sk

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia č.j. 3430/2012/600

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia č.j. 3430/2012/600

V zmysle Uznesenia Krajského súdu v Bratislave, č.k. 6S/188/2013-132 zo dňa 5.3.2014 v právnej veci žalobcu Sysmex Slovakia, s.r.o. c/a Štátny ústav pre kontrolu liečiv, za účasti Ing. Andrej Džadoň – Medservis, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č.j. 3430/2012/600 zo dňa 2.5.2013 a vyjadrenia - rozhodnutia zo dňa 11.6.2013 sa odkladá vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia (č.j. 3430/2012/600 zo dňa 2.5.2013, ktorým Štátny ústav pre kontrolu liečiv povolil zmenu registrácie diagnostických ZP in vitro žiadateľa Ing. Andreja Džadoňa - MEDSERVIS) a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

V predmetnom rozhodnutí sa odklad vykonateľnosti týka zmeny registrácie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v nasledovnom rozsahu:

Diluent (kód P83992) - reagencia k hematologickým analyzátorom (riediaci roztok)

Lyser HGB (kód P83993) - reagencia k hematologickým analyzátorom (činidlo pre meranie hemoglobínu)

Lyser WBC (kód P83994) - reagencia k hematologickým analyzátorom (činidlo pre stanovenie počtu leukocytov)

Lyser KX (kód P83995) - reagencia k hematologickým analyzátorom (činidlo pre stanovenie počtu leukocytov a meranie hemoglobínu)

Meracia kyveta M001 (kód P83996) - reakčné nádobky

Meracie kyvety BCT (kód P83997) - reakčné nádobky

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png