sk

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Ambulancie, zdravotnícke zariadenia, záchranné služby a iné právnické osoby zriadené podľa osobitného predpisu

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na ŠÚKL k vykonaniu vstupnej inšpekcie v ambulancii, v zdravotníckom zariadení a u iných právnických osôb zriadených podľa osobitného predpisu (VŠ, SAV, laboratória a pod.), v záchrannej službe a iné k vydaniu Posudku ŠÚKL v zmysle zákona  č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 1. Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie – 4x
 2. Dispozičné riešenie zariadenia s legendou – 3x

Nasledovné doklady - 1x

 1. Prevádzkový poriadok na zaobchádzanie s liekmi s obsahom omamných a psychotropných látok na jednotlivých oddeleniach alebo pracoviskách zdravotníckeho zariadenia, vrátane uvedenia zamestnancov  zodpovedných za OPL.
 2. Hygienický režim a sanitačný program (rozpracovaný na jednotlivé miestnosti)
 3. Splnomocnenie osoby žiadateľa, ak sa vstupnej inšpekcie nezúčastní konateľ
 4. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
 5. Doklady odborného zástupcu:
 • diplom o ukončení vysokoškolského štúdia alebo doklad o ukončení štúdia na SZŠ s maturitou - fotokópia
 • pracovná náplň odborného zástupcu - fotokópia
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu s OPL od praktického lekára pre dospelých, nie starší ako jeden mesiac - fotokópia
 • čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nevykonáva činnosť odborného zástupcu/farmaceuta u iného držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov - fotokópia
 • pracovná zmluva odborného zástupcu

      8. Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb - 4x

Posudky budú vydané až po uhradení faktúry, vystavenej na základe prijatého dokumentu 8.Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb.
Nový Sadzobník platný od 1.1.2020 je uvedený na internetovej stránke ŠÚKL.

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva 

Kontakt:                                                            

Bratislava   02/ 50701233, 02/50701232;           E-mail : kl-bratislava@sukl.sk

Referát Topoľčany   038/5322079;                      E-mail : kl-topolcany@sukl.sk

Referát Zvolen      045/5325320;                        E-mail : kl-zvolen@sukl.sk

Referát Žilina         041/7234856;                       E- mail: kl-zilina@sukl.sk

Referát Košice         055/6222862;                      E- mail :kl-kosice@sukl.sk

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png