sk

Európska komisia

Prehľad nominovaných zástupcov/ expertov  SR pôsobiacich vo výboroch, komisiách a pracovných skupinách Európskej komisie 
  pôsobnosť výboru, komisie, pracovnej skupiny, podskupiny riadny člen alternatívny člen frekvencia kto nominoval
Directorate General Health and Consumers
  Notice to applicants working group Pracovná skupina, ktorej hlavnou náplňou je vypracúvať, revidovať Notice to applicants, ktorý slúži na uľahčenie výkladu a uplatňovania právnych predpisov pre oblasť regulácie liekov: žiadosti, tlačivá a formuláre, terminológia, návody atď.  PharmDr. E. Wiesner, MSc. ad hoc 2x ročne ŠÚKL
             
Pracovné skupiny expertov pre zdravotnícke pomôcky

Medical Device Coordination Group (MDCG)

Koordinačná pracovná skupina expertov pre zdravotnícke pomôcky a EK pre nariadenia MDR a IVDR

Ing I. Bernát

Mgr. J. Huravik

4-6x ročne

ŠÚKL

  Competent Authorities for Medical Devices (CAMD) Stretnutie zástupcov príslušných orgánov pre zdravotnícke pomôcky členských krajín, koná sa polročne, vždy v predsedníckej krajine Rady EÚ Ing I. Bernát ad hoc    2x ročne ŠÚKL
  Post-Market Surveillance and Vigilance Working Group (PMSV) Pracovná skupina, ktorá rieši konkrétne prípady vigilancie zdravotníckych pomôcok v členských krajinách Ing. D. Kaminská ad hoc 2x ročne ŠÚKL
  Compliance & Enforcement (COEN)  Pracovná skupina pre dodržiavanie a presadzovanie práva EÚ v oblasti zdravotníckych pomôcok Mgr. J. Huravik ad hoc 2x ročne ŠÚKL
  Borderline & Classification Expert Group (B&C) Pracovná skupina, ktorá sa zaoberá problematikou hraničných výrobkov, ich kvalifikáciou a klasifikáciou Ing. B. Drevková ad hoc 2x ročne ŠÚKL
  Clinical Investigation and Evaluation Working Group (CIE) Pracovná skupina, zameraná na klinické skúšanie a klinické hodnotenie zdravotníckych pomôcok Ing. B. Zajac ad hoc 2x ročne ŠÚKL
Drogové prekurzory/Orgány EÚ
 

Výbor Európskej Komisie pre drogové prekurzory

Skupina expertov pre drogové prekurzory

Zastupovanie SR v orgánoch EÚ vo veci drogových prekurzorov -  v koordinácii Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu a Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel

Ing., Mgr. K. Glatz Kudlová

2x ročne ŠÚKL
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png