sk

Zoznam dokumentácie ku vstupnej inšpekcii v nemocničnej krvnej banke

ZOZNAM DOKUMENTÁCIE KU VSTUPNEJ INŠPEKCII

 • Dokumentáciu je potrebné doložiť spolu so žiadosťou o vstupnú inšpekciu
 • Vyžiadané dokumenty stačí predložiť ako neoverené kópie originálov
 • Po preštudovaní vyžiadanej dokumentácie na základe vzájomnej dohody bude určený termín inšpekcie
 • Zoznam materiálno - technického vybavenia a personálneho obsadenia pracoviska prosíme v závislosti od typu spoločnosti vyplniť v priloženom dotazníku: „Dotazník ku vstupnej inšpekcii v nemocničnej krvnej banke“ 
 • Zoznam dokumentácie k vstupnej inšpekcii si vyberajte podľa typu spoločnosti:
  • Akciová spoločnosť - Príloha č. 1
  • Nezisková organizácia - Príloha č. 2
  • Príspevková organizácia - Príloha č. 3

Príloha č. 1

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

 1. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť
 2. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 3. Rozhodnutie samosprávneho kraja o povolení prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
 4. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti
 5. Odborný zástupca zodpovedný za nemocničnú krvnú banku:
  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)
 6. Dokumentácia o organizačnej štruktúre nemocničnej krvnej banky a o právomociach zodpovedných osôb a ich vzájomnej podriadenosti
 7. Príručka kvality opisujúca systém zabezpečovania kvality podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 158/2015 Z. z.
 8. Personálne obsadenie pracoviska
 9. Dispozičné riešenie priestorov pracoviska s legendou, t.j. v tabuľke uviesť názov miestnosti a jej plochu
 10. Hygienicko- sanitačný poriadok
 11. Zoznam štandardných pracovných postupov a kópie ŠPP v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 158/2015  Z. z.

Príloha č. 2

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

 1. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť
 2. Zakladacia listina neziskovej organizácie
 3. Výpis z registra neziskových organizácií , nie starší ako tri mesiace
 4. Rozhodnutie krajského úradu o registrácii neziskovej organizácie
 5. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 6. Rozhodnutie samosprávneho kraja o povolení prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
 7. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti
 8. Odborný zástupca zodpovedný za nemocničnú krvnú banku:
  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)
 9. Dokumentácia o organizačnej štruktúre nemocničnej krvnej banky a o právomociach zodpovedných osôb a ich vzájomnej podriadenosti
 10. Príručka kvality opisujúca systém zabezpečovania kvality podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 158/2015 Z. z.
 11. Personálne obsadenie pracoviska
 12. Dispozičné riešenie priestorov pracoviska s legendou, t.j. v tabuľke uviesť názov miestnosti a jej plochu
 13. Hygienicko- sanitačný poriadok
 14. Zoznam štandardných pracovných postupov a kópie ŠPP v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 158/2015  Z. z.

Príloha č. 3

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

 1. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť
 2. Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie
 3. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 4. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti
 5. Odborný zástupca zodpovedný za nemocničnú krvnú banku:
  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)
 6. Dokumentácia o organizačnej štruktúre nemocničnej krvnej banky a o právomociach zodpovedných osôb a ich vzájomnej podriadenosti
 7. Príručka kvality opisujúca systém zabezpečovania kvality podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 158/2015 Z. z.
 8. Personálne obsadenie pracoviska
 9. Dispozičné riešenie priestorov pracoviska s legendou, t.j. v tabuľke uviesť názov miestnosti a jej plochu
 10. Hygienicko- sanitačný poriadok
 11. Zoznam štandardných pracovných postupov a kópie ŠPP v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 158/2015  Z. z.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png