sk

Právne predpisy pre farmakovigilanciu a správna farmakovigilačná prax v prechodnom období

25.6.2012

 

 

 A:      Všeobecná účinnosť právnych predpisov

Novú legislatívu v oblasti farmakovigilancie (dohľad nad bezpečnosťou liečiv) určuje Nariadenie č. 726/2004 v znení Nariadenia č. 1235/2010 (ďalej len „nariadenie“), Smernica 2001/83/EÚ v znení Smernice 2010/84/EÚ (ďalej len „smernica“) a Zákon č. 362/2011 Z.z. v znení pripravovanej novely (ďalej len „novela zákona“).

Legislatíva vstupuje do platnosti podľa typu registrovaného lieku (pozri tabuľku 1). Po obsahovej stránke by všetky postupy mali byť rovnaké, bez ohľadu na aplikovaný právny predpis. Farmakovigilančné aktivity a postupy sa však nedajú robiť zvlášť pre každý liek, preto pre držiteľa rozhodnutia o registrácii má byť smerodajný najskorší termín aspoň u jedného lieku.

 

Tabuľka 1

Typ registrácie

Predpis

Platnosť

Účinnosť

Centrálne registrovaný liek

Nariadenie

20.1.2011

2.7.2012 resp.

21.7.20121

DCP/MRP registrovaný liek

Smernica

20.1.2011

21.7.2012

Liek národne registrovaný súčasne vo viacerých štátoch EÚ

Smernica

20.1.2011

21.7.2012

Iba na Slovensku registrovaný liek

Novela zákona

 

zverejnením v zbierke zákonov

predpoklad od 1.9.2012

 

1 Niektoré ustanovenia nariadenia odkazujú na smernicu.

 

 B:      Prechodné obdobia

 

Prechodné obdobie bolo v nariadení, smernici a v novele zákona zavedené z toho dôvodu, že nie všetky procesy sa budú dať spustiť v jeden deň, nakoľko vyžadujú dlhšiu prípravu a väčšie náklady. Sú to:

  1. Hlásenie podozrení na nežiaduci účinok výhradne priamo do databanky Eudravigilance. Dátum funkčnosti tohto systému bude dopredu ohlásený a zatiaľ nie je známy. Priame hlásenie sa začne uplatňovať 6 mesiacov po ohlásení funkčnosti systému.
  2. Registračný systém správ o periodickom hodnotení bezpečnosti lieku (PSUR). Zasielanie sa má zabezpečiť do 12 mesiacov od nahlásenia funkčnosti tohto registračného systému (úložiska).
  3. Sprístupnenie hlavného súboru systému farmakovigilancie (od dátumu predĺženia platnosti registrácie alebo do 21.7.2015, podľa toho, čo nastane skôr).

 

 C:       „Hluché obdobie“ v slovenskej legislatíve

 

Podľa súčasnej situácie sa zdá, že na Slovensku vznikne hluché obdobie, ktoré predstavuje obdobie od 21.7.2012 do 1.9.2012, teda obdobie, keď vstupujú do platnosti ustanovenia smernice záväzné pre držiteľov s niektorými typmi registrácie a pred predpokladanou platnosťou novely zákona, kedy ŠÚKL získava určité právomoci a povinnosti.

V tomto „hluchom období“  bude musieť ŠÚKL vykonávať postupy určené pre centralizované lieky a lieky registrované decentralizovanou procedúrou alebo spôsobom vzájomného uznávania. Na niektoré úkony však nebude mať právomoci, napr. na schvaľovanie štúdií bezpečnosti lieku po registrácii alebo na inšpekciu systémov farmakovigilancie. Niektoré aktivity ŠÚKL budú závisieť aj od personálnych, finančných a technických podmienok, ako je napr. zverejňovanie rôznych údajov na webovom sídle alebo dostupnosť elektronického zasielania oznámení o podozrení na nežiaduci účinok.

 D:       Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 520/2012

 

Dňa  19. júna 2012 bolo zverejnené Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 520/2012 o vykonávaní farmakovigilančných činností stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES. Jeho účinnosť je od 10. júla 2012. 

Toto nariadenie uvádza obsah viacerých dokumentov, ktoré sa v plnom rozsahu majú aplikovať od 10. januára 2013. Ich publikovaním sa umožnilo pokračovať v práci na pravidlách správnej farmakovigilančnej praxe (pozri bod E).

Vykonávacie nariadenie ešte určuje konečný termín 1. júl 2016 na implementovanie medzinárodných štandardov EN ISO.

 

E:        Postupné zavádzanie nových pravidiel, postupov a formátov správnej farmakovigilačnej praxe

 

Postupy farmakovigilancie sú v súčasnej dobe zhrnuté v časti 9A Eudralexu. Tieto sa budú postupne nahrádzať novými pravidlami správnej farmakovigilačnej praxe vo forme samostatných 16 modulov v priebehu druhej polovice roku 2012 a začiatkom roka 2013. Po ich zverejnení sa bude  akceptovať obdobie  6 mesiacov, počas ktorého sa budú môcť používať nové aj staré pravidlá. Príkladom je zmena formátu a obsahu správ o periodickom hodnotení bezpečnosti lieku.

 

F:        Súhrn charakteristických vlastností lieku (SmPC) a príbalová informácia pre používateľa (PIL)

 

Nová legislatíva požaduje uvádzanie štandardných textov do SmPC a PIL, ako aj čierny symbol pri liekoch podliehajúcim intenzívnemu monitorovaniu. Tieto texty vo forme tzv. QRD templátov sa ešte musia schváliť pre centralizované lieky. V tej istej forme budú platiť aj pre DCP/MRP procedúru a národnú procedúru. Používať sa majú pre všetky nové registrácie, predĺženie registrácie alebo zmeny v registrácii od dátumu ich publikovania.

 

G:      Referenčné dokumenty farmakovigilancie a správnej farmakovigilančnej praxe

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png