sk

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Lekárne - fyzické osoby

Dokladyktoré je potrebné predložiť na ŠÚKL k vykonaniu vstupnej  inšpekcie vo verejnej lekárni, resp. pobočke verejnej lekárne v zmysle zákonov č. 362/2011 Z. z.o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.139/1998Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 331/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 1. Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie – 4x
 2. Dispozičné riešenie lekárne s legendou  3x

Nasledovné doklady - 1x

 1. Prevádzkový poriadok, súčasťou ktorého sú aj pracovné náplne zamestnancov,  doplnok č. 1 k Prevádzkovému poriadku na zaobchádzanie s OPL  v zmysle zákona č. 139/1998Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnok č. 2 k Prevádzkovému poriadku na zaobchádzanie s určenými látkami v zmysle zákona  č. 331/2005Z . z. v znení neskorších predpisov,
 2. Hygienický režim a sanitačný program (rozpracovaný na jednotlivé miestnosti)
 3. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
 4. Doklady odborného zástupcu:
 • diplom o ukončení vysokoškolského štúdia v odbore farmácia - fotokópia
 • licencia na výkon činnosti odborného zástupcu - fotokópia
 • pracovná náplň odborného zástupcu - fotokópia
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu s OPL od praktického lekára pre dospelých, nie starší ako jeden mesiac - fotokópia
 • čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nevykonáva činnosť odborného zástupcu/farmaceuta u iného držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov - fotokópia
 • pracovná zmluva odborného zástupcu

       7. Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb4x 

Posudky budú vydané až po uhradení faktúry, vystavenej na základe prijatého dokumentu 7.Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb.
Nový Sadzobník platný od 1.1.2020 je uvedený na internetovej stránke ŠÚKL.

V prípade, že žiadate len o konkrétny/e posudok/y (podľa zákona č. 362/2011 Z.z., alebo č. 139/1998 Z.z., alebo o stanovisko podľa zákona č. 331/2005 Z.z.), z Návrhu na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb ostatné položky prosím odstráňte.

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva 

Kontakt:                                                            

Bratislava   02/ 50701233, 02/50701232;          E-mail : kl-bratislava@sukl.sk

Referát Topoľčany   038/5322079;                     E-mail : kl-topolcany@sukl.sk

Referát Zvolen      045/5325320;                       E-mail : kl-zvolen@sukl.sk

Referát Žilina         041/7234856;                      E- mail: kl-zilina@sukl.sk

Referát Košice         055/6222862;                     E- mail :kl-kosice@sukl.sk

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png