sk

Účasť PharmDr. Jána Mazaga, zástupcu Slovenskej republiky, v projekte EÚ - Pharmaceutical Pricing and Reimbursement

Pharmaceutical Pricing and Reimbursement 
Informácia o cenotvorbe a kategorizácii liekov (ďalej PPRI)


je projekt založený Európskou komisiou, DG SANCO a podporovaný Federálnym ministerstvom pre zdravie Rakúska. Cieľom projektu PPRI, ktorý sa začal v roku 2006 je spracovať informácie a poznatky o liekovej politike v 27. krajinách Európskej únie. Projekt je koordinovaný Rakúskym Inštitútom Zdravia a pre úspešný priebeh projektu sa do neho zapojili aj WHO EURO, ako aj sieť inštitúcií a organizácií z členských štátov EÚ. Za Slovenskú republiku bol do projektu zapojený Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Ministerstvo zdravotníctva SR. Aktívnym povereným členom je PharmDr. Ján Mazag, riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Úlohou člena za Slovenskú republiku je spracovať informácie o liekovej politike podľa požadovanej štruktúry v anglickom jazyku a spolupracovať pri vytvorení indikátorov liekovej politiky pre krajiny Európskej únie. Poverení členovia za členské štáty Európskej únie zároveň aktívne spolupracujú pri výmene konkrétnych informácií v oblastiach cenotvorby liekov a procesu určovania úhrad za lieky z verejného zdravotného poistenia. Materiál „Slovakia - Country profile“ pojednávajúci o liekovej politike, ktorý za Slovenskú republiku Dr. Ján Mazag spracoval, bol odovzdaný začiatkom roka 2007. Informácie o systémoch liekovej politiky v členských krajinách EU vrátane Slovenskej republiky (ako výsledok uvedeného projektu) boli oficiálne prezentované na sympóziu 29.júna 2007 vo Viedni. Na rokovaní sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov z oblasti zdravotníctva za prítomnosti zástupcov Európskej komisie, WHO, Federálneho ministerstva pre zdravie Rakúska a zástucov všetkých krajín Európskej únie zapojených do projektu. Slovenskú republiku na sympóziu reprezentovali okrem povereného člena, autora prezentácie PharmDr. Jána Mazaga, aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR a zdravotných poisťovní v SR.

Viac informácií o projekte nájdete na www.oebig.at 

Príloha 1 - glossary.pdf
Príloha 2 - Slovakia_PPRI_2007.pdf

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png