sk

Školenia a kurzy, semináre v roku 2006

 Školenia, prednášky

SLOVENSKÁ  ZDRAVOTNÍCKA  UNIVERZITA
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií
Katedra riadenia kvality liekov a bioanalytiky

Prednášková činnosť za rok 2006

Mgr. Viera Astalošová

Tematický kurz č. 1 1600 – systém zabezpečenia kvality vo verejných lekárňach a ich pobočkách z pohľadu farmaceutickej inšpekcie, 22.3.2006
Názov prednášky :

 • Prevádzkový poriadok a Hygienicko – sanitačný poriadok vo verejnej lekárni, 1 hod.

MVDr. Marcela Badžgoňová

Tematický kurz č. 1 1595 – registrácia humánnych liekov v EÚ, Aktuálne podmienky registrácie humánnych liekov v SR v nadväznosti na pravidlá v EÚ, 23.3.2006
Názov prednášky :

 • Smernica 2001/83/EK o zákonníku spoločenstva v zmysel posledných revízií – II Európsky referenčný liek, nové lehoty na ochranu údajov, predĺženie registrácie, platnosť rozhodnutia o registrácii, 1 hod.

PharmDr. Zuzana Čemická

Seminár č. 2 1235 –Metódy farmaceutického skúšania, 26.1.2006
Názov prednášky :

 • Mikrobiologické skúšky, 1 hod.

Tematický kurz č. 1 1599 – posudzovanie kvality liekov podľa pokynov EMEA,
14.2.2006
Názov prednášky : 

 • Posudzovanie kvality liekov vyrobených z ľudskej plazmy, 1 hod.

Integrovaný kurz č. 2 1148 – metódy farmaceutického skúšania, 6.11.2006
Názov prednášky :

 • Mikrobiologické skúšky, 1 hod.

Integrované školiace miesto č. 1 1744 na úseku farmaceutických činností,
16.10. – 20.10.2006
Názvy prednášok :

 • Skúška na mikrobiologickú čistotu velkový počet nepatogénnych  mikroorganizmov podľa SL1, 1 hod.
 • Praktické vykonanie skúšky
 • Skúška sterility, 1 hod.
 • Praktické vykonanie skúšky na sterilitu, pokračovanie skúšky na mikrobiologickú čistotu, 2 hod.
 • Skúška na mikrobiologickú čistotu. Patogénne mikroorganizmy podľa čl.2.6.13 SL1, 1 hod.
 • Praktické vykonanie skúšky, odčítanie skúšky na sterilitu, 2 hod.
 • Pokračovanie v skúškach na sterilitu, 2 hod.
 • SLP pri mikrobiologickom skúšaní liekov, 2 hod.
 • Odčítanie a vyhodnotenie vykonaných skúšok, 2 hod.

Mgr. Alena Cyprichová

Tematický kurz č. 1 1739 – Implementácia novelizovanej farmaceutickej legislatívy EÚ  SR – registrácia liekov, 21.9.2006
Názov prednášky :

 • Informácia o lieku – súhrn charakteristických vlastností lieku, príbalová informácia pre používateľov, obal – aktuality v zmysle Zákona č. 342/2006 Z. z ., 1 hod.

Mgr. Katarína Frťalová

Tematický kurz č. 1 1600 – systém zabezpečenia kvality vo verejných lekárňach a ich pobočkách z pohľadu farmaceutickej inšpekcie, 22.3.2006
Názov prednášky :

 • Zmena právnej formy vo verejných lekárňach, 1 hod.

MUDr. Pavol Gibala, CSc.

Tematický kurz č. 1 1595 – registrácia humánnych liekov v EÚ, Aktuálne podmienky registrácie humánnych liekov v SR v nadväznosti na pravidlá v EÚ, 24.3.2006
Názov prednášok :

 • Dohľad nad liekmi – aktuality, 1 hod.
 • Panelová diskusia. Registrácia liekov – pacient v centre záujmu, 1 hod.

Tematický kurz č. 1 1601 vo farmakovigilancii, 26.4.2006
Názov prednášok :

 • Implementácia Smernice EP a EK č. 2001/83/EC v znení novely 2001/27/EC do
  Zákona č. 140/1998 Z.z., 1 hod.
 • Urýchlené hlásenie nežiadúcich účinkov registrovaných liekov, 1 hod.
 • Panelová diskusia, 1 hod.

Tematický kurz č. 1 1739 – Implementácia novelizovanej farmaceutickej legislatívy EÚ  SR – registrácia liekov, 22.9.2006
Názov prednášok :

 • Dohľad nad liekmi – aktuálne otázky v zmysle Zákona č. 342/2006 Z.z., 1 hod.
 • Panel k témam prednášok, transparencia požiadaviek a postupov v oblasti registrácie liekov v SR, 1,5 hod.

Tematický kurz č. 1 1742 – Registrácia generických liekov, 30.11.2006
Názov prednášok :

 • Bioekvivalencia II, bioekvivalenčné štúdie, 1 hod.
 • Dohľad nad liekmi so zameraním na generické lieky, 1 hod.

MVDr. Július Gondoľ

Tematický kurz č. 1 1599 – posudzovanie kvality liekov podľa pokynov EMEA,
14.2.2006
Názov prednášky : 

 • Posudzovanie rádiofarmák, 1 hod.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

Tematický kurz č. 1 1595 – registrácia humánnych liekov v EÚ, Aktuálne podmienky registrácie humánnych liekov v SR v nadväznosti na pravidlá v EÚ, 23.3.2006
Názov prednášky:

 • Panelová diskusia. Revidovaná farmaceutická legislatíva, 1 hod.

Tematický kurz č. 1 1739 – Implementácia novelizovanej farmaceutickej legislatívy EÚ  SR – registrácia liekov, 22.9.2006
Názov prednášky :

 • Predĺženie registrácie, 1 hod.

Ing. Jana Jagelková, CSc.

Tematický kurz č. 1 1737 – certifikácia a prepúšťanie šarží liekov kvalifikovanou osobou – 1. časť, 23.11. a 24.11.2006
Názov prednášok :

 • Pozícia a význam QP pri prepúšťaní certifikácii šarže liekov, 1 hod.
 • Procesy pri prepúšťaní liekov kvalifikovanou osobou – Časť I (Typ dokumentov, vzťahy/ komunikácia kvalifikovaných osôb, praktické príklady rôznych situácií pri prepúšťaní), 2 hod.
 • Procesy pri prepúšťaní liekov kvalifikovanou osobou – Časť II, Rozsah a obsah kontroly  produktu/ šarže a miest , kde sa manipuluje so šaržou, 1 hod.
 • Diskusia, 1 hod.                                                                
 • Príprava auditu subjektov v rámci zodpovednosti kvalifikovanej osoby (inšpekcia skladov/ distribučného reťazca, inšpekcia testovacieho laboratória a miesta výroby) - praktické inštrukcie, 1 hod.
 • Prax vykonávania auditov v rámci zodpovednosti  kvalifikovanej osoby, 1 hod.
 • Diskusia, 1 hod.
 • Panelová diskusia. Súčasné problémy v legislatíve a praxi pri činnosti kvalifikovaných osôb (medzinárodná spolupráca)., 1 hod.                                                                     

MUDr. Ružena Kamenská

Tematický kurz č. 1 1601 vo farmakovigilancii, 26.4.2006
Názov prednášky :

 • Elektronický prenos údajov, 1 hod.
 • Zásady používania terminológie MedDra, 1 hod.
 • Panelová diskusia, 1 hod.

PharmDr. Katarína Kišoňová

Tematický kurz č. 1 1600 – systém zabezpečenia kvality vo verejných lekárňach a ich pobočkách z pohľadu farmaceutickej inšpekcie, 22.3.2006
Názov prednášky :

 • Hodnotenie kvality IPL z pohľadu súčasnej legislatívy, 1 hod.

PharmDr. Valdemar Kvaka, CSc.

Tematický kurz č. 1 1600 – systém zabezpečenia kvality vo verejných lekárňach a ich pobočkách z pohľadu farmaceutickej inšpekcie, 22.3.2006
Názov prednášky :

 • Inšpekcia správnej lekárnickej praxe a systém zabezpečenia kvality,1 hod.

Tematický kurz č. 1 1737 – certifikácia a prepúšťanie šarží liekov kvalifikovanou osobou – 1. časť, 23.11. a 24.11.2006
Názov prednášok :

 • Kvalifikovaná osoba v procesoch pri dovoze liekov a prepúšťaní šarží z 3. štátov, 1 hod.
 • Povolenie na výrobu v rozsahu dovoz liekov z 3. štátov  - Časť I, 1 hod.
 • Povolenie na výrobu v rozsahu dovoz liekov z 3. štátov praktické aspekty činnosti  kvalifikovanej osoby – Časť II, 1 hod.
 • Diskusia, 1 hod.    
 • Pozícia a činnosti kvalifikovanej osoby v procese sťahovania defektných liekov, 1 hod.
 • Panelová diskusia. Súčasné problémy v legislatíve a praxi pri činnosti kvalifikovaných osôb (medzinárodná  spolupráca)., 1 hod.
 • Diskusia , 1 hod.

Mgr. Helena Lauková

Tematický kurz č. 1 1600 – systém zabezpečenia kvality vo verejných lekárňach a ich pobočkách z pohľadu farmaceutickej inšpekcie, 22.3.2006
Názov prednášky :

 • Záznamová dokumentácia, 1 hod.

Ing. Helena Malcherová

Tematický kurz č. 1 1742 – Registrácia generických liekov, 30.11.2006
Názov prednášky :

 • Registračná dokumentácia – požiadavky na kvalitu, 1 hod.

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu

Tematický kurz č. 1 1739 – Implementácia novelizovanej farmaceutickej legislatívy EÚ  SR – registrácia liekov, 22.9.2006
Názov prednášky :

 • Panel k témam prednášok, transparencia požiadaviek a postupov v oblasti registrácie liekov v SR, 1 hod.

Mgr. Marie Mlynárová, CSc.

Seminár č. 2 1235 – metódy farmaceutického skúšania, 26.1. 2006
Názov prednášky :

 • Stabilita liečiv, dizajn stabilitných skúšok podľa pokynov EMEA,1 hod.

Tematický kurz č. 1 1599 – posudzovanie kvality liekov podľa pokynov EMEA,13.2.2006
Názov prednášky :

 • Stability liečiva a lieku, 1 hod.

Integrovaný kurz č. 2 1148 – metódy farmaceutického skúšania, 6.11.2006
Názov prednášok :

 • Stabilita liečiv, dizajn stabilitných skúšok podľa pokynov EMEA, 1 hod.
 • Nečistoty vo farmaceutických produktoch, 1 hod.

Integrované školiace miesto č. 1 1744 na úseku farmaceutických činností,
16.10. – 20.10.2006

Vedenie školiaceho miesta .

 • Riadené samoštúdium 

Špecializačná skúška – Farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov,
8.6.2006

 • vedenie praktickej časti skúšky
 • členka komisie  teoretickej – odbornej časti skúšky

PharmDr. Jozef Német

Integrovaný kurz č. 1 1833 – analytická toxikológia a toxikovigilancia, 23.10.2006
Názov prednášky :

 • Súčasná platná legislatíva pre OPL v SR. Drogové prekurzory., 2 hod.

Školiace miesto č. 1 1592 – príprava na výkon práce v zdravotníctve, 8.3.2006
Názov prednášky :

 • Zákon o drogových prekurzoroch, 1 hod.

PharmDr. Zdeněk Nouzovský

Tematický kurz č. 1 1739 – Implementácia novelizovanej farmaceutickej legislatívy EÚ  SR – registrácia liekov, 21.9.2006
Názov prednášky :

 • Nové tlačivá SÚKL. Aktuálne postupy pri registrácii liekov, 1 hod.

Tematický kurz č. 1 1742 – Registrácia generických liekov, 30.11.2006

Mgr. Peter Potúček

Tematický kurz č. 1 1595 – registrácia humánnych liekov v EÚ, Aktuálne podmienky registrácie humánnych liekov v SR v nadväznosti na pravidlá v EÚ, 23.3. a 24. 3.2006
Názov prednášok :

 • Smernica 2001/83/EK o zákonníku spoločenstva v zmysle posledných revízií –  I decentralizovaný postup registrácie, postup, DCP, MRP, CMD (H) referral, CHMP referral,  1 hod.
 • Panelová diskusia. Revidovaná farmaceutická legislatíva,  1 hod.

Tematický kurz č. 1 1739 – Implementácia novelizovanej farmaceutickej legislatívy EÚ  SR – registrácia liekov, 21.9. – 22.9.2006
Názov prednášok :

 • Decentralizovaný postup registrácie, postup vzájomného uznávania registrácie lieku,1 hod.
 • Panel k témam z prednášok, QRD, praktická implementácia, 1,5 hod.

Tematický kurz č. 1 1742 – Registrácia generických liekov, 30.11.2006
Názov prednášky :

 • Informácia o lieku, harmonizácia informácie o lieku v rámci EÚ, 1 hod.

Školiace miesto č. 1 1592 – príprava na výkon práce v zdravotníctve, 8.3.2006
Názov prednášky :

 • Aproximácia smernice 2001/83/EK, registrácia liekov., 2 hod.

RNDr. Laura  Potúčková

Tematický kurz č. 1 1599 – posudzovanie kvality liekov podľa pokynov EMEA,
14.2.2006

Názov prednášky : 

 • Posudzovanie bioekvivalencie, 1 hod.

Ing. Dáša Salugová

Tematický kurz č. 1 1595 – registrácia humánnych liekov v EÚ, Aktuálne podmienky registrácie humánnych liekov v SR v nadväznosti na pravidlá v EÚ, 24.3.2006
Názov prednášky:

 • Registrácia liekov rastlinného pôvodu, tradičné lieky rastlinného pôvodu (Smernica 2004/24/EK). Registrácia homeopatických liekov, 1 hod.

Bc. Eva Siminská

Tematický kurz č. 1 1601 vo farmakovigilancii, 26.4.2006
Názov prednášky :

 • Právna zodpovednosť vo farmakovigilancii, 1 hod.
 • Panelová diskusia, 1 hod.

PharmDr. Ivana Šidlíková

Seminár č. 2 1235 – metódy farmaceutického skúšania, 27.1.2006
Názov prednášky :

 • Porovnanie systémov na zabezpečenie kvality pri farmaceutickom skúšaní, 1 hod.

Integrovaný kurz č. 2 1148 – metódy farmaceutického skúšania, 6.11.2006
Názov prednášky :

 • Porovnanie systémov na zabezpečenie kvality pri farmaceutickom skúšaní, 1 hod.

Školiace miesto č. 1 1592 – príprava na výkon práce v zdravotníctve, 7.3.2006
Názov prednášky :

 • Systémy na zabezpečenie kvality liekov, 2 hod.

RNDr. Peter Sláma

Tematický kurz č. 1 1599 – posudzovanie kvality liekov podľa pokynov EMEA,13.2.2006
Názov prednášky :

 • Primárne obaly liečiv a liekov, 1 hod.

PharmDr. Dagmar Stará, CSc.

Tematický kurz č. 1 1595 – registrácia humánnych liekov v EÚ, Aktuálne podmienky registrácie humánnych liekov v SR v nadväznosti na pravidlá v EÚ, 23.3 - 24.3.2006
Názov prednášok :

 • Registrácia humánneho lieku v kontexte EÚ, 1 hod.
 • Nariadenie 726/2004 o postupe Spoločenstva pri registrácii liekov (CP) a Európskej liekovej agentúre, vrátane súvisiacich aktuálnych metodických pokynov, 1 hod.
 • Panelová diskusia. Revidovaná farmaceutická legislatíva, 1 hod.
 • Panelová diskusia. Registrácia liekov – pacient v centre záujmu, 1 hod.

Tematický kurz č. 1 1739 – Implementácia novelizovanej farmaceutickej legislatívy EÚ  SR – registrácia liekov, 21.9. – 22.9.2006
Názov prednášok :

 • Registrácia liekov v kontexte EÚ – implementácia Zákona č.342/2006 Z.z., 1 hod.
 • Informácia o lieku – súhrn charakteristických vlastností lieku, príbalová informácia pre používateľov, obal – aktuality v zmysle Zákona č. 342/2006 Z.z., 1 hod.
 • Panel k témam z prednášok, QRD, praktická implementácia, 1,5 hod.
 • Implementácia novely č. 342/2006 Z.z. – ochrana duševného vlastníctva – aktuálne otázky v zmysle Zákona č. 342/2006 Z.z., 1 hod.
 • Panel k témam z prednášok, transparencia  požiadaviek a postupov v oblasti registrácie liekov v SR, 1,5 hod.

PharmDr. Ľudmila Štrbová

Tematický kurz č. 1 1599 – posudzovanie kvality liekov podľa pokynov EMEA,14.2.2006
Názov prednášky : 

 •  Posudzovanie kvality liekov rastlinného pôvodu, 1 hod.

RNDr. Helena Szöcsová

Seminár č. 2 1235 – metódy farmaceutického skúšania, 27.1.2006
Názov prednášky :

 • Nečistoty vo farmaceutických produktoch, 1 hod.

Tematický kurz č. 1 1599 – posudzovanie kvality liekov podľa pokynov EMEA, 13.2.2006
Názov prednášky :

 • Posudzovanie príbuzných látok a nečistôt, 1 hod.

Ing. Eva Tarábková

Tematický kurz č. 1 1600 – systém zabezpečenia kvality vo verejných lekárňach a ich pobočkách z pohľadu farmaceutickej inšpekcie, 22.3.2006
Názov prednášky :

 • Metrológia správnej lekárenskej praxe, 1 hod.

RNDr. Adriana Tomaškovičová

Tematický kurz č. 1 1739 – Implementácia novelizovanej farmaceutickej legislatívy EÚ  SR – registrácia liekov, 21.9.2006
Názov prednášky :

 • Informácia o lieku – súhrn charakteristických vlastností lieku, príbalová informácia pre používateľov, obal – aktuality v zmysle Zákona č. 342/2006 Z.z.

RNDr. František Varga

Seminár č.2 1235 – Metódy farmaceutického skúšania, 26.1.2006,
Názov prednášky :

 • Skúška na bakteriálne endotoxíny, 1 hod.

Tematický kurz č. 1 1599 – posudzovanie kvality liekov podľa pokynov EMEA, 13.2.2006
Názov prednášky :

 • DMF – súčasť registračnej dokumentácie, 1 hod.

Integrovaný kurz č. 2 1148 – metódy farmaceutického skúšania, 6.11.2006
Názov prednášky :

 • Skúška na bakteriálne endotoxíny, 1 hod.

RNDr. Viera Varinská

Tematický kurz č. 1 1600 – systém zabezpečenia kvality vo verejných lekárňach a ich pobočkách z pohľadu farmaceutickej inšpekcie, 22.3.2006
Názov prednášky :

 • Používanie Správ o kvalite liečiv a stiahnutie liekov z trhu, 1 hod.

Tematický kurz č. 1 1739 – Implementácia novelizovanej farmaceutickej legislatívy EÚ  SR – registrácia liekov, 22.9.2006
Názov prednášky :

 • Platnosť rozhodnutia o registrácii v kontexte jeho uvádzania do obehu v SR, výroba a inšpekcia v zmysle Zákona č.342/2006 Z. z.

Školiace miesto č. 1 1592 – príprava na výkon práce v zdravotníctve, 10.3.2006
Názov prednášky :

 • Veľkodistribúcia a výdaj liekov, 2 hod.

RNDr. Helena Vojteková, PhD.

Tematický kurz č. 1 1595 – registrácia humánnych liekov v EÚ, Aktuálne podmienky registrácie humánnych liekov v SR v nadväznosti na pravidlá v EÚ, 24.3.2006
Názov prednášky:

 • Informácia o lieku – SPC, PIL, obal. Ako funguje QRD kontrola ? „Readability test“, Braille, 1 hod.
 • Panelová diskusia. Registrácia liekov – pacient v centre záujmu, 1 hod.

Tematický kurz č. 1 1739 – Implementácia novelizovanej farmaceutickej legislatívy EÚ  SR – registrácia liekov, 21.9. – 22.9.2006
Názov prednášky :

 • Panel k témam z prednášok, QRD, praktická implementácia, 1,5 hod.

RNDr. Miloslav Vrábel

Tematický kurz č. 1 1599 – posudzovanie kvality liekov podľa pokynov EMEA,13.2.2006
Názov prednášky :

 • Vývoj a výroba liekov – najdôležitejšia časť registračnej dokumentácie,  1 hod.

Mgr. Ľubomíra Zuzkáčová

Tematický kurz č. 1 1595 – registrácia humánnych liekov v EÚ, Aktuálne podmienky registrácie humánnych liekov v SR v nadväznosti na pravidlá v EÚ, 23.3.2006
Názov prednášky:

 • Panelová diskusia. Revidovaná farmaceutická legislatíva, 1 hod.

Spracovala : Ľubica Hlaváčová
Katedra riadenia kvality liekov a bioanalytiky SZU

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png