sk

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Ambulancie, zdravotnícke zariadenia, záchranné služby a iné právnické osoby zriadené podľa osobitného predpisu

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na ŠÚKL k vykonaniu vstupnej inšpekcie v ambulancii, v zdravotníckom zariadení a u iných právnických osôb zriadených podľa osobitného predpisu (VŠ, SAV, laboratória a pod.), v záchrannej službe a iné k vydaniu Posudku ŠÚKL v zmysle zákona  č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 1. Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie – 1x
 2. Dispozičné riešenie zdravotníckeho zariadenia s legendou v m2 a pomenovaním miestností – 3x

Nasledovné povinné prílohy k žiadosti:  1x

 1. Prevádzkový poriadok na zaobchádzanie s liekmi s obsahom omamných a psychotropných látok na jednotlivých oddeleniach alebo pracoviskách zdravotníckeho zariadenia, vrátane uvedenia zamestnancov  zodpovedných za OPL.
 2. Hygienický režim a sanitačný program (rozpracovaný na jednotlivé miestnosti)
 3. Splnomocnenie osoby žiadateľa, ak sa vstupnej inšpekcie nezúčastní konateľ
 4. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
 5. Súpis materiálneho vybavenia subjektu
 6. Doklady odborného zástupcu:
 • diplom o ukončení vysokoškolského štúdia alebo doklad o ukončení štúdia na SZŠ s maturitou - fotokópia
 • pracovná náplň odborného zástupcu - fotokópia
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu s OPL od praktického lekára pre dospelých, nie starší ako jeden mesiac - fotokópia
 • čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nevykonáva činnosť odborného zástupcu/farmaceuta u iného držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov - fotokópia
 • pracovná zmluva odborného zástupcu

Oddelenie distribúcie a lekárenstva 

Kontakt:

Bratislava  02/50701132

Pracovisko Topoľčany:

Mgr. Dana Mokošová

0903 530 792

E-mail: dana.mokosova@sukl.sk

Ing. Monika Tomanová

0910 369 305

E-mail: monika.tomanova@sukl.sk

Pracovisko Zvolen:

Ing. Bronislava Majerová

0910 375 142

E-mail: bronislava.majerova@sukl.sk

PharmDr. Bc. Ľubica Kalamárová

0910 386 571

E-mail: lubica.kalamarova@sukl.sk

 

Mgr. Eva Mária Pramuková

0910 374 489

E-mail: eva.pramukova@sukl.sk

 

Pracovisko Žilina:

RNDr. Terézia Kočišková

0911 984 293

E-mail: terezia.kociskova@sukl.sk

 

RNDr. Veronika Gardoňová, PhD.

0903 530 546

E-mail: veronika.gardonova@sukl.sk

Mgr. Tatiana Brázdilová

0910 371 397

E-mail: tatiana.brazdilova@sukl.sk

 

PharmDr. Eva Valicová

0910 371 776

E-mail: eva.valicova@sukl.sk

 

Pracovisko Košice:

Mgr. Beáta Hlavatá

0903 530 346

E-mail: beata.hlavata@sukl.sk

PharmDr. Zita Sitková

0910 368 608

E-mail: zita.sitkova@sukl.sk

Mgr. Andrea Mihalenková

0910 583 682

E-mail: andrea.mihalenkova@sukl.sk

 

PharmDr. Janka Partilová

0910 367 783

E-mail: janka.partilova@sukl.sk

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png