sk

Žiadosť o vrátenie správnych poplatkov - aktualizácia

aktualizácia 12. 4. 2022

Štátny ústav rozhoduje o vrátení správneho poplatku, preplatku alebo časti poplatku v zmysle § 10 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch na základe žiadosti poplatníka/žiadateľa:

- ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný (vráti sa 100 %)

- ak žiadateľ zaplatil viac než bol povinný

- ak sa úkon nevykonal alebo konanie neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, môže ŠÚKL rozhodnúť o vrátení (poplatok sa vráti najviac vo výške 65 % zo zaplateného poplatku).

Žiadateľ/ splnomocnený zástupca držiteľa registrácie môže predložiť žiadosť prostredníctvom formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke ŠÚKL.

Na základe § 10 ods. 11 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

Žiadosť je možné podať prostredníctvom pošty, osobne do podateľne Štátneho ústavu, ako aj elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektroninký občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis).

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png