sk

Európska komisia varuje pred falošnými liekmi na internete

 

Š t á t n y   ú s t a v   p r e   k o n t r o l u   l i e č i v

Kvetná 11, 825 08  Bratislava 26


 

Tlačová správa

 

Európska komisia varuje pred falošnými liekmi na internete

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv obdržal dňa 28. marca 2006 varovanie z Európskej komisie o prebiehajúcom predaji napodobenín lieku s obsahom účinnej látky rimonabat cez internet. Rimonabat bol vyvinutý na liečbu obezity a súvisiace rizikové faktory a taktiež na odvyknutie od fajčenia. V súčasnosti je uvedený liek v procese hodnotenia Európskou liekovou agentúrou (EMEA). Po kladnom zhodnotení kvality, bezpečnosti a účinnosti dostane liek registračné rozhodnutie Európskou komisiou. Ihneď po vydaní rozhodnutia o registrácii lieku, spoločnosť zamýšľa predávať rimonabat pod názvom ACOMPLIATM. Pacienti, ktorí kúpia neregistrovanú kópiu lieku riskujú svoje zdravie. Európska komisia je znepokojená nelegálnym predajom cez internet a zdôrazňuje, že nelegálni predajcovia liekov t.z. nekontrolovaný farmaceutický priemysel hazarduje so zdravím verejnosti.

 

Falšovatelia liekov sa vyhýbajú registračným procesom liekov a dohľadu kompetentnej autority. V členských štátoch EÚ bolo identifikovaných 170 liekov ako falšovaných a predávaných cez ilegálnu distribučnú cestu počas uplynulých 5 rokov. Najčastejšie išlo o distribúciu prostredníctvom internetu. Medzi prípadmi boli identifikované lieky ako napr. rastový hormón pre bodybuilding a lieky na spanie. Neregistrované kópie a napodobeniny registrovaných liekov na liečbu erekčnej disfunkcie (VIAGRA, CIALIS) a vírovej infekcie (TAMIFLU) boli tiež predávané nelegálnymi predajcami. Falšovaný liek zvyčajne neobsahuje žiadnu účinnú látku alebo obsahuje nekvalitnú účinnú látku. Falšovatelia liekov týmto môžu poškodiť dobré meno registrovaného lieku a spoločnosti, ktorá vyvíja a aplikuje svoje lieky oficiálnou cestou. Falšovatelia liekov sa snažia o zisk bez akejkoľvek zodpovednosti a rizika.

 

Každý liek uvedený na trh v EÚ musí prejsť registračným procesom a demonštrovať účinnosť, zodpovedajúcu bezpečnosť a vysokú kvalitu. EÚ má fungujúcu sieť povolených výrobcov a distribútorov liekov. Len tieto distribučné cesty sú legalizované a u nich je možný aj predaj cez internet.

 

Členské štáty EÚ v záujme ochrany pacientov a farmaceutického priemyslu varujú pred kriminálnymi aktivitami falšovateľov liekov a v spolupráci s EMEA a medzinárodnými partnermi plánujú aktivity nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného zdravia.

 

 

 

PharmDr. Ján Mazag

vedúci služobného úradu a riaditeľ ústavu

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png