sk

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - nová spoločnosť

  Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – nová spoločnosť

  1. Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie
  2. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
  3. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti
  4. Súhlasný posudok príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva
  5. Zmluva o distribučných službách (ak ju spoločnosť má)
  6. Dispozičné riešenie skladu s legendou (plocha jednotlivých miestností, účel využitia) – 2x
  7. Prevádzkový poriadok, súčasťou ktorého sú aj pracovné náplne pracovníkov (nie len Odborného zástupcu), manipulácia s OPL v zmysle zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a určenými látkami v zmysle zákona č. 331/2005 Z. z. (podľa rozsahu činnosti)
  8. Organizačná schéma spoločnosti (predpokladaný počet zamestnancov)
  9. Hygienicko - sanitačný poriadok (rozpracovaný na jednotlivé miestnosti)
  10. Dokumentácia o administratívno-technickom zabezpečení (v prípade zaobchádzania s OPL a drogovými prekurzormi )
  11. Kniha omamných látok (v prípade zaobchádzania s OPL a drogovými prekurzormi)
  12. Zoznam štandardných pracovných postupov (ŠPP) popisujúcich jednotlivé činnosti v súvislosti so zaobchádzaním s liekmi *
  13. Doklady odborného zástupcu (OZ):
  • doklad o odbornej spôsobilosti
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu s OPL od praktického lekára pre dospelých (ak spoločnosť žiada Posudok podľa z. 139/1988 Z. z. v z.n.p.)
  • pracovná náplň odborného zástupcu
  • pracovná zmluva odborného zástupcu
  1. Zmluvy s externými spoločnosťami – Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia, likvidácia odpadu, bezpečnosť, preprava........
  2. Rozloženie a počet teplotných čidiel, certifikáty o kalibrácii + vstupný teplotný mapping priestoru, kde dochádza  k manipulácii a skladovaniu liekov
  3. Splnomocnenie osoby žiadateľa, ak sa vstupnej inšpekcie nezúčastní konateľ

   

  * vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu žiadame poslať jednotlivé ŠPP vopred

  V prípade potreby konzultácie k vstupnej inšpekcii, Vám môže byť konzultácia poskytnutá dištančnou online formou  prostredníctvom whereby a spoplatnená na základe aktuálneho sadzobníka ŠÚKL. https://www.sukl.sk/buxus/docs/O_nas/Sadzobnik_2021.pdf

  Vytlačiť stránku
  eu-flag.png sk-flag.png