sk

Zápis zo zasadania Komisie pre pandémiu dňa 3.6.2010

Zápis zo zasadania Komisie pre pandémiu

ktoré sa konalo dňa 3.6.2010

 

Prítomní: MUDr. P. Gibala, CSc., MUDr. S. Fundárková, Ing. P. Marosz, : Mgr. Z. Petrová, RNDr. J. Stratinská, PharmDr. I. Nováková

 

1 Otvorenie zasadania aschválenie programu

Zasadnutie otvoril aviedol MUDr. Gibala.

2. Deklarovanie konfliktov záujmov

Prítomní členovia nedeklarovali konflikt záujmov kpredloženému programu.

3. Chrípka pandemická 2009 - aktualizácia informácií

Komisia sa oboznámila so súčasnou situáciou vo svete a na Slovensku. V súčasnej dobe je stále 6 stupeň pandémie podľa WHO. Počet ochorení na Slovensku a v okolitých krajinách je malý a nevykonávajú sa žiadne epidemiologické opatrenia.

 

4. Chrípka vtáčia - aktualizácia informácií

Predseda komisie informoval členov o výskyte vtáčej chrípky vo svete. V súčasnej dobe je stále 3 stupeň pandémie podľa WHO. Ochorenie je obmedzené iba na určité krajiny. I keď bol dokázaný prenos z človeka na človeka, epidémie takýmto spôsobom nevznikajú.

 

5. Návrh programu na rok 2010

Predseda komisie navrhol členom komisie stretnutia na rok 2010, a to na september a december. Program činnosti má tieto body:

 • Stretnutia 3-krát ročne
 • Príprava dokumentu: Zhodnotenie činnosti ŠÚKL počas pandémie 2009/2010
 • Aktualizácia údajov na stránkach Pandemického tímu
 • Príprava odporúčaní pre činnosti akomunikácie

 

6. Stránka pandemického tímu

 •  
  • Pandemické vakcíny - doplnenie onové vakcíny asezónne vakcíny.

Komisia sa oboznámila s novým aktuálnym prehľadom registrovaných pandemických vakcín a navrhuje ho publikovať na stránke pandemického tímu.

 • Glosár termínov - doplnenie

Komisia sa oboznámila s novým glosáru termínov a navrhuje ho publikovať na stránke pandemického tímu.

7. Predpokladané úlohy ŠÚKL v II. polroku 2010

Predbežne boli diskutované tieto možné úlohy pre ŠÚKL v II. polroku 2010:

 • Schválenie zmien vzložení sezónnych vakcín
 • Inšpekcia novej fabriky na výrobu vakcín
 • Registrácia nových vakcín
 • Komunikácie ovhodnosti očkovania pandemickou alebo sezónnou vakcínou
 • Predĺženie doby použiteľnosti vakcíny Panenza
 • Používanie antivirotík po dátume exspirácie
 • Komunikácie o bezpečnosti vakcín
 • Aktualizácia informácii o bezpečnosti vakcín vrátane pandemickej

 

8. Zhodnotenie činnosti ŠÚKL pri pandémii 2009/2010

Dokument zhodnocujúci činnosť ŠÚKL počas pandémie by mal mať tento obsah:

 • Úvod
 • Všeobecné a základné charakteristiky pandémie
 • Registrácia vakcín
 • Registrácia antivirotík
 • Farmakovigilancia
 • Komunikácia spacientmi amédiami

 

9. Schválenie záverov

Komisia považuje za veľmi dôležité priebežne monitorovať situáciu vo výskyte chrípky A H1N1 vo svete, zhodnotiť činnosť ŠÚKL počas pandémie a zabezpečiť plnenie úloh súvisiacich s chrípkou a pandémiou.

 

Zapísala: MUDr. Soňa Fundárková

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png