sk

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - existujúca spoločnosť, zmena priestorového vybavenia

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – zmena priestorového vybavenia

 1.  Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie – 1x
 2.  Dispozičné riešenie skladu s legendou (plocha jednotlivých miestností, účel využitia) – 3x
 1. Prevádzkový poriadok, súčasťou ktorého sú aj pracovné náplne pracovníkov, manipulácia s OPL v zmysle zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a určenými látkami v zmysle zákona č. 331/2005 Z. z. (podľa rozsahu činnosti)
 2. Hygienicko- sanitačný poriadok (rozpracovaný na jednotlivé miestnosti)
 3. Zoznam štandardných pracovných postupov, popisujúcich jednotlivé činnosti v súvislosti so zaobchádzaním s liekmi
 4. Dokumentácia o administratívno-technickom zabezpečení (v prípade zaobchádzania s OPL a drogovými prekurzormi )
 5. Splnomocnenie osoby žiadateľa, ak sa vstupnej inšpekcie nezúčastní konateľ
 6. Fotokópia aktuálneho rozhodnutia o povolení na veľkodistribúciu humánnych liekov v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z./zákona č. 139/1998 Z.z.
 7. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
 8. Doklady odborného zástupcu:
 • doklad o odbornej spôsobilosti,
 • pracovná náplň odborného zástupcu,
 • pracovná zmluva odborného zástupcu
 1. Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb - 1x

Posudky budú vydané až po uhradení faktúry, vystavenej na základe prijatého dokumentu 11.Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb.
Nový Sadzobník platný od 1.1.2020 je uvedený na internetovej stránke ŠÚKL.

V prípade, že žiadate len o konkrétny/e posudok/y (podľa zákona č. 362/2011 Z.z., alebo č. 139/1998 Z.z., alebo o stanovisko podľa zákona č. 331/2005 Z.z.), z Návrhu na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb ostatné položky prosím odstráňte.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png