sk

Žiadosť o vrátenie správnych poplatkov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznamuje žiadateľom, že vrátenie správnych poplatkov je možné iba na základe písomnej žiadosti podanej cez podateľňu.

Žiadateľ/ splnomocnený zástupca držiteľa registrácie predloží žiadosť, ktorá je uverejnená na webovej stránke ŠÚKL.

Na základe § 10 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch môže Štátny ústav schváliť vrátenie poplatku, preplatku alebo časti poplatku.

Na základe § 10 ods. 11 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

Žiadosti je možné podávať aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektroninký občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png