sk

Zoznam dokumentácie ku vstupnej inšpekcii v transfuziologickom zariadení

ZOZNAM DOKUMENTÁCIE KU VSTUPNEJ INŠPEKCII

 • Dokumentáciu je potrebné doložiť spolu so žiadosťou o vstupnú inšpekciu

 

 • Vyžiadané dokumenty stačí predložiť ako neoverené kópie originálov

 

 • Po preštudovaní vyžiadanej dokumentácie na základe vzájomnej dohody bude určený termín inšpekcie

 

 • Zoznam materiálno - technického vybavenia, zoznam pripravovaných transfúznych liekov, zoznam personálneho obsadenia pracoviska, zoznam krvných bánk nemocníc, do ktorých budú expedované transfúzne lieky a rozsah činnosti prosíme v závislosti od typu spoločnosti vyplniť v priloženom dotazníku: „Dotazník ku vstupnej inšpekcii

 

 • Zoznam dokumentácie k vstupnej inšpekcii si vyberajte podľa typu spoločnosti:
  • Akciová spoločnosť - Príloha č. 1
  • Nezisková organizácia - Príloha č. 2
  • Príspevková organizácia - Príloha č. 3

 

Príloha č. 1

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

 

 1. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť
 2. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 3. Rozhodnutie samosprávneho kraja o povolení prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
 4. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti

 

 1. Ak transfúziologické zariadenie vykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi:

 

Odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov:

  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov:

  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Ak transfúziologické zariadenie nevykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi:

 

Odborný zástupca zodpovedný za činnosť odberného centra

  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov alebo doklad o odbornej praxi na pracovisku držiteľa povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu v trvaní najmenej 2 roky v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti
 1. Organizačná štruktúra transfúziologického zariadenia s uvedením právomocí zodpovedných osôb a ich vzájomná podriadenosť
 2. Príručka kvality opisujúca systém zabezpečovania kvality podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 158/2015 Z. z.
 3. Dispozičné riešenie priestorov pracoviska s legendou, t.j. v tabuľke uviesť názov miestnosti, jej plochu, v priestoroch prípravy transfúznych liekov aj aké sú podlahy a steny (keramický obklad, dlažba, PVC)
 4. Hygienicko- sanitačný poriadok
 5. Zoznam štandardných pracovných postupov a kópie ŠPP v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 158/2015  Z. z.

 

 

Príloha č. 2

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

 1. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť
 2. Zakladacia listina neziskovej organizácie
 3. Výpis z registra neziskových organizácií , nie starší ako tri mesiace
 4. Rozhodnutie krajského úradu o registrácii neziskovej organizácie
 5. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 6. Rozhodnutie samosprávneho kraja o povolení prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
 7. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti

 

 1. Ak transfúziologické zariadenie vykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi:

 

Odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov:

  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov:

  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Ak transfúziologické zariadenie nevykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi:

 

Odborný zástupca zodpovedný za činnosť odberného centra

  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov alebo doklad o odbornej praxi na pracovisku držiteľa povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu v trvaní najmenej 2 roky v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti
 1. Organizačná štruktúra transfúziologického zariadenia s uvedením právomocí zodpovedných osôb a ich vzájomná podriadenosť
 2. Príručka kvality opisujúca systém zabezpečovania kvality podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 158/2015 Z. z.
 3. Dispozičné riešenie priestorov pracoviska s legendou, t.j. v tabuľke uviesť názov miestnosti, jej plochu, v priestoroch prípravy transfúznych liekov aj aké sú podlahy a steny (keramický obklad, dlažba, PVC)
 4. Hygienicko- sanitačný poriadok
 5. Zoznam štandardných pracovných postupov a kópie ŠPP v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 158/2015  Z. z. 

 

 

Príloha č. 3

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

 

 1. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude vykonávať činnosť
 2. Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie
 3. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 4. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti

 

 1. Ak transfúziologické zariadenie vykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi:

 

Odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov:

  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov:

  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti (v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Ak transfúziologické zariadenie nevykonáva SPRACOVANIE odobratej krvi a zložiek z krvi:

Odborný zástupca zodpovedný za činnosť odberného centra

  • Vysokoškolský diplom
  • Diplom o absolvovaní špecializácie v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Certifikát na zabezpečovanie kvality transfúznych liekov alebo doklad o odbornej praxi na pracovisku držiteľa povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu v trvaní najmenej 2 roky v zmysle § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Pracovná zmluva
  • Pracovná náplň
  • Notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom na inom mieste výkonu činnosti
 1. Organizačná štruktúra transfúziologického zariadenia s uvedením právomocí zodpovedných osôb a ich vzájomná podriadenosť
 2. Príručka kvality opisujúca systém zabezpečovania kvality podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 158/2015 Z. z.
 3. Dispozičné riešenie priestorov pracoviska s legendou, t.j. v tabuľke uviesť názov miestnosti, jej plochu, v priestoroch prípravy transfúznych liekov aj aké sú podlahy a steny (keramický obklad, dlažba, PVC)
 4. Hygienicko- sanitačný poriadok
 5. Zoznam štandardných pracovných postupov a kópie ŠPP v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č. 158/2015  Z. z.

 

ŠPP opisujúce systém kvality (Vyhláška č. 158/2015 Z. z., Príloha č. 1, Časť B - Opis systému zabezpečovania kvality):

ŠPP, ktoré je nutné predložiť k žiadosti o vstupnú inšpekciu (v súlade s § 13, ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov):

Na rozhovor s darcom

Na výber a vyšetrenie darcov

Na odber krvi alebo odber zložky z krvi

Na spracovanie krvi a zložky z krvi

Na laboratórnu kontrolu

Na prepustenie z karantény

Na uchovávanie krvi a transfúznych liekov

Na prepravu a distribúciu krvi a transfúznych liekov

Na spätné sledovanie transfúznych liekov

Na reklamáciu transfúznych liekov

Na stiahnutie transfúznych liekov z používania

Na oznamovanie závažných nežiaducich udalostí a reakcií

Na uchovávanie záznamov o oznamovaní závažných nežiaducich udalostí a reakcií

 

ŠPP, ktoré je nutné predložiť k žiadosti o vstupnú inšpekciu (v súlade s § 13, ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov):

Na rozhovor s darcom

Na výber a vyšetrenie darcov

Na odber krvi alebo odber zložky z krvi

Na laboratórnu kontrolu

Na prepúšťanie odberov a zložiek z krvi spracovateľovi krvi

Na uchovávanie krvi a transfúznych liekov

Na prepravu a distribúciu krvi a transfúznych liekov

Na spätné sledovanie transfúznych liekov

Na reklamáciu transfúznych liekov

Na stiahnutie transfúznych liekov z používania

Na oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí

Na uchovávanie záznamov o oznamovaní závažných nežiaducich reakcií a udalostí

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png