sk

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Lekárne - právnické osoby

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na ŠÚKL k vykonaniu vstupnej inšpekcie vo verejnej lekárni, resp. pobočke verejnej lekárne v zmysle zákonov č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 139/1998Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona  č.331/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 1. Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie – 1x
 2. Dispozičné riešenie lekárne s legendou v m2 a pomenovaním miestností v súlade s vyhláškou č. 129/2012 Z.z.  3x

Nasledovné povinné prílohy k žiadosti:  1x

 1. Prevádzkový poriadok, súčasťou ktorého sú aj pracovné náplne zamestnancov,  doplnok č. 1 k Prevádzkovému poriadku na zaobchádzanie s OPL  v zmysle zákona č. 139/1998Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnok č. 2 k Prevádzkovému poriadku na zaobchádzanie s určenými látkami v zmysle zákona  č. 331/2005Z . z. v znení neskorších predpisov,
 2. Hygienický režim a sanitačný program (rozpracovaný na jednotlivé miestnosti)
 3. Splnomocnenie osoby žiadateľa, ak sa vstupnej inšpekcie nezúčastní konateľ
 4. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
 5. Súpis materiálneho vybavenia subjektu v súlade s Vyhláškou č. 129/2012 Z.z.
 6. Doklady odborného zástupcu:
 • diplom o ukončení vysokoškolského štúdia v odbore farmácia - fotokópia
 • licencia na výkon činnosti odborného zástupcu - fotokópia
 • pracovná náplň odborného zástupcu - fotokópia
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu s OPL od praktického lekára pre dospelých, nie starší ako jeden mesiac - fotokópia
 • čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nevykonáva činnosť odborného zástupcu/farmaceuta u iného držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov - fotokópia
 • pracovná zmluva odborného zástupcu

Všetky potrebné dokumenty je nutné zasielať elektronicky prostredníctvom UPVS.

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva 

Kontakt:                                         

Bratislava  02/50701232      

Referát Topoľčany   038/5322079;                      

Referát Zvolen      045/5325320;                        

Referát Žilina         041/7234856;                       

Referát Košice         055/6222862;     

               

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png