sk

PRÁVNE PREDPISY SR

Právne predpisy Slovenskej republiky súvisiace s činnosťou ŠÚKL:

  • Prehľad právnych predpisov priamo súvisiacich s činnosťou ŠÚKL
  • Prehľad ostatných zákonov používaných v rámci činnosti ŠÚKL
  • Prehľad vykonávacích predpisov k ostatným zákonom používaných v rámci činnosti ŠÚKL

Uvedené právne predpisy sú zverejnené v Jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií(JASPI) Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, link: https://www.slov-lex.sk prípadne vo Vestníku MZ SR, link: http://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr  

Prehľad právnych predpisov priamo súvisiacich s činnosťou ŠÚKL
1. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhlášky MZ SR k zákonu č. 362/2011 Z.z.
1.1 Vyhláška MZ SR č. 523/2011 Z. z. o požiadavkách na priestorové a materiálne vybavenie očných optík
1.2 Vyhláška MZ SR č. 433/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie, o náležitostiach žiadosti o jeho schválenie, žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania a náležitostiach tohto stanoviska
1.3 Vyhláška MZ SR č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov v znení neskorších predpisov 
1.4 Vyhláška MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie
1.5 Vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax
1.6 Vyhláška MZ SR č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax
1.7 Vyhláška MZ SR č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov
1.8 Vyhláška MZ SR č. 60/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
1.9 Vyhláška MZ SR č. 507/2005 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia 
1.10 Vyhláška MZ SR č. 73/2016 Z. z. o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach 
1.11 Vyhláška MZ SR č. 515/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
Odborné usmernenia MZ SR k zákonu č. 362/2011 Z.z.
1.12 Odborné usmernenie MZ SR č. Z 02620-2014-OF z 27.1.2014, ktorým sa dopĺňa odborné usmernenie MZ SR č.: OF/1111/2011 z 30. nov. 2011, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus
1.13 Odborné usmernenie MZ SR č. S09197/OF/2012 z 10.12.2012, ktorým sa dopĺňa odborné usmernenie MZ SR č.: OF/1111/2011 z 24. nov. 2011, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus
1.14 Odborné usmernenie MZ SR č. OF/1111/2011 z 24.11.2011, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus
Výnosy MZ SR k zákonu č. 362/2011 Z.z.
1.15 Výnos MZ SR č. 13/1998 z 22. júla 1998 o farmaceutickom skúšaní a toxikologicko-farmakologickom skúšaní (oznámenie č. 275/1998 Z. z.)
1.16 Výnos MZ SR č. 7251/2006 z 3. mája 2006, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie (oznámenie č. 273/2006 Z. z.), (Zmena: 2/2008 Z. z.)
2. Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vykonávacie predpisy k zákonu č. 331/2005 Z.z.
2.1 Vyhláška MH SR č. 12/2011 Z. z. ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh
2.2 Vyhláška MH SR č. 380/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh v znení neskorších predpisov 
3. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch  v znení neskorších predpisov
Vykonávací predpis k zákonu č. 139/1998 Z.z.
3.1 Vyhláška MZ SR č. 158/2010 Z. z. o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok
4. Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
6. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
7. Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vykonávacie predpisy k zákonu č. 56/2018 Z.z.
7.1 Nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov
7.2 Nariadenie vlády SR č. 582/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov
7.3 Nariadenie vlády SR č. 527/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok
                           
Prehľad ostatných zákonov používaných v rámci činnosti ŠÚKL
1. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
2. Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
4. Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov
5. Zákon č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
6. Zákon č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok
7. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10. Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11. Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
12. Zákon č. 19/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
13. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
14. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15. Zákon č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
16. Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
18. Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20. Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
21. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
22. Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
24. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
25. Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
26. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
27. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
28. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
29. Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
30. Zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov
31. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
32. Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
33. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
34. Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
35. Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov
36. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
37. Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých orgánov v znení neskorších predpisov
38. Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
39. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
40. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
41. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
42. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
43. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
44. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  v znení neskorších predpisov
45. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
46. Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
47. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
48. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
49. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov
50. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov
51. Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
52. Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde  v znení neskorších predpisov
53. Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
54. Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
55. Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
56. Zákon č. 199/2004 Z. z.  Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
Prehľad vykonávacích predpisov k ostatným zákonom používaných v rámci činnosti ŠÚKL
Nariadenia vlády SR
1. Nariadenie vlády SR č. 120/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú analytické normy, toxikologicko-farmakologické normy, klinické normy a protokoly vzťahujúce sa na dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania vykonávaného na účely registrácie liekov
2. Nariadenie vlády SR č. 320/2010 Z. z. ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe v znení neskorších predpisov
3. Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
4. Nariadenie vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhuv znení neskorších predpisov
5. Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a naležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
Vykonávacie vyhlášky SR
6. Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
7. Vyhláška ÚNMS SR č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov
8. Vyhláška ÚNMS SR č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení (výrobkov)
9. Vyhláška ÚNMS SR č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení neskorších predpisov
10. Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
11. Vyhláška MZ SR č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku
12. Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
13. Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos MZ SR
14. Výnos MZ SR  č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.), (Zmena: 576/2008 Z. z., 335/2009 Z. z.) výnos č. 00707-OL-2011 zo 6. apríla 2011 (oznámenie č. 124/2011 Z. z.), výnos č. 11943-OL-2011 zo 7. decembra 2011 (oznámenie č. 464/2011 Z. z.), výnos č. 09780-OL-2012 zo 14. decembra 2012 (oznámenie č. 419/2012 Z. z.)

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png