sk

Príprava na realizáciu elektronického spracovávania žiadostí a dokumentácie eCTD do praxe

eCTD (Electronic Common Technical Document), je štandardný formát a rozhranie pre elektronické doručovanie dokumentácie predkladanej liekovým agentúram pre účely registrácie alebo zmeny v registrácii liekov. Jeho štruktúra je založená na formáte CTD (Common Technical Document).

V súčasnosti prebiehajú intenzívne prípravy na realizáciu elektronického podávania a spracovávania žiadostí (eCTD) v praxi. Plánované spustenie tohto procesu je koncom roka 2011. Pre úspešnosť projektu eCTD je nevyhnutné, aby žiadatelia poznali požiadavky na vytvorenie žiadosti a jej identifikáciu. 

Do 10. 06. 2011 bolo testovaných 37 žiadostí podaných na ŠÚKL vo formáte eCTD. Z týchto 37 žiadostí len 3 plne vyhovovali validačným kritériám eCTD vo verzii 3.1. viď. príloha č.1. Validačný protokol.

 

Nedostatky v identifikácii e-žiadosti

V žiadostiach boli zistené nasledovné nedostatky pri ich identifikácii:

 1. envelope v časti SK neboli uvedené názvy liekov tak, ako sú registrované v SR,
 2. pri žiadostiach o zmenu v registrácii je Tracking Number (s) nevyplnené,
 3. pre žiadosti o zmeny v registrácii pre viac liekov je vytvorená len jedna súhrnná sekvencia pričom sekvencie musia byť vytvorené pre každé registračné číslo a musí obsahovať dokumentáciu samostatne pre každé registračné číslo,
 4. typ žiadosti (Submission type) sa nezhoduje s údajmi uvedenými v e-žiadosti,
 5. žiadateľ o zmenu (Applicant) sa nezhoduje s držiteľom registrácie.

Nesprávna identifikácia e-žiadosti povedie k odmietnutiu žiadosti.

Preto upozorňujeme žiadateľov o registráciu alebo o zmenu v registrácii humánnych liekov, aby dodržiavali nasledovné základné požiadavky na identifikáciu podanej žiadosti vo formáte eCTD:

 

 1. každú žiadosť zaslanú na ŠÚKL je potrebné generovať na samostatnom CD/DVD.
 2. Pre každé registračné číslo na Slovensku (každú silu, každú liekovú formu), alebo procedurálne číslo (MRP, DCP)ku ktorému sa žiadosť vzťahuje je potrebné vytvoriť samostatný adresár a názov adresára, ktorý je odvodený od registračného čísla, procedurálneho čísla, alebo názvu lieku.

      Príklad:   nesprávne:    jeden adresár pre / DK-H-9999-001-002-003-004

                     správne:        štyri adresáre 

DK-H-9999-01

DK-H-9999-02

DK-H-9999-03

DK-H-9999-04

ktoré budú obsahovať príslušné sekvencie a dokumentácie.

 1. Obal CD/DVD musí obsahovať okrem iného údaj o variabilnom symbole, ak bol pridelený v rámci e-žiadosti a ďalšie identifikačné údaje o lieku a žiadateľovi, v zmysle požiadaviek, viď. príloha č.2. Seminár_01032011.pdf
 2. envelope žiadosti musí byť správne uvedené Tracking Number (s): registračné číslo a variabilný symbol, u starších žiadostí je akceptované Proces number.
 3. envelope musí byť správne uvedené Invented Name tak, ako je registrované na Slovensku.
 4. envelope v časti Submission Description je potrebné uviesť, o aký typ zmeny sa jedná.

Bližšie informácie a pokyny pre žiadateľov boli prezentované na seminári dňa 01. 03. 2011.

 

 

S pozdravom

 

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ

 

Prílohy:         

č. 1. Validačný protokol

č. 2. Seminár_01032011.pdf

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png