sk

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - nová spoločnosť

  Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – nová spoločnosť

  1.  Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie – 4x
  2.  Dispozičné riešenie skladu s legendou (plocha jednotlivých miestností, účel využitia) – 3x
  1. Prevádzkový poriadok, súčasťou ktorého sú aj pracovné náplne pracovníkov, manipulácia s OPL v zmysle zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a určenými látkami v zmysle zákona č. 331/2005 Z. z. (podľa rozsahu činnosti)
  2. Hygienicko- sanitačný poriadok (rozpracovaný na jednotlivé miestnosti)
  3. Zoznam štandardných pracovných postupov, popisujúcich jednotlivé činnosti v súvislosti so zaobchádzaním s liekmi
  4. Dokumentácia o administratívno-technickom zabezpečení (v prípade zaobchádzania s OPL a drogovými prekurzormi )
  5. Splnomocnenie osoby žiadateľa, ak sa vstupnej inšpekcie nezúčastní konateľ
  6. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
  7. Doklady odborného zástupcu:
  • doklad o odbornej spôsobilosti,
  • pracovná náplň odborného zástupcu
  • pracovná zmluva odborného zástupcu
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu s OPL od praktického lekára pre dospelých ( ak spoločnosť žiada Posudok podľa z. 139/1988 Z. z. v z.n.p.
  1. Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb - 4x

  Posudky budú vydané až po uhradení faktúry, vystavenej na základe prijatého dokumentu 10.Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb.
  Nový Sadzobník platný od 1.1.2020 je uvedený na internetovej stránke ŠÚKL.

  V prípade, že žiadate len o konkrétny/e posudok/y (podľa zákona č. 362/2011 Z.z., alebo č. 139/1998 Z.z., alebo o stanovisko podľa zákona č. 331/2005 Z.z.), z Návrhu na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb ostatné položky prosím odstráňte.

  Vytlačiť stránku
  eu-flag.png sk-flag.png