sk

Žiadosť o vystavenie kópie Rozhodnutia o registrácii/predĺžení/zmene/zrušení humánneho lieku a Potvrdenia prijatia oznámenia o zmene IA/IB

Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznamuje žiadateľom, že vystavenie kópie Rozhodnutia o registrácii/ predĺžení/ zmene/ zrušení humánneho lieku a Potvrdenia prijatia oznámenia o zmene IA/ IB je možné iba na základe písomnej žiadosti podanej cez podateľňu.

Žiadateľ/ splnomocnený zástupca držiteľa registrácie predloží  Štátnemu ústavu žiadosť, ktorá obsahuje nasledovné údaje:                                                                                

  • Žiadateľ: názov, ulica, mesto, štát, PSČ, IČO
  • Držiteľ: názov, ulica, mesto, štát, PSČ, IČO
  • Kontaktná osoba: meno, priezvisko, titul, firma, tel. číslo, mail
  • Liek: názov, sila, lieková forma
  • Registračné číslo: ak bolo pridelené
  • Evidenčné číslo:
  • Procedurálne číslo (v prípade MRP/ DCP):
  • Zdôvodnenie žiadosti:
  • Poverenie pre kontaktnú osobu (kópia v prípade, že už bol na ŠÚKL doručený originál alebo notársky overená kópia)

 Na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v I. časti všeobecnej správy v Položke 2 písmeno a) je vyhotovenie odpisu/ fotokópie spoplatnené sumou 2,- Eurá za každú začatú stranu.

Žiadosti je možné podávať aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektroninký občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png