sk

Aktuálna informácia o postupe ŠÚKL v procese registrácie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro od výrobcu Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS

Dňa 17.03.2009 Štátny ústav pre kontrolu liečiv obdržal od výrobcu Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS žiadosť o registráciu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro Diluent, Lyser HGB, Lyser WBC, Lyser KX, Meracia kyveta M001 a Meracia kyveta BCT.

Žiadateľ k žiadosti o registráciu predložil aj CE certifikát vydaný príslušnou notifikovanou osobou v Slovenskej republike, ktorá je ustanovená a kontrolovaná Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). V súčasnej dobe ÚNMS SR preveruje postup notifikovanej osoby NB 1298 EVPÚ, a.s., t.j. okolnosti pridelenia CE značky a kontrola klinických posudkov, na základe ktorých bola CE značka pridelená.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznamuje, že na základe dohody medzi MZ SR, ÚNMS SRŠÚKL uzavrie žiadosť o registráciu ihneď po obdržaní stanoviska ÚNMS SR k postupu notifikovanej osoby. V súvislosti s používaním neregistrovaných zdravotníckych pomôcok ŠÚKL vydal stanovisko dňa 16.04.2009.

 

AKTUALIZÁCIA PROCESU:

 

Listom zo dňa 10.07.2009 sme obdržali stanovisko UNMS k postupu notifikovanej osoby NB 1298 EVPÚ, a.s. Zo stanoviska vyplýva:

Pôvodné certifikáty č. 42018/101/1/2007 a č. 40038/101/1/2009/CE vydané notifikovanou osobou EVPÚ, a.s., boli zrušené a dňa 25.6.2009 nahradené novým certifikátom č. 41038/101/1/2009/CE s prílohou. 

Z tohto nového certifikátu vyplýva pre žiadateľa o registráciu a pre uvádzanie pomôcok na trh povinnosť vydať nové ES vyhlásenie o zhode a označiť výrobky značkou CE podľa nového CE certifikátu.

Preto žiadateľ o registráciu  diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro Diluent, Lyser HGB, Lyser WBC, Lyser KX, Meracia kyveta M001 a Meracia kyveta BCT musí v zmysle právnych predpisov a požiadaviek ŠÚKL k ukončeniu registrácie predložiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nasledovné nové dokumenty:

1. Certifikát č. 41038/101/1/2009/CE od EVPÚ, a.s. z 25.6.2009 s prílohou - originál alebo overenú kópiu

2. ES vyhlásenie o zhode na vyššie uvedené ZP vydané na základe  certifikátu č.41038/101/1/2009/CE s prílohou s dátumom 25.6.2009 alebo neskorším - originál alebo overenú kópiu

3. Formulár  na registráciu/evidenciu ZP s uvedením všetkých nových skutočností na základe certifikátu  č.41038/101/1/2009/CE s prílohou, správne vyplnený, podpísaný

 

4. Klinické posudky, na ktoré sa nový Certifikát č. 41038/101/1/2009/CE odvoláva a  ktoré nám žiadateľ doteraz nepredložil na kontrolu:

  • Lyser WBC (testované na analyzátore Sysmex K 1000) - parameter WBC - vydané KHT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11,851 07  Bratislava, 2.4.2007

 

  • Lyser HGB (testované na analyzátore Sysmex SE 9000)- parameter HGB - vydané KHT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11,851 07  Bratislava, 2.4.2007

 

  • Lyser KX (testované na analyzátore Sysmex K 1000) - parameter WBC - vydané KHT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11,851 07  Bratislava, 2.4.2007

 

  • Diluent (testované na analyzátore Sysmex K 1000) - parameter HGB, HCT-  vydané KHT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11,851 07  Bratislava, 10.4.2007

 

  • Diluent (testované na analyzátore Sysmex XT 2000i) - parameter HGB, HCT- vydané KHT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11,851 07  Bratislava, 20.1.2008

 

  • Lyser HGB (testované na analyzátore SysmexXT 2000i) - parameter HGB - vydané KHT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11,851 07  Bratislava, 18.1.2008

 

  • Lyser HGB (testované na analyzátore Sysmex K 1000) - parameter HGB - vydané KHT LF UK, SZU a FNsP BA, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11,851 07  Bratislava, 2.4.2007

 

 

5. Formulár na registráciu výrobcov a pomôcok podľa podľa článku 10 Smernice pre diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, na základe nového certifikátu č.41038/101/1/2009/CE.

 

6. Originál živnostenského listu k nahliadnutiu

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png