLO   22                                                                                         Máj  2003

VYDÁVA: Komisia pre bezpečnosť liečiv a Národné centrum pre nežiaduce účinky liečiv ŠÚKL Bratislava, ako neperiodickú publikáciu. Reg. č. 1884/98. KONTAKTNÁ ADRESA: Národné centrum pre NÚL, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, MUDr. P. Gibala CSc., Kvetná ul. 11, 825 08  Bratislava 26, tel.: 02/5293 17 32, 5293 17 35, fax: 02/5293 17 34. e-mail: sukl@inmail.sk, www.sukl.sk. UŽŠÍ REDAKČNÝ KRUH: Prof. MUDr. M. Kriška, DrSc., prof. MUDr. J. Holomáň, CSc., doc. MUDr. V. Kořínková, CSc., MUDr. L. Božeková, CSc., MUDr. P. Gibala, CSc.

TRENDY V HLÁSENIACH  NEŽIADUCICH ÚČINKOV LIEČIV v období rokov 1996 - 2002

T.Magálová, P.Gibala, V.Ďurišová

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava

Monitorovanie nežiaducich účinkov nových, ale aj dlho používaných liekov, patrí k jednej z najúčinnejších metód získavania informácií o rizikách liekov. K posudzovaniu bezpečnosti liekov je však potrebné mať dostatok informácií relevantných u našich pacientov.

Spolupráca s lekármi v oblasti farmakovigilancie prostredníctvom hlásení podozrení na nežiaduce účinky liečiv (NÚL) sa veľmi mierne zlepšuje (tab. 1).

Tabuľka 1

Počet hlásení NÚ v rokoch 1996 - 2002

 Rok

Počet hlásení

Počet liekov

Závažné NÚ

1996

525

206

149    (28%)

1997

417

174

142    (14%)

1998

487

235

162    (33%)

1999

533

299

213    (40%)

2000

565

312

172    (30%)

2001

924

249

215    (23%)

2002

740

301

200    (27%)

Napriek zvyšujúcemu sa počtu hlásení u nás zhromaždené údaje o NÚL predstavujú len malú časť zo všetkých nežiaducich reakcií alebo nežiaducich udalostí, ktoré sa vyskytnú u pacientov počas terapie. V porovnaní s niektorými krajinami EÚ nedosahujeme priemery hlásení na počet obyvateľov.

Na trende zvyšovania počtu hlásení NÚL sa môžu podieľať rôzne faktory. Pozitívnu úlohu zohráva zvýšená informovanosť lekárov o nežiaducich účinkoch bežne predpisovaných liekov. Napríklad po medializovaní stiahnutia cerivastatínu pre závažné nežiaduce účinky v dôsledku interakcií s gemfibrozilom sa stále zvyšuje počet hlásení v celej skupine statínov. Zlepšená spolupráca so Štátnymi zdravotnými ústavmi prispieva k stále sa zvyšujúcemu počtu hlásení Núl po vakcinácii. Stimulujúcu úlohu môžu však zohrať aj napr. poisťovne (vyžadovanie hlásení NÚ pri zmene preskripcie hypotenzív z ACE inhibítorov na sartany). Údaje sú zhrnuté v tabuľke 2. Jedným z najdôležitejších faktorov je však záujem vedúcich jednotlivých pracovísk o sledovanie nežiaducich účinkov a vytvorenie vlastných interných mechanizmov ich hlásenia do Centra pre sledovanie nežiaducich účinkov liečiv.

Hlásenie NÚL stále nie je u našich lekárov rutinnou záležitosťou ale skôr výnimkou u niekoľkých stoviek lekárov (356 v roku 2002), ktorí pochopili zmysel a význam hlásení NÚL a sú ochotní podieľať sa na zvyšovaní bezpečnosti liekov používaných u nás.

Tabuľka 2

Počet hlásení NÚ na statíny, vakcíny a ACE-inhibítory v rokoch 1996 - 2002

 Rok

statíny

vakcíny

ACE-inhibítory

1996

0

7

1

1997

1

7

1

1998

1

7

1

1999

4

6

11

2000

4

28

26

2001

13

70

348

2002

16

84

129

Hoci povinnosť hlásiť NÚL je zakotvená priamo v zákone o lieku, jej realizovanie je závislé od ochoty, snahy a schopnosti každého jednotlivca podieľať sa na tomto náročnom procese. Získané poznatky však nestačí zapísať do dokumentácie jednotlivých pacientov. Je minimálne rovnako dôležité poslať hlásenie o NÚL aj do Centra pre sledovanie nežiaducich účinkov liečiv Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, kde sa zhromažďujú, sumarizujú a vyhodnocujú informácie o všetkých hlásených NÚL zo Slovenska. Na ich základe môže ŠÚKL, v spolupráci s ostatnými liekovými agentúrami, aktívne reagovať na najnovšie poznatky týkajúce sa bezpečnosti liekov, ktoré sú u nás zaregistrované a indikované na liečbu pacientov.

Salmeterol xinofoate

V USA došlo v januári 2003 k pozastaveniu klinickej štúdie SMART sponzorom, cieľom ktorej bolo analyzovať bezpečnosť SEREVENT-u. Dôvodom zastavenia štúdie boli ťažkosti s náborom pacientov, vyšší, i keď nie štatistický významný výskyt s astmou spojených život ohrozujúcich udalostí vrátane úmrtí (štatistický významný výskyt v skupine afro-američanov).

Pre používanie SEREVENT-u vyplývajú z tejto štúdie tieto odporúčania: Liečba prípravkom sa nemá prerušovať bez konzultácie s lekárom. Liek nie je náhradou inhalačných kortikoidov, ktoré by sa mali podávať naďalej v rovnakej dávke. Liečba liekom sa nemá zahajovať u ľudí so zhoršujúcou sa astmou, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu života. Zvýšená potreba krátkopôsobiacich bronchodilatátorov je príznakom zhoršenia kontroly astmy. Liek nie je určený pre liečbu akútneho záchvatu, k tomu účelu má mať pacient k dispozícii krátkoúčinkujúce betamimetikum. Pacienti by mali byť vzdelávaní, aby dokázali rozoznať príznaky zhoršenej kontroly astmy a potreby vyhľadať v takýchto prípadoch okamžitú lekársku pomoc.

Epoetín alfa-zmena spôsobu podávania u hemodialyzovaných pacientov

Výrobca epoetínu alfa (prípravok Eprex) - vykonal zmenu v spôsobe podania u hemodializovaných pacientov. V tejto indikácii sa má podávať epoetin alfa výhradne intravenózne. Dôvodom tejto zmeny je pozorovaný výskyt získanej (čistej) aplázie červených krviniek (erytroblastopénia). O tejto nežiaducej reakcii sme písali v 19 čísle Liekového rizika. Toto číslo, ako aj stanovisku ŠÚKL je možné získať na adrese www.sukl.sk

 Risperidon - cerebrovaskulárne riziko

V USA došlo k doplneniu údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku týkajúce sa výskytu cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov, vrátane porážky u starších pacientov s demenciou. Cerebrovaskulárne príhody (t.j. porážky a TIA) vrátane úmrtí, boli hlásené u pacientov (priemerný vek 85 rokov) v klinických štúdiách s risperidonom u starších pacientov s psychózami pri demenciách. V placébom kontrolovaných štúdiách bol signifikantne zvýšený výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov u pacientov liečených risperidónom, v porovnaní s pacientami, ktorí dostávali palcebo. Nepreukázala sa bezpečnosť a účinnosť risperidonu v liečbe pacientov s psychózami pri demenciách.

Kontraindikácia súčasného používania repaglinidu a gemfibrozilu

Vedecká publikácia uverejnená nedávno v časopise Diabetologia poukázala na skutočnosť, že účinok repaglinidu na zníženie krvných hladín glukózy môže byť značne zvýšený a prolongovaný ak sa podáva spolu s gemfibrozilom, s následným zvýšením rizika závažnej hypoglykémie. Okrem toho bolo hlásených 5 závažných hypoglykemických stavov u pacientov užívajúcich repaglinide súčasne s gemfibrozilom. Vedecký výbor (CPMP) Európskej liekovej agentúry sa preto rozhodol kontraindikovať súčasné používanie repaglinidu a gemfibrozilu. U pacientov, ktorí v súčasnosti užívajú repaglinid s gemfibrozilom je potrebné prehodnotiť liečbu a na kontrolu stavu diabetu použiť inú kombináciu liekov. V Slovenskej republike je s účinnou látkou repaglinide registrovaný prípravok NovoNorm od firmy Novo Nordisk.

Repaglinide je indikovaný u pacientov s druhým typom diabetu (Non Insulin-Dependent Diabetes Mellitus - NIDDM), ktorých hyperglykémia nemôže byť dlhšie uspokojivo kontrolovaná dietnym režimom, redukciou hmotnosti a cvičením. Repaglinide je tiež indikovaný v kombinácii s metformínom u pacientov s II. typom diabetu, u ktorých metformín samotný nedostatočne kontroluje glykémiu.

Pojmy, týkajúce sa bezpečnosti liečiv
Pokračovanie z minulých čísiel.

Absolútne riziko
Udáva počet prípadov v celkovom počte ľudí v exponovanej populácii. Môže byť merané za časové obdobie (incidencia) alebo určitom čase (prevalencia).

Referenčné riziko
Riziko v populácii u ľudí neexponovaných. Môže byť merané za časové obdobie (incidencia) alebo určitom čase (prevalencia).

Relatívne riziko
Porovnáva riziko v exponovanej populácii v porovnaní s neexponovanou populáciou (v kohortovej epidemiologickej štúdii). Môže sa jednať o populáciu bez liečby alebo o populácie s inou liečbou. Ak hodnota (resp. dolná medza spoľahlivosti) je väčšia ako 1, značí, že riziko v exponovanej populácii je väčšie než v neexponovanej populácii. Ak hodnota (resp. horná medza spoľahlivosti) je menšia ako 1, značí, že riziko v exponovanej populácii nie je väčšie než v neexponovanej populácii.

Prisúdené riziko (Attributable risk)
Rozdiel medzi rizikom v exponovanej populácii (absolútne riziko) a rizikom v neexponovanej populácii (referenčné riziko).

Informácie o liekoch na internete
Niektoré základné informácie o liekoch poskytuje ŠÚKL na svojej internetovej stránke www.sukl.sk
Sú to:

  1. Aktualizovaný zoznam registrovaných liekov
  2. Súhrny charakteristických vlastností liekov
  3. Príbalové informácie
  4. Stanoviská týkajúce sa bezpečnosti prípravkov
  5. Oznamy o stiahnutí liekov
  6. Liekové riziko
  7. Tlačivá na hlásenie nežiaducich účinkov

Prečítajte si návod na druhej strane.                                                      

Dôverné                                                                                                                                                              SPRÁVA O NEŽIADUCOM ÚČINKU LIEKU

Iniciálky pacienta (meno, priezvisko)   ............Dátum nar.:............................................Sex: muž  žena

Dátum nežiaducej reakcie:..........................................

Nežiaduce reakcie: 1.....................................…...............................................................................

2........................................................................................................................

3........................................................................................................................

4........................................................................................................................

5........................................................................................................................

6........................................................................................................................

Vznikla reakcia u hospitalizovaného pacienta?    áno-nie

o hospitalizácia pre NÚL?                                                  o predĺženie hospitalizácie?

o bol  ohrozený život pac.?                                                   o trvalé poškodenie pac.?

o umrel pacient?  Dátum úmrtia:............................................

Príčina smrti:....................................................................................

Podozrivý liek:                            |   Podanie     |   Dávka        |     od       do        |   Diagnóza

1.................................................|.....................|.................. ...|...........................|...................... 

Ostatné lieky:                             |                     |                      |                           |

2.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

3.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

4.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

5.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

6.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

7.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

8.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

9.................................................|.....................|......................|...........................|...................... 

Prestal sa liek podávať?                                                               áno-nie

Upravila sa reakcia po vynechaní lieku ?                      áno- nie- neviem

Objavila sa reakcia po novom podaní ?                     áno- nie- neviem- nepodal sa

Používal pacient liek v minulosti?                                          áno - nie - neviem

Anamnéza:  o  NÚL na lieky?                        Aké?......................................................................................

                                        o alergia?                      o fajčenie?   o tehotenstvo?                     o alkohol,drogy

Je správa z klinickej skúšky?  áno-nie                      z epidemiol. štúdie?                            áno nie

Odbornosť lekára:                                                nemocničný lekár?                          áno nie

Meno lekára:                                   Adresa zariadenia:

Reakcie, ktoré si zasluhujú zvýšenú pozornosť.

Krvný systém: hemolytické anémie,    koagulopátie, poruchy kostnej drene

Kardiovaskulárny systém: dysrytmie, zastavenie srdca, srdcové zlýhanie, kardiomyopatie, hypertenzia, hypotenzia, ischemická choroba srdca/infarkt myokardu Centrálny nervový systém : insomnia, anorexia, cerebrovaskulárna príhoda, kóma, kvalitatívne poruchy vedomia (zmätenosť, delírium),tardívne dyskinézy, desinhibičné prejavy (hostilita, agresivita, autoagresivita, irritabilita), lieková závislosť alebo abúsus, depresivný syndróm, epilepsia alebo jej zhoršenie, extrapyramídové syndrómy, hyperpyrexia, intrakraniálna hypertenzia, neuroleptický malíny sy., neuropatie, syndróm vynechania lieku

Gastrointestinálny systém: kolitída, krvácania do GIT, cirhóza pečene, dysfunkcia pečene, fibróza pečene, ileus, pankreatitída, perforácie, peritonitídy, pseudo-obštrukcie              Imunitný systém: anafylaxia, arteritída, lieková horúčka, LE syndróm, polyartritis nodóza, vaskulitída.

Malignity : všetky

Porychy metabolizmu: acidóza, dysfunkcia nadobličiek, hyperkalcinémia, hyperkalémia, hypokaliémia, hyponatriémia, dysfunkcia hypofýzy, porfýria, poruchy štítnej žlazy.

Kostný systém: artropátie, aseptické kostné nekrózy, osteomalácie, patologické fraktúry

Uropoetický systém: dysfunkcie obličiek, retencia moča

Pohlavné orgány: potrat, krvácanie počas tehotnosti, poruchy menštruačného cyklu, infertilita, gestózy, vrodené malformácie

Respiračný sytém: alveolitída (alergická, fibrotizujúca), bronchospazmus vrátane zhoršenia, astmatický záchvat, pneumonitída, zlýhanie respirácie, tromboembólie,

Kožné choroby: angioneurotický edém, bulózne erupcie, generalizované exfoliacie, epidermálna nekrolýza

Zmyslové orgány: katarakta, korneálne inklúzie, glaukóm, zhoršenie sluchu, vestibulárne poruchy, zhoršenie zraku

ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV

Kvetná 11, 825 08  Bratislava 26
tel:. fax.: 02 5245 33 39              
email: pomocky-sukl@slovanet.sk

Hlásenie nežiaduceho účinku, nehody, poruchy a zlyhania zdravotníckej pomôcky*)

Pracovisko:     

Ulica:           

PSČ:                                   Mesto:   

Meno lekára:           
Telefón:                                                   Fax:      

Dátum hlásenia:        

Podpis:

Výrobca zdravotníckej pomôcky (adresa):

Názov zdravotníckej pomôcky:

Typ zdravotníckej pomôcky:

Model alebo katalógové číslo:

Číslo série alebo šarže:

Dátum nehody, poruchy, zlyhania:

Miesto vzniku nehody, poruchy, zlyhania:

Iniciálky pacienta:

(meno, priezvisko)

      

Dátum narodenia:

Pohlavie

muž                žena                 

Deň

 

Mesiac:

 

Rok:

 

Popis nehody, poruchy, zlyhania:

 

*) Za nehodu, poruchu a zlyhanie zdravotníckej pomôcky sa považuje každá porucha fungovania alebo zmena charakteristických vlastností alebo účinnosti výkonu zdravotníckej pomôcky, ktorá: a) by mohla spôsobiť smrť alebo spôsobila smrť, alebo závažné poškodenie stavu pacienta alebo používateľa; b) je príčinou sústavného sťahovania zdravotníckej pomôcky alebo zdravotníckych pomôcok rovnakého typu z trhu výrobcom alebo jeho splnomocnencom

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png