sk

Držitelia rozhodnutí o registrácii liekov majú zhodnotiť riziko prítomnosti nitrózoamínov

 október 2023

[zmeny od poslednej aktualizácie]

Termíny na predloženie údajov v rámci „call for review“ vrátane krokov 1, 2 a 3 (step 1, 2, 3) pre lieky obsahujúce chemicky syntetizované aj biologické liečivá už uplynuli.

Držitelia registrácie liekov, ktorí doposiaľ nenotifikovali národné liekové agentúry o nitrózoamínových nečistotách, majú postupovať v súlade s výsledkom záverov výboru CHMP podľa čl. 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ako vec priority.

Držitelia registrácii majú taktiež aktualizovať už poslané notifikácie použitím aktuálnych vzorov odpovedí, ak je to potrebné.

ŠÚKL pripomína držiteľom registrácií ich povinnosť zabezpečovať kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liekov. Držitelia registrácií musia zabezpečiť súlad s odporúčaniami vo veci znečistenia liekov nitrózoamínovými nečistotami, ktoré sú vypracované európskym regulačným prostredím.

Držitelia registrácií a výrobcovia majú spolupracovať a zabezpečiť opatrenia na znižovanie rizika prítomnosti nitrózoamínových nečistôt počas výroby a uchovávania všetkých registrovaných liekov.

Európske liekové agentúry budú pokračovať v zavádzaní opatrení na ochranu zdravia pacientov a zabezpečia, aby lieky v Európskej únii vyhovovali vyžadovaným požiadavkám na kvalitu.

V súlade so stanoviskom Výboru pre lieky na humánne použitie (CHMP) podľa čl. 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 sú držitelia rozhodnutí o registrácii humánnych liekov (ďalej len „držitelia“) obsahujúcich chemicky syntetizované liečivá alebo biologické liečivá vyzvaní, aby preskúmali výrobu svojich liekov s ohľadom na možnú prítomnosť nitrózoamínov.

Držitelia majú spolupracovať s výrobcami liečiv (ďalej len "API") a hotových liekov, aby preskúmali výrobné postupy API a hotových liekov s ohľadom na opatrenia na zabránenie tvorby nitrózoamínov, ako aj kontaminácii alebo krížovej kontaminácii, berúc do úvahy znalosti výrobných procesov, ako aj potenciálne zdroje nitrózoamínových nečistôt.

Pre držiteľov liekov obsahujúcich sartany s tetrazolovým kruhom platia opatrenia, ktoré boli výsledkom postupu preskúmania (referálu) podľa článku 31 smernice 2001/83/ES. Viac informácií je k dispozícii na stránkach EMA (tu pripomíname, že podmienky, ktoré boli výsledkom tejto referálovej procedúry, musia byť splnené v lehotách stanovených v príslušnom rozhodnutí Európskej komisie). Rovnako sa začalo samostatné preskúmanie liekov s obsahom liečiva ranitidín. CHMP odporučilo pozastavenie registrácií týchto liekov a stanovilo podmienky, po ktorých splnení dôjde k zrušeniu pozastavenia registrácie. Momentálne sa čaká na vydanie rozhodnutia Európskej komisie.

Pre lieky obsahujúce iné chemicky syntetizované liečivá ako sartany s tetrazolovým kruhom a ranitidínom a pre biologické lieky sa majú vykonať tieto kroky:

Krok 1. Vyhodnotenie rizika

Držitelia majú vykonať hodnotenie rizika svojich liekov obsahujúcich chemicky syntetizované API a biologické liečivá. Držitelia spolu s výrobcami API a hotových liekov sú povinní vykonávať hodnotenie rizík pomocou zásad riadenia rizík kvality, ako je uvedené v pokynoch ICH Q9. V rámci hodnotenia toxikológie, stratégie kontroly a zmien výrobných procesov majú byť pre liečivá použité princípy opísané v pokynoch ICH M7.

Držitelia majú stanoviť, v akom poradí budú hodnotiť riziko svojich liekov. Faktory, ktoré možno vziať do úvahy, sú uvedené vo zverejnenom dokumente „Otázky a odpovede“. Pri liekoch označených ako vysoko prioritné má byť hodnotenie rizika vykonané okamžite. 

Hodnotenie rizika dotknutých liekov má byť ukončené najneskôr do 6 mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia na stránkach EMA, t. j. do 31. 03. 2021 pre syntetické lieky a 01.07.2021 pre biologické lieky. Držitelia majú o ukončení hodnotenia rizika informovať príslušné liekové agentúry, a to použitím templátov uverejnených na stránke CMDh („Step 1: response - no risk identified“ alebo „Step 1: response - risk identified (doc)“). Pre čisto národne a DCP/MRP registrované lieky v Slovenskej republike treba vyplnené templáty posielať na emailovú adresu nitrosamines@sukl.sk.

Ak je výsledkom hodnotenia zistené riziko prítomnosti nitrózoamínov, nasleduje krok 2. 

Krok 2. Potvrdzujúce testovanie

V prípade, že je výsledkom hodnotenia rizika zistené riziko prítomnosti nitrózoamínov, má byť vykonané potvrdzujúce testovanie za použitia náležite validovaných citlivých analytických metód v súlade s prioritami, ktoré vyplývajú z hodnotenia rizík vykonaného v kroku 1. Lieky označené ako vysoko prioritné majú byť testované čo najskôr. Potvrdzujúce testovanie všetkých liekov, u ktorých bolo zistené riziko výskytu nitrózoamínov má byť ukončené čo najskôr.

Výsledok potvrdzujúceho testovania treba poslať ihneď po zistení pre čisto národne registrované lieky ŠÚKL-u (na emailovú adresu nitrosamines@sukl.sk), v prípade MRP/DCP registrovaných liekov do RMS (v kópii všetky CMS) alebo v prípade centralizovane registrovaných liekov do EMA, a to použitím templátov uverejnených na stránke CMDh („Step 2: response - no nitrosamine detected“ alebo „Step 2: response - nitrosamine detected (doc)“.Emailové adresy liekových agentúr sú uvedené v dokumente „CMDh practical guidance for Marketing Authorisation Holders of nationally authorised products (incl. MRP/DCP) in relation to the Art. 5(3) Referral on Nitrosamines 

Krok 3. Zmeny v registrácii lieku

Potrebné žiadosti o zmeny v dokumentácii kvality sa majú podať do 01.10.2023, a to štandardným spôsobom. Worksharing sa dôrazne odporúča vo všetkých prípadoch, keď sa rovnaká zmena týka niekoľkých národne alebo MRP/DCP registrovaných liekov. 

Ak zistenia naznačujú bezprostredné riziko pre verejné zdravie, vo všetkých krokoch treba lehoty skrátiť a bezodkladne informovať príslušné liekové agentúry.

Bližšie informácie, ktoré sa pravidelne aktualizujú, sú uvedené v dokumentoch uverejnených na stránkach CMDh a EMA.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png