sk

Zoznam dokumentácie k vstupnej inšpekcii v transfuziologickom zariadení

ZOZNAM DOKUMENTÁCIE KU VSTUPNEJ INŠPEKCII

 • Dokumentáciu je potrebné doložiť spolu so žiadosťou o vstupnú inšpekciu 
 • Vyžiadané dokumenty stačí predložiť ako neoverené kópie originálov
 • Po preštudovaní vyžiadanej dokumentácie na základe vzájomnej dohody bude určený termín inšpekcie
 • Zoznam materiálno - technického vybavenia, zoznam pripravovaných transfúznych liekov, zoznam personálneho obsadenia pracoviska, zoznam krvných bánk nemocníc, do ktorých budú expedované transfúzne lieky a rozsah činnosti prosíme v závislosti od typu spoločnosti vyplniť v priloženom dotazníku: „Dotazník ku vstupnej inšpekcii

 • Zoznam dokumentácie k vstupnej inšpekcii si vyberajte podľa typu spoločnosti:
  • Akciová spoločnosť - Príloha č. 1
  • Nezisková organizácia - Príloha č. 2
  • Príspevková organizácia - Príloha č. 3

Príloha č. 1

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

 1. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť
 2. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 3. Rozhodnutie samosprávneho kraja o povolení prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
 4. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti
 5. Ak transfúziologické zariadenie vykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi:
 6. Odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov:
  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)
  Odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov:
  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)
  Ak transfúziologické zariadenie nevykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi: Odborný zástupca zodpovedný za činnosť odberného centra
  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov alebo doklad o odbornej praxi na pracovisku držiteľa povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu v trvaní najmenej 2 roky v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti
 7. Organizačná štruktúra transfúziologického zariadenia s uvedením právomocí zodpovedných osôb a ich vzájomná podriadenosť
 8. Príručka kvality opisujúca systém zabezpečovania kvality podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 158/2015 Z. z.
 9. Dispozičné riešenie priestorov pracoviska s legendou, t.j. v tabuľke uviesť názov miestnosti, jej plochu, v priestoroch prípravy transfúznych liekov aj aké sú podlahy a steny (keramický obklad, dlažba, PVC)
 10. Hygienicko- sanitačný poriadok
 11. Zoznam štandardných pracovných postupov a kópie ŠPP v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 158/2015  Z. z.

Príloha č. 2

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

   1. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť
   2. Zakladacia listina neziskovej organizácie
   3. Výpis z registra neziskových organizácií , nie starší ako tri mesiace
   4. Rozhodnutie krajského úradu o registrácii neziskovej organizácie
   5. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
   6. Rozhodnutie samosprávneho kraja o povolení prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
   7. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti
   8. Ak transfúziologické zariadenie vykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi:
   9. Odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov:
    • Vysokoškolský diplom
    • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
    • Pracovná zmluva
    • Pracovná náplň
    • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)
    Odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov:
    • Vysokoškolský diplom
    • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
    • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
    • Pracovná zmluva
    • Pracovná náplň
    • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)
    Ak transfúziologické zariadenie nevykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi: Odborný zástupca zodpovedný za činnosť odberného centra
    • Vysokoškolský diplom
    • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
    • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov alebo doklad o odbornej praxi na pracovisku držiteľa povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu v trvaní najmenej 2 roky v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
    • Pracovná zmluva
    • Pracovná náplň
    • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti
   10. Organizačná štruktúra transfúziologického zariadenia s uvedením právomocí zodpovedných osôb a ich vzájomná podriadenosť
   11. Príručka kvality opisujúca systém zabezpečovania kvality podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 158/2015 Z. z.
   12. Dispozičné riešenie priestorov pracoviska s legendou, t.j. v tabuľke uviesť názov miestnosti, jej plochu, v priestoroch prípravy transfúznych liekov aj aké sú podlahy a steny (keramický obklad, dlažba, PVC)
   13. Hygienicko- sanitačný poriadok
   14. Zoznam štandardných pracovných postupov a kópie ŠPP v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 158/2015  Z. z. 

Príloha č. 3

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

     1. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť
     2. Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie
     3. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
     4. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti
     5. Ak transfúziologické zariadenie vykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi:
     6. Odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov:
      • Vysokoškolský diplom
      • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
      • Pracovná zmluva
      • Pracovná náplň
      • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)
      Odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov:
      • Vysokoškolský diplom
      • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
      • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
      • Pracovná zmluva
      • Pracovná náplň
      • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)
      Ak transfúziologické zariadenie nevykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi: Odborný zástupca zodpovedný za činnosť odberného centra
      • Vysokoškolský diplom
      • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
      • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov alebo doklad o odbornej praxi na pracovisku držiteľa povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu v trvaní najmenej 2 roky v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
      • Pracovná zmluva
      • Pracovná náplň
      • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti
     7. Organizačná štruktúra transfúziologického zariadenia s uvedením právomocí zodpovedných osôb a ich vzájomná podriadenosť
     8. Príručka kvality opisujúca systém zabezpečovania kvality podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 158/2015 Z. z.
     9. Dispozičné riešenie priestorov pracoviska s legendou, t.j. v tabuľke uviesť názov miestnosti, jej plochu, v priestoroch prípravy transfúznych liekov aj aké sú podlahy a steny (keramický obklad, dlažba, PVC)
     10. Hygienicko- sanitačný poriadok
     11. Zoznam štandardných pracovných postupov a kópie ŠPP v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 158/2015  Z. z.

ŠPP opisujúce systém kvality (Vyhláška č. 158/2015 Z. z., Príloha č. 1, Časť B - Opis systému zabezpečovania kvality):

ŠPP, ktoré je nutné predložiť k žiadosti o vstupnú inšpekciu (v súlade s § 13, ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov):

Na rozhovor s darcom

Na výber a vyšetrenie darcov

Na odber krvi alebo odber zložky z krvi

Na spracovanie krvi a zložky z krvi

Na laboratórnu kontrolu

Na prepustenie z karantény

Na uchovávanie krvi a transfúznych liekov

Na prepravu a distribúciu krvi a transfúznych liekov

Na spätné sledovanie transfúznych liekov

Na reklamáciu transfúznych liekov

Na stiahnutie transfúznych liekov z používania

Na oznamovanie závažných nežiaducich udalostí a reakcií

Na uchovávanie záznamov o oznamovaní závažných nežiaducich udalostí a reakcií

 

ŠPP, ktoré je nutné predložiť k žiadosti o vstupnú inšpekciu (v súlade s § 13, ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov):

Na rozhovor s darcom

Na výber a vyšetrenie darcov

Na odber krvi alebo odber zložky z krvi

Na laboratórnu kontrolu

Na prepúšťanie odberov a zložiek z krvi spracovateľovi krvi

Na uchovávanie krvi a transfúznych liekov

Na prepravu a distribúciu krvi a transfúznych liekov

Na spätné sledovanie transfúznych liekov

Na reklamáciu transfúznych liekov

Na stiahnutie transfúznych liekov z používania

Na oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí

Na uchovávanie záznamov o oznamovaní závažných nežiaducich reakcií a udalostí

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png