sk

Držitelia rozhodnutí o registrácii liekov majú zhodnotiť riziko prítomnosti nitrózoamínov

Aktualizácia – predĺženie lehoty pre Krok 1. (vyhodnotenie rizika)

26.3.2020

Štátny ústav informuje držiteľov registrácie liekov, že lehota na podanie vyhodnotenia rizika všetkých dotknutých liekov sa predlžuje do 01. 10.2020 (pôvodná lehota bola do 26. 3. 2020). Dôvodom predĺženia lehoty sú závažné opatrenia a obmedzenia zavedené v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch uverejnených na stránkach CMDh a EMA.

13.11.2019

V súlade so stanoviskom Výboru pre lieky na humánne použitie (CHMP) podľa čl. 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 sú držitelia rozhodnutí o registrácii humánnych liekov (ďalej len „držitelia“) obsahujúcich chemicky syntetizované liečivá vyzvaní, aby preskúmali výrobu svojich liekov s ohľadom na možnú prítomnosť nitrózoamínov.

Držitelia majú spolupracovať s výrobcami liečiv (ďalej len "API") a hotových liekov, aby preskúmali výrobné postupy API a hotových liekov s ohľadom na opatrenia pre zabránenie tvorby nitrózoamínov, ako aj kontaminácii alebo krížovej kontaminácii, berúc do úvahy ich znalosti výrobných procesov, ako aj potenciálne zdroje nitrózoamínových nečistôt.

Pre držiteľov liekov obsahujúcich sartany s tetrazolovým kruhom platia opatrenia, ktoré boli výsledkom postupu preskúmania (referálov) podľa článku 31 smernice 2001/83/ES. Viac informácií je k dispozícii na stránkach EMA (tu pripomíname, že podmienky, ktoré boli výsledkom tejto referálovej procedúry, musia byť splnené v lehotách stanovených v príslušnom rozhodnutí Európskej komisie). Rovnako sa začalo samostatné prehodnocovanie liekov s obsahom liečiva ranitidín.

Pre lieky obsahujúce iné chemicky syntetizované liečivo ako sartany s tetrazolovým kruhom a ranitidínom sa majú vykonať tieto kroky:

Krok 1. Vyhodnotenie rizika

Držitelia majú vykonať hodnotenie rizika svojich liekov obsahujúcich chemicky syntetizované API. Držitelia spolu s výrobcami API a hotových liekov sú povinní vykonávať hodnotenie rizík pomocou zásad riadenia rizík kvality, ako je uvedené v pokynoch ICH Q9. V rámci hodnotenia toxikológie, stratégie kontroly a zmien výrobných procesov majú byť pre liečivá použité princípy opísané v pokynoch ICH M7.

Držitelia majú stanoviť, v akom poradí budú hodnotiť riziko svojich liekov. Faktory, ktoré možno vziať do úvahy, sú uvedené vo zverejnenom dokumente „Otázky a odpovede“. Pri liekoch označených ako vysoko prioritné má byť hodnotenie rizika vykonané okamžite.

Hodnotenie rizika všetkých dotknutých liekov má byť ukončené najneskôr do 6 mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia na stránkach EMA, t. j. do 26. 3. 2020. Držitelia majú o ukončení hodnotenia rizika informovať príslušné liekové agentúry a to použitím templátov uverejnených na stránke CMDh („Step 1: response - no risk identified“ alebo „Step 1: response - risk identified (doc)“). Pre čisto národne a DCP/MRP registrované lieky v Slovenskej republike treba vyplnené templáty posielať na emailovú adresu nitrosamines@sukl.sk.

Ak je v dôsledku hodnotenia zistené riziko prítomnosti nitrózoamínov, nasleduje krok 2.

Krok 2. Potvrdzujúce testovanie

V prípade, že je výsledkom hodnotenia rizika zistené riziko prítomnosti nitrózoamínov, má byť vykonané potvrdzujúce testovanie za použitia náležite validovaných citlivých analytických metód v súlade s prioritami, ktoré vyplývajú z hodnotenia rizík vykonaného v kroku 1. Lieky označené ako vysoko prioritné majú byť testované čo najskôr. Potvrdzujúce testovanie všetkých liekov, u ktorých bolo zistené riziko výskytu nitrózoamínov, má byť ukončené najneskôr do 3 rokov od uverejnenia tohto oznámenia na stránkach EMA (t. j. do 26. 09. 2022).

Výsledok potvrdzujúceho testovania treba poslať ihneď po zistení pre čisto národne registrované lieky ŠÚKL-u (na emailovú adresu nitrosamines@sukl.sk), v prípade MRP/DCP registrovaných liekov do RMS (v kópii všetky CMS) alebo v prípade centralizovane registrovaných liekov do EMA, a to použitím templátov uverejnených na stránke CMDh („Step 2: response - no nitrosamine detected“ alebo „Step 2: response - nitrosamine detected (doc)“. Emailové adresy liekových agentúr sú uvedené v dokumente „CMDh practical guidance for Marketing Authorisation Holders of nationally authorised products (incl. MRP/DCP) in relation to the Art. 5(3) Referral on Nitrosamines

Krok 3. Zmeny v registrácii lieku

Potrebné žiadosti o zmeny v dokumentácii kvality sa majú podať tiež do 3 rokov (t. j. do 26. 09. 2022) a to štandardným spôsobom. Worksharing sa dôrazne odporúča vo všetkých prípadoch, kde sa rovnaká zmena týka niekoľko národne alebo MRP/DCP registrovaných liekov.

Ak zistenia naznačujú bezprostredné riziko pre verejné zdravie, vo všetkých krokoch treba lehoty skrátiť a bezodkladne informovať príslušné agentúry.

Bližšie informácie, ktoré sa pravidelne aktualizujú, sú uvedené v dokumentoch uverejnených na stránkach CMDh a EMA.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png