sk

Tlačová správa KpL 01/2007

Bratislava, 17. januára  2007

TLAČOVÁ SPRÁVA

Komisia pre lieky
17. januára  2007

Komisia na svojom prvom zasadaní v tomto roku:

 • bola informovaná o novej legislatíve EÚ ( Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  č.1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie)
 • zaujala súhlasné  stanovisko k 21 žiadostiam o klinické štúdie
 • vzala na vedomie informáciu o 6 žiadostiach prerokovaných v Koordinačnej skupine EÚ - CMD(h) referraly v decembri 2006
 • prerokovala  žiadosti, ktoré sú v štádiu rokovania  v Koordinačnej skupine EÚ (CMD(h) referraly), a k  žiadostiam,  v ktorých  SR je dotknutý členský štát, zaujala súhlasné stanovisko s RMS a odporučila registráciu
 • vzala na vedomie informáciu o 9 nových žiadostiach, ktoré budú prerokované na  zasadnutí   Koordinačnej skupiny EÚ-CMD(h) referraly vo februári, k trom žiadostiam si vyžiada odborný posudok
 • vzala na vedomie informáciu o žiadostiach, ktorých posudzovanie prebieha v EÚ centralizovaným spôsobom
 • súhlasila s nasledujúcimi registráciami a zmenami v registrácii formou národného postupu:

  • 3 žiadosti o novú registráciu generického lieku
  • 4 žiadosti o rozšírenie radu lieku o novú liekovú formu alebo silu
  • 1 žiadosť o zmenu  k spôsobu výdaja
  • 1 žiadosť o zmenu o predĺžení registrácie
  • 29 žiadostí o zmenu informácie o lieku           

 • najbližšie zasadnutie Komisie pre lieky bude 14. februára   

Súhrn charakteristických vlastností a príbalové informácie pre používateľa prerokovávaných liekov, ktoré zahŕňajú aj indikácie, budú zverejnené po vydaní rozhodnutia o registrácii lieku.
Program zasadnutia a záznam zo zasadnutia budú k dispozícii na nahliadnutie na ŠÚKL s výnimkou údajov dôverného obchodného charakteru.

 

- KONIEC -

Poznámky:

 1. Štatút a rokovací poriadok Komisie pre lieky sú publikované na www.sukl.sk
 2. Zoznam členov komisie je publikovaný na www.sukl.sk.
 3. Táto tlačová správa, ako aj ďalšie informácie o práci ŠÚKL sú zverejnené na www.sukl.sk.

Kontakt pre médiá:  PhDr. Dana Vyskočilová, referát pre styk s verejnosťou ŠÚKL
Tel. 02/5070 1146, e-mail: vyskocilova@sukl.sk

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png