sk

Platby správnych poplatkov od 1.1.2014 - rušenie kolkových známok

V nadväznosti na zmenu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok, uhrádzajte správne poplatky od 1.1.2014  bezhotovostným prevodom s použitím nasledovných platobných údajov: 

  • číslo účtu: 7000133673/8180, Štátna pokladnica
  • IBAN: SK3481800000007000133673
  • variabilné symboly: 

položka 2, písm. a) - vyhotovenie odpisu (fotokópie) úradných záznamov - suma 1,50 EUR/stranu, variabilný symbol: 9XXXXXXXXX, kde XXXXXXXXX je číslo záznamu, ktorého odpis (fotokópiu) poplatník žiada (napr. číselná časť ev. č. žiadosti, na základe ktorej bolo rozhodnutie vydané), 

položka 151, písm. a) - vydanie povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi - suma 33 EUR, variabilný symbol: 70XXXXXXXX, kde XXXXXXXX je IČO subjektu pri právnickej osobe alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR pri fyzickej osobe, 

položka 151, písm. b) - zmena povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi - suma 16,50 EUR, variabilný symbol: 80XXXXXXXX, kde XXXXXXXX je IČO subjektu pri právnickej osobe alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR pri fyzickej osobe. 

Platby správnych poplatkov do 300 EUR v jednotlivom prípade možno uhradiť aj v hotovosti do pokladnice štátneho ústavu v úradných hodinách (utorok až štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.). 

Štátny ústav nemá vytvorené technické podmienky pre platby prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ani platobnou kartou. 

Prechodné ustanovenie: 

Zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 286/2012 Z. z., § 2 odsek 1 uvádza, že: "kolkové známky vydané do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014 nemožno od 1. júla 2014 predávať a možno ich použiť do 31. decembra 2014".

 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png