sk

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Výdajne zdravotníckych pomôcok - fyzické alebo právnické osoby

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na ŠÚKL k vykonaniu vstupnej inšpekcie vo výdajni zdravotníckych pomôcok v zmysle Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 1. Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie – 1x
 2. Dispozičné riešenie lekárne s legendou v m2 aj celkovou plochou, pomenovaním miestností v súlade s vyhláškou MZ SR  č. 129/2012 Z. z. vypracované a autorizované architektom.

Nasledovné povinné prílohy k žiadosti:  1x

 1. Prevádzkový poriadok, súčasťou ktorého sú aj pracovné náplne zamestnancov
 2. Hygienický režim a sanitačný program (rozpracovaný na jednotlivé miestnosti)
 3. Splnomocnenie osoby žiadateľa, ak sa vstupnej inšpekcie nezúčastní konateľ
 4. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
 5. Súpis materiálneho vybavenia subjektu v súlade s Vyhláškou č. 129/2012 Z.z.
 6. Doklady odborného zástupcu:
 • diplom o ukončení vysokoškolského štúdia, doklad o skončení štúdia na SZŠ s maturitou alebo doklad o získaní špecializácie v odbore lekárenstvo alebo zdravotnícke pomôcky  - fotokópia
 • pracovná náplň odborného zástupcu - fotokópia
 • čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nevykonáva činnosť odborného zástupcu/farmaceuta u iného držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov - fotokópia
 • pracovná zmluva odborného zástupcu
 • licencia na výkon činnosti odborného zástupcu

Všetky potrebné dokumenty je nutné zasielať elektronicky prostredníctvom UPVS.

Oddelenie distribúcie a lekárenstva

Kontakt:

Bratislava  02/50701132

 

Pracovisko Topoľčany:

Mgr. Dana Mokošová

0903 530 792

E-mail: dana.mokosova@sukl.sk

Ing. Monika Tomanová

0910 369 305

E-mail: monika.tomanova@sukl.sk

Pracovisko Zvolen:

Ing. Bronislava Majerová

0910 375 142

E-mail: bronislava.majerova@sukl.sk

PharmDr. Bc. Ľubica Kalamárová

0910 386 571

E-mail: lubica.kalamarova@sukl.sk

Mgr. Eva Mária Pramuková

0910 374 489

E-mail: eva.pramukova@sukl.sk

Pracovisko Žilina:

RNDr. Terézia Kočišková

0911 984 293

E-mail: terezia.kociskova@sukl.sk

RNDr. Veronika Gardoňová, PhD.

0903 530 546

E-mail: veronika.gardonova@sukl.sk

Mgr. Tatiana Brázdilová

0910 371 397

E-mail: tatiana.brazdilova@sukl.sk

PharmDr. Eva Valicová

0910 371 776

E-mail: eva.valicova@sukl.sk

Pracovisko Košice:

Mgr. Beáta Hlavatá

0903 530 346

E-mail: beata.hlavata@sukl.sk

PharmDr. Zita Sitková

0910 368 608

E-mail: zita.sitkova@sukl.sk

Mgr. Andrea Mihalenková

0910 583 682

E-mail: andrea.mihalenkova@sukl.sk

PharmDr. Janka Partilová

0910 367 783

E-mail: janka.partilova@sukl.sk

                

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png